دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 92، خرداد و تیر 1401، صفحه 267-459 
پیش بینی مقدار تولید محصول ذرت علوفه‌ای بااستفاده از اطلاعات ماهواره‌ای

صفحه 371-386

سمیرا امینی؛ امین علیزاده؛ علیرضا فرید حسینی؛ مهدی اکبری


تاثیر کم‌آبیاری گیاه سالیکورنیا با آب دریا بر عملکرد زیست‌توده و شاخص بهره‌وری آب در منطقه بوشهر

صفحه 413-420

محمدحسن رحیمیان؛ یوسف هاشمی نژاد؛ فرهاد دهقانی؛ غلامحسن رنجبر؛ مجتبی پورمقدم


ارزیابی اثرات سیاست‌های کاهش مصرف آب بر پایداری زراعی در اقلیم میانی استان گلستان

صفحه 446-459

رحمت اله کاظمی نژاد؛ اعظم رضایی؛ رامتین جولایی؛ علی کرامتزاده