ارزیابی اثرات سیاست‌های کاهش مصرف آب بر پایداری زراعی در اقلیم میانی استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر ارزیابی پایداری کشاورزی و تعیین الگوی کشت در اقلیم میانی (معتدل خزری) استان گلستان در اثر اعمال سیاست‌های کاهش مصرف آب (افزایش قیمت 50% و 100% ، سهمیه‌بندی 5% و 30% و تلفیقی از آن دو) بر اساس پنج سناریوی ترجیحی (ترجیح اقتصادی، ترجیح محیط‌زیستی، ترجیح اجتماعی، ترجیح یکسان و ترجیح متخصصین) می‌باشد. اطلاعات مورد نیاز شامل داده‌های اسنادی و میدانی مستخرج از پرسشنامه هزینه تولید و مصاحبه رو در رو با کشاورزان در سال زراعی 99-98 بدست آمد. جهت محاسبه اوزان معیارها و زیرمعیارهای پایداری از پرسشنامه و مصاحبه با متخصصین استفاده گردید و به منظور تحقق اهداف تحقیق از روش برنامه‌ریزی-ریاضی مثبت و فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. بر اساس میانگین نظر متخصصین وزن معیارهای اقتصادی، اجتماعی و محیط-زیستی در پایداری به ترتیب 453/0، 232/0و 315/0 بدست آمد. بر اثر اعمال سیاست‌های کاهش مصرف آب، الگوی‌کشت، مصرف نهاده‌ها و سودناخالص تغییر نموده است. بر اساس نتایج، در صورتیکه پایداری کل منطقه مدنظر باشد سیاست‌های قیمتی فقط منجر به افزایش هزینه کشاورزان خواهد شد. به علاوه برای اصلاح الگوی مصرف آب با اعمال سیاست‌های کاهش مصرف آب در همه سناریوها به جز ترجیح اجتماعی سیاست سهمیه‌بندی30% پایدارتر است. در سناریوی ترجیح اجتماعی سیاست 50% افزایش قیمت آب پیشنهاد می‌شود. به عبارت دیگر با اعمال سیاست‌های کاهش مصرف آب برای نگهداری تعادل بین پایداری اقتصادی و محیط‌زیستی با پایداری اجتماعی، تقابل وجود دارد و بایستی بین آنها مبادله صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation water reduction consumption policies on agricultural sustainability in intermediate climate of Golestan Province

نویسندگان [English]

  • Rahmatollah kazeminejad 1
  • azam rezaee 2
  • Ramtin joolaie 3
  • Ali Keramatzade 2
1 MSc Student, Agricultural Economics, Gorgan University of Agricultural Sciences & Natural resources. Gorgan, Iran
2 Assistant Professor, Agricultural Economics, Gorgan University of Agricultural Sciences & Natural resources. Gorgan, Iran
3 Associate Professor, Agricultural Economics, Gorgan University of Agricultural Sciences & Natural resources. Gorgan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to evaluate the agriculture sustainability and determine the cultivation pattern in the Caspian temperate climate by the implementation of water consumption reduction policies (price, quota and a combination of the two) based on five scenarios of economic, environmental, social, and equal and experts' opinion preferences. The required information including documentary and field data from the production cost questionnaire and face-to-face interviews with farmers were obtained in the 2019-2020 crop year. The questionnaire and interviews with experts were used to calculate the weights of sustainability criteria and sub-criteria. In order to achieve the goals of the study, Positive Mathematical Programming method and Analytic Hierarchy Process were used. Based on the average opinion of experts used in this study, economic, social and environmental weights criteria in sustainability were calculated to be 0.453, 0.232 and 0.315, respectively. Also, the cultivation pattern will change based on the implementation of water consumption reduction policies. According to the economic and environmental sub-criteria, a 30% water quota policy and according to the social sub-criteria, a 50% price increase policy will lead to agriculture sustainability and optimal water consumption at the same time. In addition, to improve the pattern of water consumption in the agricultural sector, in the city of Turkmen as a representative of the Caspian temperate climate, a policy to reduce the volume of water use by 30% is proposed by applying policies (price, quotas and a combination of the two) in all preferential scenarios except the social preference. In the social preference scenario, a 50% increase in the water price is proposed. In the other words, there is an opposition between economic and environmental sustainability and social sustainability when implementing water consumption reduction policies And there must be an exchange between them..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Positive Mathematical Programming
  • Analytical Hierarchy Process
  • consumption reduction policies
اسعدی، م. و نجفی‌علمدارلو، ح. 1398. بررسی اثرات سیاست‌های کاهش مصرف منابع آب بر توسعه پایدار کشاورزی در دشت قروه کردستان. مجله آبیاری و زهکشی ایران. 13(2):551-540.
