دوره و شماره: دوره 16، شماره 3 - شماره پیاپی 93، مرداد و شهریور 1401، صفحه 460-684 
ارزیابی چرخه زندگی برای محصولات عمده کشاورزی و سامانه‌های مختلف آبیاری در اطراف دریاچه ارومیه

صفحه 624-638

طاها معارفی؛ حامد ابراهیمیان؛ حسین دهقانی سانیج؛ محمد شریفی؛ رضا دلباز


شبیه‌سازی دو متغیره و تحلیل توام تبخیرتعرق گیاه مرجع با استفاده از توابع مفصل

صفحه 639-656

عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی؛ محمد ناظری تهرودی؛ یوسف رمضانی