ارزش‌گذاری اقتصادی و بهره‌وری آب دو محصول گندم و جو در استان همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

2 مربی پژوهش بخش تحقیقات اقتصاد اجتماعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

3 کارشناس بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

کمبود آب یکی از مشکلات اساسی استان همدان محسوب می‌شود. در این میان بخش کشاورزی به دلیل سهم بالا در مصارف آب بیش از سایر بخش‌های اقتصادی در معرض آسیب قرار دارد. بنابراین استفاده مناسب و کارا از این منبع محدود، بسیار ضروری است. این پژوهش با هدف تعیین بهره‌وری و ارزش اقتصادی آب در بخش کشاورزی و پتانسیل درآمدزایی این منبع در تولید دو محصول عمده گندم و جو به اجرا درآمد. بدین‌منظور به‌روش نمونه‌گیری تصادفی، مزارعی در استان همدان انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات مورد نیاز از طریق اندازه‌گیری میدانی، تکمیل پرسشنامه و مصاحبه با کشاورزان تهیه شد. با استفاده از روش تحلیل نهایی و استفاده از تابع تولید کاب داگلاس، ارزش اقتصادی آب محاسبه شد. میانگین بهره‌وری آب محصول گندم در دو سیستم آبیاری بارانی و سطحی، به‌ترتیب 24/1 و 03/1 و برای جو 55/1 و 02/1 کیلوگرم بر مترمکعب تعیین شد. کشش تولیدی گندم و جو به‌ترتیب برابر 139/0 و 283/0 درصد برآورد شد و بیانگر این مسئله است که اگر مصرف آب به‌طور متوسط یک درصد افزایش یابد، میزان تولید گندم و جو به‌طور متوسط معادل 139/0 و 283/0 درصد افزایش خواهد داشت. ارزش اقتصادی آب برای دو محصول گندم، جو، به ترتیب 2043 و 3755 ریال بر مترمکعب تعیین شد. با توجه به هزینه 496 ریالی، استحصال آب از منابع زیرزمینی می‌توان بیان داشت که ارزش اقتصادی آب در دو محصول مورد مطالعه بسیار بیشتر از هزینه‌هایی است که کشاورزان برای استحصال آن متحمل می‌شوند. لذا می‌توان با تعیین ارزش اقتصادی آب و دریافت آب‌بها، انگیزه‌ها را به سمت تخصیص کاراتر آب و افزایش بهره‌وری هدایت نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic valuation and water productivity of wheat and barley crops in Hamadan province.

نویسندگان [English]