رضایی، ا. جولایی، ر. و کرامت زاده، ع. 1399. بررسی اثر سیاست‌های قیمت و سهمیه‌بندی آب کشاورزی بر پایداری منابع آب استان گلستان. نشریه پژوهش آب در کشاورزی. 34(2): 285-269.
بی‌نیاز، ا. احمد پور، م. ضیایی، س. و محمدی، ح. 1400. اثرات بالقوه قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی آب بر بهره‌وری آب و مصرف نهاده‌های کشاورزی در استان کهگیلویه بویراحمد. نشریه پژوهش آب در کشاورزی. 35(1): 106- 85.
پرهیزکاری، ا. صبوحی ،م. احمدپور ،م. و بدیع برزین، ح. 1393. شبیه‌سازی واکنش کشاورزان به سیاست‌های قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی آب آبیاری(مطالعه موردی: شهرستان زابل). نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی. جلد 28(2): 176- 164.
داداشیان سرای، م. دشتی، ق. حیاتی، ب. و قهرمان زاده، م.1394. کاربرد ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و تکنیک تاپسیس در تعیین ارزش وزنی معیارها و ارزیابی پایداری کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان‌های منتخب استان آذربایجان شرقی). مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار (دانش کشاورزی). 25(1): 157-145.
داورپناه، ش. هاشمی بناب، ص. و خداوردی‌زاده، م. 1396. ارزیابی پایداری کشاورزی استان اردبیل با استفاده از رهیافت ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس. مجله بوم‌شناختی کشاورزی. 7(2).30-17.
عظیمی‌فرد، س. زارع مهرجردی، م. و مهرابی بشر آبادی، ح. 1392. بررسی پایداری منابع آب در شهرستان قوچان: رویکرد برنامه‌ریزی ریاضی کسری. نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار. (33) 3: 11- 1.
پورتال استانداری گلستان. 1400. معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی.
وزارت نیرو. 1399. شرکت آب منطقه‌ای استان گلستان.
وزارت نیرو. 1400. شرکت آب منطقه‌ای استان گلستان.
سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان. 1399. سالنامه زراعی. دفتر آمار و اطلاعات معاونت برنامه و بودجه.
دیوان عدالت اداری.1382. رأی وحدت رویه
Aidam, P.W. 2015. The impact of water-pricing policy on the demand for water resources by farmers in Ghana. Agricultural Water Management. 158: 10-16.
Belton, V. and Stewart, T. J. 2002. Multiple criteria decision analysis: an integrated approach, Springer, Boston, MA. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4615-1495-4
Dantsis, T., Douma, C., Giourga, C., Loumou, A. and Polychronaki, E. A. 2010. A methodological approach to assess and compare the sustainability level of agricultural plant production systems. Ecological Indicators. 10(2): 256-263.
Ishizaka, A. and Labib, A. 2009. Analytic hierarchy process and expert choice: benefits and limitations. OR insight. 22(4): 201-220.
Saaty, T. L. 2008. Decision making with the analytic hierarchy process. International Journal of Services Sciences. 1(1): 83-98.
Triviño-Tarradas, P., Carranza-Cañadas, P., Mesas-Carrascosa, F.J. and Gonzalez-Sanchez, E.J. 2020. Evaluation of Agricultural Sustainability on a Mixed Vineyard and Olive-Grove Farm in Southern Spain through the INSPIA Model. Sustainability. 12(3): 1090.
Tzouramani, I., Mantziaris, S. and Karanikolas, P. 2020.Assessing Sustainability Performance at the Farm Level: Examples from Greek Agricultural Systems. Sustainability. 12(7), 2929