اثرات رقابت بین بخش‌های کشاورزی و شرب بر روی ارزش اقتصادی منابع آب زیرزمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه اقتصادکشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورززی دانشگاه تربیت مدرس

3 دکتری اقتصادکشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

جمعیت در حال رشد و افزایش درآمدها، تقاضای آب برای مصارف کشاورزی، صنعتی و بخش خانگی را افزایش داده است. از طرف دیگر، عرضه آب از منابع سطحی به سمت منابع زیرزمینی سوق پیدا کرده است، ادامه این روند تامین آب در 50 درصد مناطق شهری ایران را وابسته به منابع آب‌های زیرزمینی می‌کند. همین امر ذخیره منابع آب‌ زیرزمینی را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش داده است. رشد شهرنشینی و وجود دو شهر تهران و کرج در این دشت باعث افزایش تقاضای آب در بخش خانگی و در نتیجه کاهش سهم آب مصرفی در بخش کشاورزی شده است. برای مدیریت بهینه آب و با توجه به تقاضای آب در بخش‌های مختلف اقتصادی، در این مطالعه اثرات تغییر در تقاضای آب در بخش خانگی بر روی فعالیت‌های کشاورزی و ارزش اقتصادی آن براورد شده است. برای تخمین تقاضای آب خانگی از روش مطلوبیت استون-گری و برای برآورد و محاسبه ارزش اقتصادی و اثرات تقاضای آب خانگی بر بخش کشاورزی از رهیافت برنامه ریزی‌ریاضی اثباتی استفاده گردید. نتایج نشان داد که ارزش اقتصادی آب در بخش کشاورزی معادل 550 تومان به ازای هر متر مکعب می‌باشد. حال اگر سهم بخش کشاورزی از آب زیرزمینی به میزان 1، 5، 10 و 20 درصد کاهش یابد، ارزش اقتصادی آب در بخش کشاورزی افزایش یافته و به 600، 703، 761 و 976 تومان به ازای هر مترمکعب خواهد رسید. به دلیل محدودیت ایجاد شده توسط تقاضای آب در بخش خانگی و کاهش آب در دسترس پیشنهاد می‌شود، سیاست-گذاران علاوه بر قیمت‌گذاری بر مبنای ارزش اقتصادی آب در بخش کشاورزی سیاست‌های تشویقی سرمایه‌گذاری در دستگاه‌های آبیاری مدرن در کوتاه مدت و همچنین تحویل حجمی آب و کنترل حجم آب تحویلی به کشاورزان به منظور افزایش بهره‌وری بیشتر و کاهش تلفات آب و حفظ آبخوان‌ها در بلند مدت پیش گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Competition Between Agriculture and Urban Sector on the economic value of groundwater resources

نویسندگان [English]

  • Laya OstadAsiabi 1
  • Hamed Najafi Alamdarlo 2
  • Mohamad hasan Vakilpoor 3
1 MSC, Agricultural Economics Department, TMU
2 Associate Professor of Agricultural Economics, TMU
3 Agricultural Economics Department, TMU
چکیده [English]

The growing population and rising incomes have increased the water demand for agricultural, industrial and urban use.  On the other hand, water supply has shifted from surface sources to groundwater sources. This has significantly reduced the storage of groundwater resources. The growth of urbanization and the existence of two cities of Tehran and Karaj in the Tehran-Karaj plain has increased the demand for water in the domestic sector and as a result has reduced the share of water consumption in the agricultural sector. For optimal water management with considering the water demand in different economic sectors, in this study, the effects of changes in water demand in the domestic sector on agricultural activities, its economic value have been estimated.  The Stone-Geary Utility method was used to estimate urban water demand and the positive mathematical programming approach was used to estimate the economic value and effects of urban water demand on the agricultural sector. The results showed that the water economic value in the agricultural sector is equal to 550 Toman per cubic meter. Now, if the share of the agricultural sector in groundwater decreases by 1, 5, 10 and 20%, the economic value of water in the agricultural sector will increase to 600, 703, 761 and 976 Toman per cubic meter. Due to the constraints created by water demand in the domestic sector and the reduction of water availability, in addition to pricing based on the economic value of water in the agricultural sector, policymakers are proposing incentive policies to invest in modern irrigation systems in order to increase more water productivity

