دوره و شماره: دوره 16، شماره 6 - شماره پیاپی 96، بهمن و اسفند 1401، صفحه 1066-1265 
بررسی اثر کم‌آبیاری موجی و یک در میان بر عملکرد و بهره‌وری آب ذرت دانه‌ای

صفحه 1124-1135

اکبر مهری؛ امیر سلطانی محمدی؛ حامد ابراهیمیان؛ سعید برومندنسب


بررسی مزیت در تولید محصولات باغی و زراعی استان مازندران: رهیافتی کاربردی مبتنی بر نمایه های مزیت نسبی

صفحه 1196-1210

علی شاهنظری؛ درسا دریکنده؛ فاطمه جعفری صیادی؛ مهدی کیخا؛ محمدرضا آلاشتی


برنامه ‏ریزی دور آبیاری گیاه نیشکر و توزیع رطوبت خاک با مدل AquaCrop

صفحه 1245-1254

جمال محمدی معله زاده؛ عبدعلی ناصری؛ عبدالرحیم هوشمند