بررسی نیاز آبی و ضریب گیاهی گونه‌های درختی سازگار برای جنگل‌کاری و فضای سبز در منطقه‌ی خشک (مطالعه‌ی موردی: شهر رباط‌کریم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم زیستی جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 دانش‌آموخته دکتری جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 دانشیار، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

4 استاد، گروه آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

برنامه‌ریزی مصرف آب در بخش آبیاری در مناطق خشک و نیمه‌خشک بسیار حایز اهمیت است. هدف از عملیات آبیاری در این مناطق ایجاد شرایط مساعد رطوبتی برای گیاهان است. هدف از مطالعه‌ی حاضر بررسی نیاز آبی و ضریب گیاهی گونه‌های درختی سازگار و مورد استفاده برای جنگل‌کاری و فضای سبز شهری در منطقه‌ی خشک در شهر رباط‌کریم است. به منظور تعیین نیاز آبی گونه‌های دو ساله درختی زبان‌گنجشک، کاج تهران، آسمان‌دار، توت نرک، افرای سیاه و اقاقیا، در بازه‌ی زمانی اول اردیبهشت الی 30 آبان ماه سال 1397 به مدت زمان 7 ماه، در شهر رباط‌کریم، پایش رطوبت خاک به صورت روزانه و در ساعت معین با استفاده از دستگاه Soil Moisture Meter در گلخانه انجام شد. بر اساس نتایج این پژوهش در میان شش گونه‌ی مورد بررسی، بیش‌ترین میزان تبخیرتعرق به ترتیب مربوط به گونه‌های توت نرک (146 میلی‌متر) ، زبان‌گنجشک (142 میلی‌متر) و افرای سیاه (2/128 میلی‌متر) که هر سه در دهه‌ی اول تیر ماه است. کم‌ترین میزان تبخیرتعرق نیز به ترتیب مربوط به گونه‌های کاج تهران (1/10 میلی‌متر)، آسمان‌دار (24/11 میلی‌متر) و اقاقیا (میلی‌متر 16) که هر سه متعلق به دهه‌ی سوم آبان ماه است. همچنین روند تغییرات ضریب‌های گیاهی در مرحله‌ی ابتدایی در حداقل مقدار قرار داشت. در دو مرحله‌ی رشد و توسعه و مرحله میانی، ضریب گیاهی همراه با برگ‌دهی کامل و توسعه‌ی ساقه و اندام‌های هوایی افزایش یافت. بیش‌ترین مقدار ضریب گیاهی برای گونه‌های مورد مطالعه به طور متوسط در ماه مهر اتفاق می‌افتد که حدوداً انتهای مرحله‌ی میانی است. سپس در مرحله نهایی با کاهش فعالیت فتوسنتزی، پیری و خزان برگ‌ها (آبان ماه)، مقدار ضریب گیاهی کاهش پیدا می‌کند. مقدار نیاز آبی تجمعی گونه‌های مورد مطالعه نیز نشان می‌دهد که ترتیب نیاز آبی تجمعی گونه‌های مورد مطالعه به ترتیب عبارت از: کاج تهران، افرای سیاه، اقاقیا، آسمان‌دار، توت نرک و زبان‌گنجشک است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of water requirement and plant coefficient of adaptive tree species for afforestation and green space in arid region (Case study: Robat Karim)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Asgari 1
  • Mohsen Javanmiri Pour 2
  • Vahid Etemad 3
  • Abdolmajid Liaghat 4
1 Ph.D. Student of Forest Biological Sciences, University of Tehran, Faculty of Natural Resources, , Karaj, I.R. Iran
2 Ph.D. Graduated, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
3 Associate Prof., Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
4 Professor, Faculty of Agricultural Engineering and Technology, University of Tehran, Karaj, I.R. Iran
چکیده [English]

Water use planning for irrigation in arid and semi-arid regions is incredibly imperative. The objective of irrigation operations in these areas is to make favorable humidity conditions for plants. The current study probes the water requirement and plant coefficient of adaptive tree species treated for afforestation and urban green space in the arid region of Robat Karim town. To determine the water requirement of biennial species of Ash, Tehran pine, Tree of heaven, Berry, Black maple, and Black locust, in the period from 1 May to 20 November 2018 for 7 months, in Robat Karim city, soil moisture monitoring daily and on the definite hour was monitored by Soil Moisture Meter tool in the greenhouse. According to the results, among the six studied species, the highest rate of evapotranspiration was related to the Berry (146 mm) in the first decade of July, the Ash (142 mm) in the first decade of July, and the Black maple is in the first decade of July (128.2), respectively. The lowest evapotranspiration rates include the Tehran pine (10.1 mm), the Tree of heaven (11/24 mm), and the black locust (16 mm), respectively, all three belong to the third decade of November. Similarly, the variations trend in plant coefficients was minimal in the initial stage. In the two stages of growth and development and the middle stage, plant coefficient increased along with full foliation and development of stems and aerial parts. The highest plant coefficient for the studied species occurs on average in October, which is about the end of the middle stage. Then, in the final stage, with decreasing photosynthetic activity, aging, and leaf fall (November), the amount of plant coefficient decreases. The quantity of cumulative water requirement of the studied species also shows that the order of cumulative water requirement of the studied

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arid Climate
  • Evapotranspiration
  • Afforestation
  • Soil Moisture
  • Crop Coefficient