ارزیابی شاخص‌های بهره‌وری آب در تولید محصولات زراعی و باغی در غرب و مرکز استان مازندران و رتبه‌بندی دشت‌های مطالعاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم و مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

2 استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی ساری

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، شرکت مهندسین مشاور توسعه پایدار جلگه، ساری، ایران

چکیده

محدودیت منابع آب و افزایش نیاز به آن در بخش کشاورزی سبب شده تا استفاده از راهکارهای افزایش بهره‌وری فیزیکی و بهبود بهره‌وری اقتصادی آب در بخش کشاورزی اجتناب‌ناپذیر باشند. در این راستا شاخص‌های بهره‌وری آب به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های اصلی در حوزه برنامه‌ریزی ملی می‌توانند موردتوجه قرار گیرند. در این پژوهش، بهره‌وری اقتصادی و فیزیکی با استفاده از شاخص بهره‌وری فیزیکی آب (CPD)، شاخص ارزش ناخالص یا درآمد به ازای هر واحد حجم آب (BDP) و شاخص ارزش خالص به ازای هر واحد حجم آب (NBPD) برای اراضی تحت کشت مرکبات و شالیزاری در غرب و مرکز استان مازندران که به‌صورت نوین (آبیاری قطره‌ای و کم‌فشار) آبیاری می‌شوند، محاسبه شد. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر بر اساس برداشت‌های میدانی و شامل برآورد عملکرد، میزان آب مصرفی، هزینه‌های خالص و ناخالص می‌باشد. منطقه مورد مطالعه واقع در استان مازندران، به چهار دشت شامل رامسر - چالوس، نور - نوشهر، آمل - بابل و قائم‌شهر - جویبار تقسیم شد. نتایج این پژوهش نشان داد که میانگین بهره‌وری اقتصادی و فیزیکی در اراضی تحت کشت مرکبات و شالیزاری به‌ترتیب برای شاخص CPD، 8/5 و 76/0 کیلوگرم بر مترمکعب در هر هکتار، برای شاخص BPD، 261 و 175 هزار ریال بر مترمکعب در هر هکتار برای شاخص NBPD، 209 و 127 هزار ریال بر مترمکعب در هر هکتار می‌باشد. لذا اراضی تحت کشت مرکبات و شالیزاری ناحیه نور - نوشهر و رامسر - چالوس بهترین عملکرد را ازنظر بهره‌وری اقتصاد شاخص NBPD و ناحیه نور- نوشهر و آمل- بابل بهترین عملکرد را ازنظر شاخص CPD داشته‌اند. . همچنین، ایجاد زیرساخت‌های لازم جهت تعویض ماشین‌آلات ازکارافتاده و سیاست‌های تشویقی و تنبیهی نیز می‎تواند راهکار مؤثری برای افزایش بهره‌وری آب باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of water productivity indicators in the production of crops and garden in the west and center of Mazandaran province and ranking of studies plains

نویسندگان [English]

  • Alireza Zarei Ghorkhodi 1
  • Ali Shahnazari 2
  • Parshan Dadashi 3
1 Water Science and Engineering, Faculty of Agricultural Engineering, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Iran
2 Professor, Department of Water Engineering, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran
3 M.S.c Degree in Irrigation and Drainage, Consulting Engineers Company Tose'eh Paidar Jolgeh, Sari, Iran
چکیده [English]