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water Economic Valuation
  • Positive Mathematical Programming
  • Tehran-Karaj Plain
  • Stone- Geary Utility
ادیب پور، م. و شیرآشیانی، ر. 1394. برآورد تابع تقاضای آب خانگی استان گلستان. فصلنامه علمی-پژوهشی مدلسازی اقتصادی. 8 (26): 91-106.
اسماعیلی موخر فردویی، م.، ابراهیمی، ک.، عراقی‌نژاد، ش. و فضل­الهی، ه. 2018. تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی با رویکرد قیمت گذاری بر اساس نوع محصول در استان مرکزی. مدیریت آب و آبیاری. 8(1): 149-163.‎
بخشی، م.ر. 1388. تأثیر سیاست­های حذف یارانه کود و سم و پرداخت مستقیم بر الگوی کشت و مصرف نهاده­ها با تأکید بر پیامدهای زیست­محیطی (مطالعه موردی: زیر بخش زراعت استان­های خراسان رضوی و شمالی.) رساله دکترا، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.
برزگر، ز. 1391. شهرنشینی و تاثیرات آن بر امنیت غذا، آب و انرژی در ایران نمونه موردی: شهر شیراز. 5 (2): 53-64.
پرهیزکاری، ا.، صبوحی، م.، احمدپور، م. و بدیع برزین، ح. 1395. ارزیابی اثرات کم آبیاری و کاهش تخصیص آب بر تولید بخش کشاورزی استان قزوین. نشریه پژوهش آب در کشاورزی، جلد ،6 (2): 183-175.
پناهی، م،ر،. موسوی، م. و رحیم­زادگان، م. 1395. مقایسه روش های درون یابی برای برآورد و پهنه­بندی سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت تهران-کرج). کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط­زیست و توسعه روستایی، تهران.
دفتر مطالعات پایه­ای منابع آب. 1396. گزارش بیلان منابع آب محدوده­های مطالعاتی کشور. معاونت پژوهش و مطالعات پایه، شرکت مدیریت منابع آب ایران. وزارت نیرو.
دهقانی، ع.، امیرتیموری، س. و زارع مهرجردی، م،ر. 1398. آثار سیاست‏ های افزایش قیمت آب آبیاری و کاهش آب در دسترس بر بهره‏­وری آب محصولات کشاورزی (مطالعه موردی: بخش شهداد، شهرستان کرمان). نشریه آبیاری و زهکشی ایران. 13(6): 1661-1671.
رایگانی، ب. 1397. استفاده از رویکرد‌های بنیادی زمین آمار به منظور شناسایی نواحی محتمل تغذیه‌کننده آبخوان دشت تهران-کرج. انسان و محیط زیست. 16(4):119-138.‎
صالحی­شفا، ن.، بابازاده، ح.، آقایاری، ف. و صارمی، ع. 1401. تعیین الگوی کشت مطلوب با تاکید بر مصارف بهینه آب کشاورزی در دشت شهریار تهران. نشریه آبیاری و زهکشی ایران. 16(1): 119-133.‎
عابدی کوپایی، ج. 1389. لزوم برنامه ریزی هدفمند برای کاربرد پساب تصفیه شده بعنوان منبع آب رو به رشد در تغذیه مصنوعی منابع آب زیرزمینی کشور، دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب، مشهد، مهندسی مشاور سروآب.
عبدلی، ق. و فرجی دیزجی، س. 1388. برآورد تابع تقاضای شهر ارومیه. مجله دانش و توسعه. 16(28): 159-175.
علیپور، ا.، داوری، ک.، موسوی بایگی، م.، صبوحی،م. و ایزدی، ع. 1398. تعیین الگوی کشت بهینه با هدف پایداری آب زیرزمینی. پژوهش آب در کشاورزی. 33(3): 507-518.‎
فلاحی، م.، انصاری، ح.، داوری، ک. و صالح نیا، ن. 1388. قیمت‌گذاری آب بخش خانگی شهری بر اساس الگوی رمزی (مطالعه موردی شهر نیشابور). پژوهش های اقتصادی ایران. 1(38): 233-247.
کاوند، ح.، ضیائی، س. و مردانی نجف آبادی، م. 1400. اثرات الگوی کشت بهینه بر وضعیت هیدرولوژیکی و اقتصادی حوضه آبریز زاینده‌رود: کاربرد مدل هیدرولوژیکی-اقتصادی. فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی. 13(3): 178-194.‎
کرامت زاده، ع،. چیذری، ا. و شرزه­ای، غ. 1390.  نقش بازار آب در تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی با رهیافت برنامه­ریزی ریاضی اثباتی (PMP)مطالعه موردی: اراضی پایین­دست سد شیرین دره بجنورد)، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 42(1) : 44-.29.
نجفی علمدارلو، ح.، احمدیان، م. و خلیلیان، ص. 1392. ارزیابی اقتصادی سیاست قیمت‌گذاری آب زیرزمینی در دشت ورامین. فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی. 5 (19): 137-154.
واثقی، الف.، زارع مهرجردی، م. و محسنی، س. 1397. برآورد توابع تقاضای آب خانگی شهر انار با تاکید بر مصارف داخلی و خارجی. آب و توسعه پایدار. 5(1): 7-12.‎
یزدانی، س. و فتاحی، ا.، 1390. برآورد ارزش اقتصادی آب­زیرزمینی در کشاورزی خشک بوم (مطالعه موردی: پسته کاران دشت یزد-اردکان). خشکبوم. 1 (3): 76-84.
 
