بررسی نظام حقوقی و بهره‌برداری حاکم برآب‌بندان‌های استان گیلان از دیدگاه کشاورزان بهره‌بردار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

2 موسسه تحقیقات برنج کشور سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

چکیده

آب‌بندان‌ها در واقع یک استخر ذخیره‌ی خاکی و بسیار بزرگی هستند که از خاک‌برداری یک محدوده، خاک‌ریزی و تحکیم آن با ایجاد دیواره و یا به‌صورت طبیعی به وجود می‌آیند. آب‌بندان‌های استان گیلان کاربرد چندمنظوره داشته و ضمن ذخیره‌ی آب کشاورزی برای شکار پرندگان و صید ماهی و غیره نیز کاربرد دارند. با توجه به اهمیت آب‌بندان‌ها، هدف کلی این تحقیق بررسی نظام حقوقی و بهره‌برداری حاکم برآب‌بندان-های استان گیلان از دیدگاه کشاورزان بهره‌بردار است. این پژوهش کاربردی، توصیفی –پیمایشی و ترکیبی کمی – کیفی از نوع طرح هم‏زمان زاویه‏بندی است. جامعه‌ی آماری پژوهش روستائیان بهره‌بردار آب‌بندان‌های شهرستان‌های صومعه‌سرا، فومن و شفت واقع در غرب استان گیلان هستند که به روش کاملاً تصادفی انتخاب شدند. جمع‌آوری داده‌های پژوهش از طریق مطالعه‌ی کتابخانه‌ای و بررسی میدانی انجام گرفت. پرسشنامه‌ی محقق‌ساخته ابزار اصلی جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز این تحقیق بود که روایی آن توسط ده نفر از اساتید دانشگاه وکارشناسان این حوزه انجام پذیرفت و پایایی آن با مقدار83/0 تأیید شد. مهم‌ترین یافته‌های پژوهش نشان داد، از نظر کشاورزان بهره‌بردار آب-بندان‌های استان گیلان در توسعه‌ی سطح زیر کشت برنج، افزایش درآمد سالیانه‌ی از سایر مشاغل (غیر از برنج‌کاری)، توسعه‌ی شغل فرعی بی‌تـأثیری بوده ولی در تأمین آب برنجکاری، مشارکت در تقسیم آب، ایجاد اشتغال و درآمد سالیانه‌ی برنج‌کاری، رضایت‌مندی کشاورزان بهره-بردار از شغل اصلی و فرعی، بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشاورزان بهره‌بردار تـأثیر داشته و رابطه‌ی بین این متغیرها معنی‌دار می‌باشد. همچنین مشخص شد ارتباط بین نگرش کشاورزان بهره‌بردار با متغیرهای مرتبط با نظام حقوقی بهره‌برداری حاکم بر آب‌بندان‌ها (نحوه‌ی تقسیم آب، رضایت‌مندی از نحوه‌ی تقسیم سایر محصولات جنبی آب‌بندان، رضایت‌مندی از حراست و حفاظت آب‌بندان و سیاست‌های دولت در تداوم حیات آب‌بندان‌ها) معنی‌دار و مثبت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Legal System and Operation Governing Ponds of Guilan Province From the Perspective of Exploiting Farmers

نویسندگان [English]

  • Mohammad Karim Motamed 1
  • Mojtaba rezaei 2
  • Mohammad Hossein Feizkhah 3
1 Department of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan Community Verified icon
2 Rice Research Institute of Iran, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Rasht, Iran.
3 M. Sc. student, of rural development, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan
چکیده [English]