Limited water resources and increasing the need for it in the agricultural sector have made the use of strategies to increase physical productivity and improve economic water efficiency in the agricultural sector inevitable. In this regard, water productivity indicators can be considered as one of the main components in the field of national planning. In this research, economic and physical productivity was calculated using Indicators Crop Per Drop (CPD), Benefit Per Drop (BPD) and Net Benefit Per Drop (NBPD) indicators for lands under citrus and paddy in the west and center of Mazandaran province, which were irrigated as a Modern (irrigation and underwater irrigation). the method used in this study is based on field visits and perceptions and including performance estimation, water consumption, net and gross costs. The study area in Mazandaran province was divided into four plains including Ramsar - Chalus, Nor - Noshahr, Amol - Babol and GhaemShahr - Joybar. The results of this study showed that the average economic and physical productivity in lands under citrus culture and paddy for CPD index, 5.8 and 0.76 kg/ m3 per hectare, for BPD index, 261 and 175, 1000 Rials/m3 per hectare for the NBPD index, 209 and 127, 1000 Rials/m3 per hectare. Therefore, citrus and paddy fields in Nor - Noshahr and Ramsar - Chalous areas have the best performance in terms of economic productivity of NBPD index and Nor - Nowshahr and Amol - Babol areas have the best performance in terms of CPD index. According to the results of the present study, water management in the field, the use of modern irrigation methods and changing the pattern of culture due to the climatic. Also, creating the necessary infrastructure to replace malfunctioning machines and incentive and punitive policies can be an effective way to increase water productivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • virtual water
  • performance
  • net profit and gross Simple Addition Ranking
احسانی، م. و خالدی، ه. 1382. شناخت و ارتقای بهره‌وری آب کشاورزی به‌منظور تأمین امنیت آبی و غذایی کشور. یازدهمین همایش کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران. 657-674.
اسماعیلی خوشمردان، ع. 1396. بررسی بهره‌وری آب و آسیب‌شناسی مدیریت آن در بخش کشاورزی کشور، دفتر تحقیقات و سیاست‌های بخش‌های تولیدی.
اشراقی، ف. و قاسمیان، س. 1391. بررسی بهره‌وری اقتصادی مصرف آب در استان گلستان، مجله پژوهش آب در کشاورزی. 21 (3): 317-322.
امینی، ع.، پرهمت، ج. سدری، محمدحسین. 1399. بررسی بهره‌وری فیزیکی و اقتصادی آب در محصولات عمده زراعی در حوضه تلوار استان کردستان. نشریه مهندسی و مدیریت آبخیز. 2 (12): 481-491.
بهرامی، م.، خیلیان، ص.، مرتضوی، س. و اسعدی، م. 1397. بررسی بهره‌وری فیزیکی مصرف آب کشاورزی در استان‌های منتخب ایران، مطالعه موردی: محصول گندم. نشریه آبیاری و زهکشی ایران. 6 (21): 1511-1518.
پور طاهری، م، 1392، کاربرد روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه در جغرافیا، چاپ سوم، انتشارات سمت.
حقایقی‌مقدم، س. و دهقانی سانیچ، ح. 1397. بهره‌وری آب کشاورزی در استان خراسان رضوی (وضعیت موجود، روش‌های ارتقاء، چشم‌انداز توسعه). نشریه مدیریت آب در کشاورزی. 2: 1-10.
حیدری، ن. و حقایقی مقدم، س. ا.١٣٨٠کارایی مصرف آب آبیاری محصولات عمده مناطق مختلف کشور. گزارش ارائه‌شده به معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، کرج
سیدان، س. و متقی، م. 1398. تعیین بهره‌وری فیزیکی و اقتصادی آب در زراعت ذرت دانه‌ای و علوفه‌ای تحت سامانه‌های آبیاری مدرن و سنتی در استان همدان. نشریه آب و توسعه پایدار. 6 (1): 1-8.
روستا، ا. و کشاورزی، س. 1389. بررسی بهره‌وری آب کشاورزی در مناطق دچار خشک‌سالی مطالعه موردی (شیراز). دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو)
