ارزیابی تأثیر آببندان‌ها بر دو پارامتر رواناب و رسوب با استفاده از مدل SWAT (مطالعه موردی: حوضه آبخیز رودخانه تجن، مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم و مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

2 استاد گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

3 گروه مهندسی منابع آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

تغییر الگوهای بارندگی و افزایش روزافزون جمعیت در استان مازندران، سبب شده که استفاده صحیح از منابع آب سطحی در بخش‌های مختلف به خصوص کشاورزی امری اجتناب‌ناپذیر باشد. با وجود پتانسیل مناسب بارش در استان مازندران، برنامه منظمی برای مدیریت و استفاده از منابع آب‌های سطحی و نامتعارف درنظر گرفته نشده است. در حالی که با بهره‌گیری از ظرفیت آببندان‌ها می‌توان بخشی از مشکلات بخش آب در این منطقه را حل نمود. برای ارزیابی این موضوع در پژوهش حاضر از مدل SWAT در حوضه آبخیز تجن طی سال‌های 2000 تا 2017 استفاده شد. در ابتدا کارایی مدل و نتایج آن به‌عنوان وضعیت موجود بررسی، سپس سناریوی بدون در نظر گرفتن آببندان‌ها اجرا گردید. از الگوریتم SUFI2 در نرم افزار SWAT-CUP برای تحلیل عدم قطعیت، واسنجی و صحت‌سنجی دبی و رسوب ماهانه در شش ایستگاه منتخب در مدل SWAT استفاده شد. ارزیابی کارایی مدل توسط ضریب تعیین (R2) و نش-ساتکلیف (NS) صورت گرفت. ضریب R2 در شبیه‌سازی رواناب و رسوب به ترتیب در بازه 68/0 _ 87/0 و 62/0 _ 79/0 به‌دست آمد. همچنین، ضریب NS برای رواناب در بازه 52/0 _ 72/0 و رسوب در بازه 58/0_ 74/0 قرار گرفت. نتایج نشان داد مدل درشبیه‌سازی دبی و رسوب عملکرد رضایت‌بخشی داشته است. یافته‌های حاصل از اجرای سناریو نشان دهنده این است که در صورت عدم وجود آببندان‌ها دبی و رسوب خروجی افزایش 3/16 و 5/17 درصدی خواهند داشت که بیانگر مهار دبی و رسوب توسط این سازه‌های می‌باشد. همچنین با بررسی این سناریو در زمان‌های وقوع سیلاب این سازه‌ها با مهار 17 درصدی رواناب و 27 درصدی رسوب نقش مؤثری در مهار سیلاب داشتند. با توجه به ظرفیت آببندان‌ها در مهار دبی و رسوب می‌توان برای مدیریت منابع آب سطحی و کنترل سیلاب بر روی افزایش سطح و جحم این سازه‌ها برنامه‌ریزی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of dams on runoff and sediment parameters using SWAT model (Case study: Tajan River watershed, Mazandaran)

نویسندگان [English]

  • alireza zarei ghorkhodi 1
  • Ali Shahnazari 2
  • Fatemeh Mohammadi 3
1 Water Science and Engineering, Faculty of Agricultural Engineering, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran
2 Associate Professor, Department of Water Engineering, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
3 Water resources dept, faculty of agricultural. Tabriz university. Tabriz. Iran
چکیده [English]