  • Ali Ghadami Firouzabadi 1
  • Mosa Solghi 2
  • Alireza salimi 3
1 Associate Prof, Department of Agricultural Engineering Research, Hamedan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Hamedan, Iran.
2 Research Instructor of Economic, Social and Extension Research Department, Hamedan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Hamedan, Iran.
3 Research Expert, Department of Agricultural Engineering Research, Hamedan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Water shortage is one of the main problems of Hamedan province. Meanwhile, the agricultural sector is more vulnerable than other economic sectors due to its high share in water consumption. Therefore, appropriate and efficient use of this limited resource is essential. The aim of this study was to determine the productivity and economic value of water in the agricultural sector and the revenue-generating potential of this resource in the production of two major crops of wheat and barley. For this purpose, farms in Hamadan province were selected by random sampling and were studied. The required information was prepared through field measurements, completing a questionnaire and interviewing farmers. The economic value of water was calculated using the final analysis method and the Cobb–Douglas production function. The average water productivity of wheat with two sprinkler and surface irrigation systems was determined as 1.24 and 1.03, respectively, and in barley as 1.55 and 1.02 kg / m3. Wheat and barley production elasticity was estimated to be 0.139 and 0.283, respectively. these amounts indicated that if water consumption increases by an average of one percent, the average wheat and barley production will increase 0.139 and 0.283, percent respectively. The economic value of water for two crops of wheat and barley was estimated at 2043 and 3755 Rials per cubic meter, respectively. Considering the cost of 496 Rials, water extraction from underground sources, it can be said that the economic value of water in the two crops studied is much higher than the costs incurred by farmers for its extraction. Therefore, by determining the economic value of water and receiving water prices, incentives can be directed towards more efficient water allocation and increased productivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • final production value
  • production function
  • pricing
  • economic value of water
احسانی، م. حیاتی. و ب. عادلی، م. 1389. برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید ذرت دانه‌ای مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان البرز استان قزوین، اقتصاد کشاورزی و توسعه. 18(72): 75-93.
اسماعیلی موخر فردویی، م. ابراهیمی، ک. عراقی نژاد، ش. و فضل الهی، ه. 1397، تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی با رویکرد قیمت­گذاری بر اساس نوع محصول در استان مرکزی، مدیریت آب و آبیاری. 8(1): 163-149.
پرهیزکاری، ا. و بدیع برزین، ح. 1396، تعیین ارزش اقتصادی آب و شبیه‌سازی رفتار کشاورزان منطقه تاکستان در کاهش منابع آب کشاورزی، نشریه پژوهش آب در کشاورزی. 31(1): 118-105.
 تودارو، م. 1395، توسعه اقتصادی در جهان سوم. ترجمه غلامعلی فرجادی. انتشارات سازمان برنامه‌وبودجه. تهران.
حسین زاد، ج. سلامی، ح. و صدر، س.ک. 1386. برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصولات زراعی با استفاده از توابع تولید انعطاف‌پذیر (مطالعه موردی: دشت مراغه – بناب). دانش کشاورزی، 17، (2):1-14.
دبرتین، د. ا. ١٣٧٦. اقتصاد تولید کشاورزی، ترجمه م. موسی نژاد، و ر. نجار زاده، مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس.
دشتی، ق. 1374. سیاست قیمت‌گذاری و تقاضای آب کشاورزی در ایران، صفحه‌های 297 تا 306، مجموعه مقالات کنفرانس منطقه‌ای مدیریت منابع آب، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان.
دشتی، ق. امینیان، ف. حسین زاد، ج. و حیاتی، ب. 1389. برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصول گندم (مطالعه موردی منابع زیرزمینی شهرستان دامغان). مجله دانش کشاورزی پایدار (دانش کشاورزی)، جلد 20/2 (1): 121-131.
زراعت کیش، س.ی. 1395. ارزش‌گذاری اقتصادی آب در بخش کشاورزی با رویکرد زیست‌محیطی، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 47(1):259-269.
سام دلیری، ا. 1392. ارزش‌گذاری کل اقتصادی آب در غرب استان مازندران، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
سیدان، س.م. و باقری، ع. 1397. حسابداری برای مدیریت موفق مزرعه: مدل صورت­های مالی و تجزیه‌وتحلیل آن برای تولیدکنندگان سیب­زمینی. علوم کاربردی سیب‌زمینی. 1(1): 8-17.
