تعیین بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب و نیتروژن در تولید کنجد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.

2 استادیار پژوهش تحقیقات اقتصاد کشاورزی، مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

3 دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی عملکرد و درآمد ناخالص محصول، بهره‌وری نهاده آب و کود نیتروژن در ارقام کنجد تحت شرایط آبیاری کامل و کم آبیاری در مزرعه موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در شهرستان کرج طی سال‌های 1396 و 1397 انجام شد. در این پژوهش از روش کرت‌های خرد شده- فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار برای اجرای آزمایش استفاده شد. تیمارهای آبیاری در دو سطح شامل رژیم کم آبیاری و آبیاری کامل در کرت‌های اصلی و فاکتوریل مقادیر مختلف کود نیتروژن (صفر، 60 و 120 کیلوگرم نیتروژن در هکتار) و ارقام کنجد در کرت‌های فرعی قرار گرفتند. جهت سنجش بهره‌وری نهاده‌ها از شاخص‌های درآمد ناخالص محصول، بهره‌وری فیزیکی و اقتصادی بهره گرفته شد. طبق نتایج، میانگین درآمد ناخالص تولید کنجد در سال‌های آزمایش 3/63 میلیون ریال در هکتار و تحت رژیم‌های آبیاری کامل و کم آبیاری به‌ترتیب 1/94 و 33 میلیون ریال در هکتار محاسبه گردید. میانگین بهره‌وری فیزیکی آب تحت تیمار آبیاری کامل و کم آبیاری به‌ترتیب 27/0 و 18/0 کیلوگرم محصول به ازای هر مترمکعب آب آبیاری و میانگین بهره‌وری فیزیکی کود نیتروژن تحت تیمار آبیاری کامل و کم آبیاری به‌ترتیب 8/18 و 56/6 کیلوگرم محصول به ازای هر کیلو کود تعیین شد. همچنین میانگین بهره‌وری اقتصادی آب تحت تیمار آبیاری کامل و کم آبیاری به‌ترتیب 21336 و 14224 ریال به ازای هر مترمکعب آب آبیاری برآورد شد. نتایج حاکی از آن بود با کاهش تقریبی 50 درصدی مصرف آب، درآمد ناخالص تولید کنجد به یک سوم کاهش یافت. در مقابل انتخاب رقم مناسب با توجه به فراهمی آب به طور متوسط تا 66 درصد درآمد ناخالص تولید کنجد را افزایش داد. با توجه به نتایج پیشنهاد می‌گردد ارقامی برای کشت در منطقه هدف انتخاب شود که دارای عملکرد و بهره‌وری اقتصادی بالایی باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the physical and economic efficiency of water and nitrogen in sesame production

نویسندگان [English]

  • Majid Gholamhoseini 1
  • Hormoz Asadi 2
  • Mohammad Hossain Davoodi 3
1 Assistant Professor of Seed and Plant Improvement Institute(SPII), Agricultural Research, Education and Extension Organization(AREEO),Karaj, Iran
2 Assistant Professor in Agricultural Economic Researches, Seed and Plant Improvement Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.
3 Assistant Professor of Soil and Water Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO ), Karaj, Iran
چکیده [English]

