اولویت بندی اراضی دشت میانکنگی برای توسعه شبکه فرعی آبیاری و زهکشی (مطالعه موردی: دشت میانکنگی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای، دانشگاه سیراکیوز، سیراکیوز، نیویورک، ایالات متحده آمریکا

2 دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

3 شرکت مهندسین مشاور پویاب، تهران، ایران

چکیده

محدودیت منابع آب‌وخاک در بخش کشاورزی در مناطق خشک و نیمه‌خشک جهان، از اساسی‌ترین چالش‌های پیش‌روی بشر است. افزون بر این، کشورهای در حال توسعه با محدودیت مالی برای توسعه شبکه‌های مدرن آبیاری و زهکشی مواجه‌اند. بنابراین پتانسیل‌یابی و اولویت‌بندی مناطق برای توسعه و تجهیز شبکه‌های آبیاری و زهکشی در این مناطق ضروری است. در این تحقیق اولویت‌بندی اراضی کشاورزی دشت میانکنگی شهرستان هیرمند واقع در استان سیستان و بلوچستان، جهت توسعه شبکه فرعی آبیاری و زهکشی مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا پرسشنامه‌هایی طراحی شد و بیش از 120 عدد از آن توسط کارشناسان و پژوهشگران تکمیل شد و سپس بر اساس شاخص‌های آماری، مورد وزن‌دهی قرار گرفت. سپس بر اساس گزارش‌های موجود، پژوهش‌های میدانی، مطالعات اولیه و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، پارامترهای موثر انتخاب گردید. پارامترهای مؤثر برای اولویت‌بندی به دو بخش عوامل طبیعی- فیزیکی و عوامل اقتصادی- اجتماعی تقسیم‌بندی گردید. این پارامترها از اهمیت یکسان برخوردار نبوده و درجه تأثیر هریک متفاوت است. در بین عوامل طبیعی- فیزیکی در شرایط مختلف اقلیمی، حاصلخیزی و کیفیت خاک با امتیاز 34 (از 100) و در بین عوامل اقتصادی- اجتماعی، تراکم جمعیت با 25 بیشترین وزن را دارا بودند. در نهایت اراضی کشاورزی منطقه در 11 اولویت برای توسعه شبکه فرعی آبیاری و زهکشی طبقه‌بندی شدند. اراضی کشاورزی روستاهای علیمراد، پودینه و ملاعظیم رودینی بیشترین اولویت و اراضی کشاورزی روستاهای دهمرده،کنگ ملاعبدالله کمترین اولویت را برای توسعه شبکه فرعی آبیاری و زهکشی را دارا بودند. پیشنهاد می‌شود که از این روش برای شناخت بهتر عوامل موثر در روستاهای مجاور برای توسعه شبکه آبیاری و زهکشی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lands Prioritization for Developing Irrigation and Drainage System Network (Case Study: Miankangi Plain)

نویسندگان [English]

  • Faraz GorginPaveh 1
  • Hadi Ramezani Etedali 2
  • Amin Bemani Yazdi 3
1 Ph.D. Student of Civil Engineering, Syracuse University, Syracuse, New York, USA
2 Associate Professor, Department. of Water Engineering, Imam Khomeini International University., Ghazvin., Iran
3 Pooyab Consulting Engineering, Tehran, Iran
چکیده [English]

