دوره و شماره: دوره 16، شماره 5 - شماره پیاپی 95، آذر و دی 1401، صفحه 879-1065 
تبخیر- تعرق و ضریب گیاهی خیار گلخانه ای در منطقه همدان

صفحه 904-916

سید معین الدین رضوانی؛ قاسم زارعی؛ حمیدرضا سالمی


ارزیابی مدل هیبریدی ANN-PSO و روش‌های مختلف داده‌کاوی در برآورد تبخیر و تعرق ماهانه در دو اقلیم مختلف

صفحه 924-936

سید محمدرضا حسینی وردنجانی؛ مجتبی خوش روش؛ سید ابراهیم حسینی کاکولکی؛ مسعود پورغلام آمیجی


بررسی آبشستگی موضعی پایین‌دست دریچه‌های کشویی موازی

صفحه 937-949

بابک محمودی؛ محمد همتی؛ مهدی یاسی؛ سجاد احمد حمیدی


ارزیابی روش سیستم استنتاج فازی (Fuzzy Inference Systems) در تخمین عملکرد روزانه ذرت نشایی

صفحه 999-1009

حوریه مرادی؛ حسین انصاری؛ امین علیزاده؛ محمد نادریان‌فر


بررسی تبخیر-تعرق، عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک گلرنگ پاییزه تحت تنش‌های خشکی و شوری

صفحه 1026-1043

سعید فاضلی شورکی؛ نجمه یرمی؛ سمیه سلطانی گردفرامرزی؛ علی سلطانی مهرجردی