The current study was conducted to investigate the yield, yield gross income and water and nitrogen efficiency of sesame cultivars grown under full and deficit irrigation conditions. The experiment was carried out at Seed and Plant Iprovement Research Institute, Karaj, Iran in 2017 and 2018. A randomized complete block design arranged in split-factorial plots with three replications was used to run the experiment. Irrigation treatments at two levels including deficit irrigation and full irrigation were assigned to the main plots and a combination of nitrogen fertilizer (0, 60 and 120 kg N ha-1) and sesame cultivars were allocated to sub-plots. To measure the efficiency of the inputs, the yield gross income and physical and economic efficiency indicators were used. According to the results, the average gross income of sesame production in the experimental years was 63.3 million Rials per hectare and under full and deficit irrigation regimes the average gross income values were 94.1 and 33 million Rials per hectare, respectively. The average water physical efficiency under full and deficit irrigation treatment was 0.27 and 0.18 kg of product per cubic meter of water, respectively, and the average nitrogen fertilizer physical efficiency under full and deficit irrigation treatment was 18.8 and 6.56 kg per kg of fertilizer. In addition, the average water economic efficiency under full and deficit irrigation treatment was 21336 and 14224 Rials per cubic meter of water, respectively. The results showed that with a 50% reduction in water consumption, the gross income of sesame production decreases to one-third. In contrast, choosing the right cultivar due to the availability of water increased sesame production by 66%. According to the results, it is suggested to select cultivars that have high yield and economic efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water
  • Fertilizer
  • Productivity indices
  • Income
  • Sesame
اسدی، ه.، محمودی، م. و زارع، ش. 1400. تعیین سودآوری و بهره­وری آب کشاورزی در تولید محصولات زراعی. نشریه آبیاری و زهکشی ایران. 15 (6): 1404-1411.
حیدری، ن. 1393. تعیین و ارزیابی کارایی مصرف آب برخی محصولات زراعی عمده تحت مدیریت زارعین در ایران. نشریه مدیریت آب و آبیاری. 1 (2): 43-57.
خاضع، ا.ح.، امینیان، ر.، غلامحسینی، م. و حبیب­زاده، ف. 1397. مقایسه ارقام کنجد از نظر برخی صفات مورفولوژیکی تحت تیمار کود نیتروژن. ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی در ایران. 25 اسفند ماه، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین. تهران.
زمانی، ا.، مرتضوی، س، ا. و بلالی، ح. 1393. بررسی بهره­وری اقتصادی آب در محصولات مختلف زراعی در دشت بهار. نشریه پژوهش آب در کشاورزی. 28 (1): 51-64.
غلامحسینی، م.، اسدی، ه. و داوودی، م.ح. 1400. واکنش عملکرد ارقام کنجد (Sesamum indicum L.) به کود نیتروژن  در شرایط آبیاری کامل و کم آبیاری. نشریه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی. 11 (3): 125-137.
کریمی، م. و جلینی، م. 1396. بررسی شاخص­های بهره­وری آب کشاورزی در محصولات مهم زراعی، مطالعه موردی: دشت مشهد. نشریه آب و توسعه پایدار. 4 (1): 133-138.
میرزایی، ع.، علی کرمی، ن. و آزرم، ح. 1399. اولویت­بندی کشت محصولات زراعی بر اساس بهره­وری اقتصادی آب در شهرستان دهلران. دهمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدار. 17 تیر ماه، موسسه تحقیقات محیط زیست و مرکز استراتژی­های دستیابی به توسعه پایدار. تهران.
Couch, A., Janib, A., Mulvaney, M., Hochmuth, G., Bennett, J., Gloaguen, R., Langham, R. and Rowland, D. 2017. Nitrogen accumulation, partitioning, and remobilization by diverse sesame cultivars in the humid southeastern USA. Field Crops Research. 203: 55–64.
Di Paolo, E. and Rinaldi, M. 2008. Yield response of corn to irrigation and nitrogen fertilization in a Mediterranean environment. Field Crops Research. 105: 202-210.
Ebrahimian, E., Seyyedi, S. M., Bybordi, A. and Damalas, C. A. 2019. Seed yield and oil quality of sunflower, safflower, and sesame under different levels of irrigation water availability. Agricultural Water Management. 218: 149–157.
Food and Agriculture Organization. 2020. FAO Statistics. Retrieved February 23, 2020 from http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC.
Freney, J. R. 2005. Options for reducing the negative effects of nitrogen in agriculture. Science in China Series C: Life Sciences. 48: 861–870.
Ghasemi Hamedani, N., Gholamhoseini, M., Bazrafshan, F., Amiri, B and Habibzadeh, F. 2020. Variability of root traits in sesame genotypes under different irrigation regimes. Rhizosphere. 13: 100190.
Gholamhoseini, M. 2022 a. Optimizing irrigation and nitrogen fertilization of Iranian sesame cultivars for grain yield and oil quality. Journal of Food Composition and Analysis. 108: 104448.
Gholamhoseini, M. 2020 b. Evaluation of sesame genotypes for agronomic traits and stress indices grown under different irrigation treatments. Agronomy Journal. 112: 1794– 1804.
Imayavaramban, V., Jeyasingh, J., Thanunathan, K., Singaraval, R. and Manuel, R. I. 2004. Studies on the effect of foliar application of NPK and chelated micronutrients on the productivity and economic return of sesame. Research on Crops. 5: 44-46.
Johnson, B. L. and Henderson, T. L. 2002. Water use patterns of grain amaranth in the northern Great Plains. Agronomy Journal. 94: 1437-1443.
Kamravaie, A. and Shokohfar, A. 2015. The effect of different levels and split application of nitrogen on yield components of sesame plant in Hamidiyeh weather conditions. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences. 5(2): 34–40.
Katerji, N., Mastrorilli, M., van Hoorn, J. W., Lahmer, F. Z., Hamdy, A. and Oweis, T. 2009. Durum wheat and barley productivity in saline–drought environments. European Journal of Agronomy. 31: 1–9.
Leghari, S. J., Hu, K., Liang, H. and Wei, Y. 2019. Modeling water and nitrogen balance of different cropping systems in the North China Plain. Agronomy. 9: 696–715.
Malik, M. A., Saleem, M. F., Cheema, M. A. and Ahmed, S. 2003. Influence of different nitrogen levels on productivity of sesame (Sesamum indicum L.) under varying planting patterns. International Journal of Agriculture and Biology. 5(4), 490–492.
Mekonnen, S. B., Sharma, J. and Dechassa, N. 2016. Effects of nitrogen fertilizer rates on yield and yield components of sesame (Sesamum indicum L.) varieties under irrigation in Gode, South-Eastern Ethiopia. International Journal of Plant Breeding and Crop Science. 3(1): 71–78.
Saboury, A., Gholamhoseini, M., Bazrafshan, F., Habibzadeh, F. and Amiri, B. 2021. Interaction of irrigation and N fertilization on yield and input use efficiency of sesame cultivars. Agronomy Journal. 113: 5133– 5142.
Saharia, P. and Bayan, N. C. 1996. Production potential of sesamum (Sesamum indicum L.) as influenced by weeds management and nitrogen level. Journal Agriculture Science Society. 9: 199–201.
Sharma, P. B. 2005. Fertilizer management in sesame (Sesamum indicum L.) based intercropping system in Tawa command area. Journal Oilseeds Research. 22: 63-65.
Shehu, H. E. 2014. Uptake and agronomic efficiencies of nitrogen, phosphorus and potassium in sesame (Sesamum indicum L.). American Journal of Plant Nutrition and Fertilization Technology. 4(2): 41–56.
Weise, E. A. 2000. Oilseed crops. Blackwell Sci. Ltd Oxford. UK. 364p.