Soil and water scarcity has become the main challenge encountering human, especially in arid and semi-arid regions of the world. In addition, due to economic limitations in developing countries, region prioritization for developing and modernization of irrigation and drainage networks should be considered. In this study cultivated lands of the Miankangi Plain in Hirmand County located in Sistan-o-Baluchestan Province has been prioritized, in order to irrigation system network development. At first, questionnaires were designed and more than 120 of them were completed by experts and researchers, then weighted based on statistical indicators. After that, based on the available reports, field research, preliminary studies and data analysis, the effective parameters were selected. Effective parameters for this scope have been divided to technical and socioeconomic groups. These parameters had different efficiency. Among technical factors in different climatic conditions, fertility and soil quality with 34 points (out of 100) and among socioeconomic factors population density with 25 points had the most weights (efficiencies) for classification. Eventually cultivated lands were classified and prioritized to 11 groups. Villages such as Alimorad, Poodineh and Rudini were located in the first priority and Dahmarde, Molla Abdollah with the lowest points in the last priority. It is suggested to use this method to better understand the effective factors in nearby villages for the development of irrigation and drainage network.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Potential Identifying
  • Sistan and Baluchestan
  • Prioritization
  • ArcGIS
تبرایی، م.، سلطانی، س.، خاکسار، ح. و زمان‌زاده، آ.، 1390. بررسی پیادمهای واگذاری مدیریت بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی دشت سیستان به تشکل‌های خصوصی. نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی. 25(1): 66-75.
توکلی، ع.، و لیاقت، ع.، و علی زاده، ا.، و اشرفی، ش.، و عویس، ذ. و پارسی نژاد، م. 1389. بهبود بهره وری بارش در تولید گندم دیم با اعمال گزاره های بهبود در سطح مزارع زارعین در منطقه سردسیر بالادست حوضه کرخه. مجله آبیاری و زهکشی ایران. 4(2): 297-307. 4.
رحمن آبادی، ح.، حسین زاده، م م. و میر باقری، ب. 1400. مدیریت و برنامه‌ریزی فضای جغرافیایی شهرستان کنگاور جهت کاربری‌های کشاورزی و مرتع‌داری. آمایش سرزمین. 13(1): 115-140
زندی، ا. و پهلوانی، پ. 1400. مدلسازی مکانی و اولویت‌بندی مناطق مستعد جهت احداث بیمارستان با استفاده از تحلیل-های تصمیم‌گیری چند معیاره مبتنی بر سیستم اطلاعات مکانی (مطالعۀ موردی: منطقۀ 5 تهران). آمایش سرزمین.13(1): 247-280
سنایی، م.، فلاح شمسی، س. و فردوسی آسمانجردی، ح. 1389. ارزیابی چندمعیاره (MCE) زمین با دو راهبرد WLC و OWA در مکان یابی مناطق مناسب علوفه کاری (مطالعه موردی: زاخرد؛ فارس). مرتع. 4(2): 216-227.
فرجی، ا. و صحنه، ف. 1399. ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین در استان گلستان به منظور توسعۀ کاربری‌های کشاورزی با رویکرد آمایش سرزمین. آمایش سرزمین 12(2): 253-274
محرمی، م. و ارگانی، م. 1399. پتانسیل ‏یابی مناطق مستعد زمین‌لغزش با استفاده از مدل FBWM مطالعۀ موردی: شهر تبریز. آمایش سرزمین. 12(2). 571-593.
Delarami, A., Gholamalizadeh, A. and Shabani, A. 2020. Determining optimal combination of input variables using gamma test for absorbable potassium modeling in the fuzzy-neural system (case study: Mian-Kangi region Zabol). Crop Science Research in Arid Regions2(1): 67-75.
Faraji, A., Sahneh, F. 2020. The Ecologic Capability Evaluation of Golestan Province Lands Through a Land Use Approach to Develop Agricultural Uses. Town and Country Planning. 12(2). 253-274. doi: 10.22059/jtcp.2020.294811.670053 (In Persian)
Moharrami, M. and Argany, M. 2020. Evaluating the Potential of Landslide Susceptible Areas Using FBWM Model: A Case Study of Tabriz City. Town and Country Planning. 12(2): 571-593. doi: 10.22059/jtcp.2020.295295.670058 (In Persian)
Rahmanabadi, H., Hossein Zadeh, M. and Mirbagheri, B. 2021. The Management and Planning of Kangavar Geographical Area for Agricultural and Rangeland Uses. Town and Country Planning, 13(1), 115-140. Doi: 10.22059/jtcp.2020.297699.670085 (In Persian)
Sarani, F., Ahangar, A. G. and Shabani, A. 2016. Predicting ESP and SAR by artificial neural network and regression models using soil pH and EC data (Miankangi Region, Sistan and Baluchestan Province, Iran). Archives of Agronomy and Soil Science. 62(1): 127-138