Changing rainfall patterns and increasing population in Mazandaran province has caused the correct use of surface water resources in various sectors, especially agriculture is inevitable. Despite appropriate rainfall potential in Mazandaran province, there is no regular plan for the management of surface resources. While using the ab bandan, some of the problems of the water sector in this area can be solved. To evaluate this issue in the present study, the SWAT model was used in the Tajan watershed from 2000 to 2017. First, the efficiency of the model and its results were evaluated as the current situation, then the scenario was implemented without considering the ab bandans. The SUFI2 algorithm in SWAT CUP software was used to analyze the uncertainty, calibration and validation of monthly discharge and sediment at six selected stations. The performance of the model was evaluated by coefficient of determination and Nash Sutcliffe. R2 coefficient in runoff and sediment simulation was obtained in the range of 0.68_ 0.87 and 0.62 _ 0.79, respectively. Also, the NS coefficient for runoff was in the range of 0.52 _ 0.72 and sediment was in the range of 0.58 _ 0.74. The results showed that the model had a satisfactory performance in simulating discharge and sediment. The findings of the scenario show that in the absence of ab bandans, runoff discharge and sediment output will increase by 16.3% and 17.5%, which indicates the inhibition of discharge and sediment by these structures. Also, by examining this scenario, during the floods, these structures had an effective role in flood control by inhibiting 17% of runoff and 27% of sediment. Due to the capacity of ab bandans in controlling discharge and sediment, it can be planned to manage surface water resources control floods by increasing the surface area and volume of these structures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Surface water
  • Floodwater
  • Scenario
  • Simulation
اجلالی، ف.، اصغری، ا.، درزی نفت‎چالی، ع. و دهقانی، م. 1394. ارزیابی توسعه آببندان‌ها بر ذخیره آب زیرزمینی و کاهش هزینه آبیاری برنج در استان مازندران. نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران. 6(22): 90-101.‎
بسالت‌پور، ع. و حسین زاده، ن. 1394. تئوری و آموزش گام به گام ساخت و اجرای مدل SWAT. دانشگاه ولیعصر رفسنجان.
پور محمد، ی.، شاهنظری، ع.، عمادی، ع. ر. و احمدی، م. ض. 1390. اثر لایروبی آببندان‌ها بر تغییرات تخصیص آب در حوضه سد البر با استفاده از مدل WEAP. پژوهشنامه مدیریت حوضه آبخیز. 2(4): 44-56
رجایی، ف.، دهمرده بهروز، ر. و قلی پور، م. 1399. مدل‌سازی بار فسفات ورودی به دریای خزر از حوضه آبخیز تجن با استفاده از مدل ارزیابی آب و خاک. علوم و تکنولوژی محیط‌زیست. 22(8): 169-181.
رستمیان، ر. 1387. کاربرد مدل SWAT 2000 در تخمین رواناب و رسوب حوضه بهشت‌آباد از زیر حوضه‎های کارون شمالی. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. ۱۲ (۴۶): ۵17-۵31.
دیهول، م.، نوری، ح.، میرزایی، ف. و یزدانی، م. 1394. بهره‌برداری بهینه از آببندان در آبیاری اراضی شالیزاری استان گیلان. نشریه حفاظت منابع آب و خاک. 5(2): 47-60.‎
مرادی، ر. و شاهنظری، ع. 1389. نقش لایروبی و بهسازی آببندان در مدیریت منابع آب. اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی. آذر ماه. گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
علیزاده، ا.، ایزدی، ع.، داوری، ک.، ضیایی، ع.، اخوان، س. و حمیدی، ز. 1392. برآورد تبخیر- تعرق واقعی در مقیاس سال - حوضه با استفاده از SWAT. مجله آبیاری و زهکشی ایران. 7(2): 243-258.
عظیمی، ج. و طراج، ع، گ. 1389. ارزیابی اقتصادی بهسازی و مرمت آببندان. اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی. آذر ماه. گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.
محمدی، م.، کاویان، ع. و غلامی، ل. 1396. شبیه‌سازی دبی و نیترات آب در حوضه آبخیز تالار با استفاده از مدل SWAT. پژوهشنامه مدیریت حوضه آبخیز. 8(15): 45-60.
نیکخو امیری، ص.، خوش‌روش، م. و نوروزولاشدی، ر. 1398. شبیه‌سازی سری زمانی جریان در محل خروجی سد شهید رجایی با استفاده از مدل SWAT. مهندسی آبیاری و آب ایران. 10(37): 67-81.