سند توسعه بخش کشاورزی استان مازندران. 1399. سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران در دست چاپ
عباسی، ف.، عباسی، ن. و توکلی، ع. 1396. بهره‌وری آب در بخش کشاورزی؛ چالش‌ها و چشم‌اندازها. فصلنامه آب و توسعه پایدار. 4 (1): 141-144.
فرح‌زا، ن.، نظری، ب.، اکبری، م.، نائینی، م. و لیاقت، ع. 1398. ارزیابی بهره‌وری آب فیزیکی و اقتصادی محصولات زراعی در دشت مغان و تحلیل رابطه بهره‌وری فیزیکی و اقتصادی آب. نشریه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران. 11 (42): 166-179.
کریمی، م. و جلینی، م. 1396. بررسی شاخص‏‌های بهره‏‌وری آب کشاورزی در محصولات مهم زراعی، مطالعه موردی: دشت مشهد (یادداشت فنی). نشریه علمی آب و توسعه پایدار. 4 (1): 133-138.‎
کشاورز، ع. و دهقانی سانیج، ح. 1391. شاخص بهره‌وری آب و راهکار آتیه کشاورزی کشور. نشریه راهبرد اقتصادی. 1 (1): 199-233.
کمسیون کشاورزی آب و صنایع غذایی، 1395، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران.
میرکتولی، ‌ج.، مهدوی، ش. و ‌احمدی، م، 1392، تحلیل و بررسی توسعه پایدار نواحی شهری با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره (MADM) (مطالعه موردی: شهر کاشان). مطالعات و پژوهش‌های شهری و دشت‌. 5 (19): 83-106.‎
وردی نژاد، و.، سهرابی، م.، حیدری، ن.، عراقی‌نژاد ش. و مامن‌پوش، ع. 1388. بررسی عرضه و تقاضا و برآورد بهره‌وری آب کشاورزی در حوزه آبریز زاینده‌رود مطالعه موردی: شبکه آبیاری سمت راست آبشار.‎ نشریه آبیاری و زهکشی ایران. 2 (3): 88-99.
Allan, J. A. 1993. Fortunately there are substitutes for water otherwise our hydro-political futures would be impossible. Priorities for water resources allocation and management. 13(4): 26.
Kassam, A. H., Molden, D., Fereres, E. and Doorenbos, J. 2007. Water productivity: science and practice—introduction. Irrigation Science. 25(3): 185-188.
Chibarabada, T. P., Modi, A. T. and Mabhaudhi, T. 2020. Options for improving water productivity: a case study of bambara groundnut and groundnut. Physics and Chemistry of the Earth. Parts A/B/C. 115. 102806.
Cai, X., Rosegrant, M. W. and Ringler, C. 2003. Physical and economic efficiency of water use in the river basin: Implications for efficient water management. Water Resources Research. 39(1).
FAO, 2002. Yield Response to Water: The Original FAO Water Production Function
Farahza, M. N., Nazari, B., Akbari, M. R., Naeini, M. S. and Liaghat, A. 2020. Assessing the Physical and Economic Water Productivity of Annual Crops in Moghan Plain and Analyzing the Relationship between Physical and Economic Water Productivity. Irrigation and Water Engineering: 11(2): 166-179.
Introduction, water productivity: science and practice, irrig sci 2007. 25:185–188.
Hoekstra, A. Y. and Hung, P. Q. 2003. Virtual water trade. In Proceedings of the international expert meeting on virtual water trade. 12: 1-244.
Kloss, S., Pushpalatha, R., Kamoyo, K. J. and Schütze, N. 2012. Evaluation of crop models for simulating and optimizing deficit irrigation systems in arid and semi-arid countries under climate variability. Water resources management. 26(4): 997-1014.
Kledzik, R., Kropkowski, M., Dudek, S., Kuśmierek-Tomaszewska, R. and Żarski, J. 2017. Evaluation of economic efficiency of irrigation in corn for grain production in 2005-2016. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich.
Shi, C. and Zhan, J. 2015. An input–output table-based analysis on the virtual water by sectors with the five northwest provinces in China. Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C. 79: 47-53.
Zwart, S. J. and Bastiaanssen, W. G. 2004. Review of measured crop water productivity values for irrigated wheat, rice, cotton and maize. Agricultural water management. 69(2): 115-133.