فرشی، ع.ا. شهابی فر، م. جارالهی، ر. و غالبی، ع. 1376. برآورد آب موردنیاز گیاهان عمده زراعی و باغی کشور. موسسه تحقیقات خاک و آب. انتشارات نشر آموزش کشاورزی کرج.
قادر زاده، ح. و جزایری، آ. 1397. تعیین ارزش اقتصادی و تابع تقاضای آب در تولید محصول یونجه در دشت دهگلان، تحقیقات اقتصاد کشاورزی. 10(3): 23-54.
کشاورز، ع.، دهقانی، ح.، علیزاده، ا. و کمالی، غ.ع. 1378. سند ملی آب کشور (نیاز آبی گیاهان، الگوی کشت و راندمان آبیاری). وزارت کشاورزی (معاونت‌های فنی و زیربنایی، تات و برنامه‌ریزی و پشتیبانی) و سازمان هواشناسی کشور.
کمیسیون زیربنایی مجمع تشخیص مصلحت نظام. 1388. ارتقاء بهره‌وری و اصلاح الگوی مصرف آب کشاورزی. مجمع تشخیص مصلحت نظام.
مرکز ملی آمار ایران. 1389. طبقه‌بندی فعالیت‌های اقتصادی ایران بر اساسISIC-rev.4.، https://www.amar.org.ir/Portals/0/faradade/tabaghebandi/ISIC.4-2008.pdf
مسگر، م. و روستا، ا. 1388. بحران آب و اهمیت بهره‌وری آب کشاورزی در مناطق دچار خشک‌سالی- مطالعه موردی: شهرستان‌های آباده-نی ریز. همایش ملی مدیریت بحران آب. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
معیری، م. 1392. تعیین پتانسیل کارایی مصرف آب ارقام گندم در روش‌های مختلف آبیاری (بارانی، قطره­ای و سطحی) در شرایط اقلیمی مختلف کشور. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. گزارش نهایی. شماره ثبت، 43553.
Aidam, P.W. 2015. The impact of water-pricing policy on the demand for water resources by farmers in Ghana, Agricultural Water Management. 158: 10-16.
Chambers, R. G. 1988. Applied production analysis: A dual approach, Cambridge University Press.
Chandan, K. and Thilotham.R, 2004, Water pricing and Decentralized Irrigation Management in Andra Pradesh, Deutscher Tropentage.
Cobb, C.W. and Douglas, P.H. 1928. A theory of production, American Economic Review, 1:139-165
Gallego-Ayala, J. 2012. Selecting irrigation water pricing alternatives using a multimethodological approach. Mathematical and Computer Modelling. 55(3–4): 861–883.
Garcia, S. and Reynaud, A, 2004. Estimating the benefits of efficient water pricing in France. University of Toulouse, France.
Ghadami Firouzabadi, A., Baghani, J., Jovzi, M. and Albaji, M. 2021. Effects of wheat row spacing layout and drip tape spacing on yield and water productivity in sandy clay loam soil in a semi-arid region. Agricultural Water Management. 251: 106868.
Greene, B. and P. Kennedy. 1990, A guide to econometrics, MIT Press, Cambridge.
Greene, W.H. 1993. Econometric analysis, Macmillan publishing Company, New York.
Griffin, R. C., Montgomery, J. M. and Rister, M. E. 1987. Selecting functional form in production analysis. Western Journal of Agricultural Economics. 12: 216-227.
Gujrati, D.N. 2004. Basic Econometric, (4th Ed.). The McGraw-Hill Companies. NewYork.
Halter, A.N., Carter, H.O. and Hocking, J.G. 1957. A note on the transcendental production function, Journal of farm Economics, 39:966- 974.
Judge, G., Hill, R.C., Griffiths, W.E., Lutkepohl, H. and Lee, T.C. 1988. Introduction to the theory and practice of econometrics, John Wiley and Sons, New york.
Kiprop, J.K., Lagat, J.K., Mshenga, P.and Macharia, A.M. 2015. Determining the Economic Value of Irrigation Water in KerioValley Basin (Kenya) by Residual Value Method. Journal of Economics and Sustainable Development. 6(7):2222-2855.
Muchara, B., Ortmann, G., Mudhara, M. and Wale, E. 2016, Irrigation water value for potato farmers in the Mooi River Irrigation Scheme of KwaZulu-Natal, South Africa: A residual value approach. Agricultural Water Management. 164: 243-252.
 Shen, X. and Lin, B. 2017. The shadow prices and demand elasticities of agricultural water in China: A Stoned-based analysis, Resources. Conservation and Recycling. 127:21-28.
Ward, F.A. and Michelesh. A. 2002. The economic value of water in agriculture: concepts and policy and applications. Water Policy 4: 423-446.
Young, R. A. and S. L. Gray. 1972 , Economic value of water: Concepts and empirical estimates, Technical Report to the National Water Commission, Tech. Rep. PB210356, Natl. Tech. Inf. Serv., Springfield, Mass.
Young, R.A. 2005. Determining the Economic Value of Water; Concepts and Methods, Washington DC: Resources for the Future.
Youssef, H., Francois, M. and Venot, J. 2008. Irrigation in the Jordan Valley: Are water pricing policies overly optimistic?". Agricultural Water Management 95: 427-438.
Ziolkowska, J.R. 2018, Profitability of irrigation and value of water in Oklahoma and Texas agriculture, International Journal of Water Resources Development. 34(6): 944-960.