Abbaspour, K. C., Rouholahnejad, E., Vaghefi, S., Srinivasan, R., Yang, H. and Klove, B. 2015. A continentalscale hydrology and water quality model for Europe: Calibration and uncertainty of a high-resolution large-scale SWAT model. Journal of Hydrology. 524: 733–752.
Alessa, L., Kliskey, A., Lammers, R., Arp, C., White, D., Hinzman, L. and Busey, R. 2008. The arctic water resource vulnerability index: an integrated assessment tool for community resilience and vulnerability with respect to freshwater. Environmental management. 42(3): 523-541.
Briak, H., Moussadek, R., Aboumaria, K. and Mrabet, R. 2016. Assessing sediment yield in Kalaya gauged watershed (Northern Morocco) using GIS and SWAT model. International Soil and Water Conservation Research. 4(3): 177-185.
Donigian, A. S. 2002. Watershed model calibration and validation: The HSPF experience. Proceedings of the Water Environment Federation. 2002(8): 44-73.
Fereidoon, M., Koch, M. and Brocca, L. 2019. Predicting rainfall and runoff through satellite soil moisture data and SWAT modelling for a poorly gauged basin in Iran. Water. 11(3): 594.
Huang, H.L. and Wu, R.S. 2011. The Estimation of Water Supply of Regional Paddy Irrigation System by VENSIM Model. [Online]. Available at:  https://www.rid.go.th/thaicid/_6_activity/Technical-Session/SubTheme3/3.17-Hao_LH-Ray_SW.pdf.
Jimeno-Sáez, P., Senent-Aparicio, J., Pérez-Sánchez, J. and Pulido-Velazquez, D. 2018. A comparison of SWAT and ANN models for daily runoff simulation in different climatic zones of peninsular Spain. Water. 10(2): 192.
Mahzari, S., Kiani, F., Azimi, M., and Khormali, F. 2016. Using SWAT model to determine runoff, sediment yield and Nitrate loss in Gorganrood watershed, Iran. Ecopersia. 4(2): 1359-1377.
Moriasi, D. N., Arnold, J. G., Van Liew, M. W., Bingner, R. L., Harmel, R. D. and Veith, T. L. 2007. Model evaluation guidelines for systematic quantification of accuracy in watershed simulations. Transactions of the ASABE. 50(3): 885-900.
Mostafazadeh, R., Shahabi, M., and Zabihi, M. 2015. Analysis of meteorological drought using Triple Diagram Model in the Kurdistan province. Iran. Geographical Planning of Space Quarterly Journal. 17: 129-140.
Mushtaq, S., Dawe, D., Lin, H. and Moya, P. 2006. An assessment of the role of ponds in the adoption of water-saving irrigation practices in the Zhanghe Irrigation System. China. Agricultural Water Management. 83(1-2): 100-110.
Pechlivanidis, I. G., Jackson, B. M., Mcintyre, N. R. and Wheater, H. S. 2011. Catchment scale hydrological modelling: a review of model types, calibration approaches and uncertainty analysis methods in the context of recent developments in technology and applications. Global NEST journal. 13(3): 193-214.
Tsun Fang, W., Pin Chien, C. and Chen Chen, S. 2012. Study on agricultural benefits by increasing capacity of water ponds: a case study at Taoyuan paddy fields. Paddy and Water Environment. 10(1): 231-250.
Vilaysane, B., Takara, K., Luo, P., Akkharath, I. and Duan, W. 2015. Hydrological stream flow modelling for calibration and uncertainty analysis using SWAT model in the Xedone river basin. Lao PDR. Procedia Environmental Sciences. 28: 380-390.
Verbeeten, E. and Barendregt, A. 2007. The impacts of climate change on hydrological services provided by dry forest ecosystems in West Africa. In 4th International SWAT Conference.
Wang, X., Melesse, A. M. and Yang, W. 2006. Influences of potential evapotranspiration estimation methods on SWAT's hydrologic simulation in a northwestern Minnesota watershed. Transactions of the ASABE. 49(6): 1755-1771.
Xie, X. and Cui, Y. 2011. Removal Development and test of SWAT for modeling hydrological processes in irrigation districts with paddy rice, Journal of Hydrology. 396 (2): 61–71.
Yesuf, H. M., Assen, M., Alamirew, T. and Melesse, A. M. 2015. Modeling of sediment yield in Maybar gauged watershed using SWAT, northeast Ethiopia. Catena, 127: 191-205