پاسخ مورفولوژیکی و عملکرد دانه هیبرید های جدید ذرت تحت تاثیر مقادیر آبیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

2 استاد بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقان و آموزش کشاورزی گلستان وابسته به سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی. گرگان. ایران.

چکیده

به منظور بررسی تاثیر مقادیر آبیاری بر عملکرد و صفات مورفولوژیکی ارقام ذرت ، آزمایشی بصورت کرت‌های خرد شده نواری با 3 تکرار در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی طی سال‌های 1397 و 1398 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان اجرا شد. در این تحقیق مقادیر آب آبیاری در سه سطح 50، 75 و 100 درصد تامین نیاز آبی کامل گیاه در نوار‌های افقی به عنوان عامل A و همچنین رقم در سه سطح، شامل: ارقام سینگل کراس 705، سینگل کراس 706 و سینگل کراس 704، در نوار‌های عمودی به عنوان عاملB بررسی شدند. تجزیه واریانس مرکب دو ساله داده‌ها نشان داد، تاثیر تیمار های آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در سطح احتمال 1 درصد معنی دار است و اختلاف بین هیبریدها نیز در سطح احتمال 5 درصد معنی دار شد، اما برهمکنش این دو تیمار (دور آبیاری × رقم) بر عملکرد و اجزاء عملکرد اثری معنی داری نداشتند. نتایج نشان داد، عملکرد دانه در تیمار آبیاری 100 درصد 85/7 تن در هکتار بود که نسبت به تیمار آبیاری 75 درصد و 50 درصد به ترتیب 03/15 درصد و 68/29 درصد برتری داشت. بیشترین تولید دانه هم از رقم سینگل کراس 706 با میانگین عملکرد 03/7 تن در هکتار بدست آمد که نسبت به ارقام 705 و 704 بترتیب 84/12 و 68/3 درصد عملکرد بیشتری داشت. برهمکنش مقدار آبیاری و رقم نیز حاکی از بیشترین تولید دانه از رقم 706 در تیمار آبیاری 100 درصد بود. همچنین ذرت رقم سینگل کراس 706 در تیمار آبیاری 75 درصد با 15/1 کیلوگرم بر مترمکعب ، بیشترین بهره وری آب را داشت. با کم کردن آبیاری، ارتفاع بوته و طول بلال نیز کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of yeild and physiological responses of corn new hybrids under irrigation volumes

نویسندگان [English]

  • Alireza Saberi 1
  • Alireza kiani 2
1 Assistant Professor, Agronomy and Garden Research Department, Golestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Gorgan, Iran.
2 Professor Engineering and technical research Department, Golestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

In order to investigate the effect of irrigation volumes under drip irrigation condition on grain yield and morphological parameters of corn cultivars, an experiment was conducted during 2018 and 2019 in Gorgan agricultural research station. The experiment was laid out in a randomized complete block design in form of split plot factorial experiment and replicated three times. Treatments were including three irrigation volumes [Irrigation at %100 (I1), %75 (I2) and %50 field capacity (I3)], as A factor, and varieties (SC704, SC705 and SC706) as B factor. The results of analysis varians showed that; effects of irrigation treatments on yield and yield components was significant at %1 probablity and the difference between Varieties was significant at %1 probablity, but intraction effects of two treatments on yield and yield components was not significant. Investigation of grain yield at irrigation treatment showed, the highest yield of I1 treatment was 7.85 ton ha-1, and reduced by %15.03 and %29.68 respectively when the irrigation interval was reduced by 75% to %50 field capacity. Comparison of grain yield at varieties showed, yield of single cross 706 with 7.03 ton ha-1 was%12.84 and %3.68 higher than single cross 704 and single cross 705 respectively. Interaction effect of irrigation value and variety showed, the most grain production was belong treatment of single cross 706 and irrigation at %100 field capacity. Investigation of WUE of showed, irrigation at %75 field capacity and single cross 706 with WUE of 1.15 kg m-3 grain yield had the most WUE compared to other irrigation treatments and varieties. With dimitation of irrigation, plant height and ear length also decreased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plant height
  • Corn cultivars
  • Water use efficiency
  • Volume of irrigation