Ponds are large storage pools that arises from the excavation of an area, embankment and its consolidation by creating walls and fences. ponds have multiple uses, in addition to storing agricultural water, they are also used for bird hunting and fishing, etc. Therefore, due to the importance of ponds, the overall purpose of this research was Investigating the legal (property rights) and the operating system of ponds of Guilan province from the perspective of exploiting farmers. This is an applied, descriptive-survey and mixed quantitative-qualitative of concurrent-triangulation mixed methods design. The statistical population of the study is the villagers exploiting the ponds of Soomehsara, Fooman and Shaft cities located in the west of Gilan province, which were selected completely randomly. Research data collection was done through library and field study. The researcher-made questionnaire was the main tool for collecting information required for this research, the validity of which was performed by ten university professors and experts , the reliability was confirmed with a value of 0.83. The result showed that in the opinion of farmers exploiting the ponds , ineffective in developing the area under rice cultivation, increasing the annual income from other occupations (non-rice cultivation), and developing sub-jobs. In supplying rice water, participation in water distribution, job creation and annual income of rice cultivation, farmers' satisfaction with the main and secondary jobs, improving the economic and social situation of farmers have an effect and the relationship between this Variables are significant. It was also found that the relationship between the attitudes of exploitative farmers and the variables related to the the legal system and operation governing ponds (how to distribute water, satisfaction with how to distribute other by-products of ponds, satisfaction The protection of the ponds and the government's policies for the survival of the ponds) are significant and positive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Legal System
  • Pond
  • Attitude
افشاری، س.، رضائی، ر.، قلی­زاده، ح. و شعبانعلی فمی، ح. 1397. تحلیل عوامل تبیین­کننده اقدامات مرتبط با مدیریت پایدار منابع آب کشاورزی مورد مطالعه: شهرستان کمیجان. نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار. 28 (1): 285-267.
باقری، ع. 1387. مدیریت آب­بندان و نقش آب­بندان در ذخیره­سازی و تأمین آب مورد نیاز اراضی کشاورزی شمال کشور، دومین همایش ملی مدیریت شبکه­های آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده مهندسی علوم آب.
بدیان، آ. ج.، بافورد، ج. آ. و لیندر، ج. آ. 1391. مدیریت در ترویج. ترجمه موحدی، ر. و چیذری، م. تهران: انتشارات نور علم.
پایگاه اطلاع رسانی مدیریت منابع آب ایران. www.wrm.or.ir.
صنایعی، ع. و شافعی، ر. 1391. ارائه مدلی برای تحلیل و پیش بینی رفتار خرید مشتری ها بر اساس تئوری کارکردی نگرش (مطالعه موردی صنعت خودرو ایران). فصلنامه پژوهش نامه بازرگانی. 62: 192-153.
کلمن، ج. 1377. بنیادهای نظریۀ اجتماعی. ترجمۀ منوچهر صبوری کاشانی. تهران: نشر نی.
داودی، م. 1394. ضررورت احداث آب­بندان و تعیین حجم ذخیره آن در پروژه جامع آب­وخاک البرز با نرم­افزار MIKEBASIN. پایان­نامه دوره کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیبعی ساری، 98ص.
یوسفی، ف. و تجربه کار، م. 1395. نگرش و تغییر نگرش،چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران،https://civilica.com/doc/546799.
یهول، م.، نوری، ح. میرزایی، ف. و یزدانی، م، ر. 1394. بهره‌برداری بهینه از آب‌بندان در آبیاری اراضی شالیزاری استان گیلان. نشریه حفاظت منابع آب و خاک. 5 (2): 59-47. 
Alonge, A. and Mrtin, R. A. 1995. Assessment of the Adoption of sustainable agriculture practices: implications for agricultural education. Journal of Agricultural Education. 3(3): 34-42.
Deribe, R. 2008. Institutional analysis of water management on communal irrigation systems in Ethiopia: the case of Atsbi Wemberta, Tigray Region and Ada’a Woreda, Oromiya Region. MSc thesis (Natural Resource and Environmental Economics). 209p. Addis Ababa (Ethiopia): Addis Ababa University.
Hosseini Moghari, S. and Banihabib, M. 2014. Optimizing operation of reservoir for agricuktural water supply using firefly algorithm. Journal of Water and Soil Resoueces Conservation. 3 (4): 17-31. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=416996.
Jayaratne, K. S. U. 2007. A practical tool for the evaluation of extension programs presented to older adults. Journal of Extension. 45(6). Avialable at: https://archives.joe.org/
Makhanya, E. M 2002. The sustainability of rural systems under the communal property association act inSouth Africa. The 10 TH annual conference of the IGU Commission for the sustainability of rural system.
Oweis, T. and Hachum, A. 2003. Improving water productivity in the dry areas of West Asia and North Africa. Pages 179–198 in Water Productivity in Agriculture: Limits and Opportunities for Improvement (W.J. Kijne, R. Barker, and D. Molden. eds) CABI Publishing, Wallingford, UK
Prell, C., Hubacek, K. and Reed, M. 2009. Stakeholder analysis and social network analysis in natural resource management. Society and Natural Resources. 22(6): 501-518.
Tsun Fang, W., Pin Chien, C. and Chen Chen, S. 2012. Study on agricultural benefits by increasing capacity of water ponds: a case study at Taoyuan paddy fields. Paddy Water Environment. 10(1): 231-250.
Yusliza, M. Y. and Ramayah, T. 2012. Determinations of attitude towards E-HRM: an empirical study among HR professionals. Social and Behavioral Sciences, 57: 312-319.