Abbaspour, K. C., Faramarzi, M., Ghasemi, S. S. and Yang, H. 2009. Assessing the impact of climate change on water resources in Iran. Water resources research. 45(10):1-16.
Alcalá, F. J., Martínez-Valderrama, J., Robles-Marín, P., Guerrera, F., Martín-Martín, M., Raffaelli, G. and Asebriy, L. 2015. A hydrological–economic model for sustainable groundwater uses in sparse-data drylands: Application to the Amtoudi Oasis in southern Morocco, northern Sahara. Science of the Total Environment. 537: 309-322.
Arfini, F., Donati, M. and Paris, Q. 2003. A national PMP model for policy evaluation in agriculture using microdata and administrative information, Paper Pressed at the International Conference Agricultural Policies: 17-35.
Avazdahandeh, S. and Khalilian, S. 2021. The effect of urbanization on agricultural water consumption and production: the extended positive mathematical programming approach. Environmental Geochemistry and Health. 43(1): 247-258.
Bao, C. and Fang, C. L. 2012. Water resources flow related to urbanization in China: challenges and perspectives for water management and urban development. Water resources management. 26(2): 531-552.
Cortignani, R. and Severini, S. 2010. The impact of reforming the Common Agricultural Policy on the sustainability of the irrigated area of Central Italy. An empirical assessment by means of a Positive Mathematical Programming model. Paper prepared for presentation at the 120th EAAE Seminar ‘‘External Cost of Farming Activities: Economic Evaluation, Environmental Repercussions and Regulatory Framework’’, Chania, Crete, Greece, date as of September 2(4): 2010.
Fornés, J. M., la Hera, Á. and Llamas, M.R. 2005. The silent revolution in groundwater intensive use and its influence in Spain. Water Policy. 7(3): 253-268.
Howitt, R. E. 2002. Optimization model building in economics. Department of Agricultural. Economics. University of California, Davis.
Li, W., Hai, X., Han, L., Mao, J. and Tian, M. 2020. Does urbanization intensify regional water scarcity? Evidence and implications from a megaregion of China. Journal of Cleaner Production. 244, 118592.
Ma, F., Gao, H., Eneji, A. E., Jin, Z., Han, L., and Liu, J. 2016. An economic valuation of groundwater management for agriculture in Luancheng country, North China. Agricultural Water Management.163: 28-36.
Panahi, M.R., S., Mousavi, M. and Rahimzadegan, M. 2017. Delineation of groundwater potential zones using remote sensing, GIS, and AHP technique in Tehran–Karaj plain, Iran. Environmental earth sciences, 76:1-5.
Preckel, M.D. and Wolfgang Schlack, M.D. 2002. Isoflurane preconditions myocardium against infarction via the release of free radicals. Anesthesiology. 96: 934-40.
Qureshi, M.E., Reeson, A., Reinelt, P., Brozović, N. and Whitten, S. 2012. Factors determining the economic value of groundwater. Hydrogeology journal. 20(5): 821-829.
Rabia, M. and Maisam, A. 2015. The impact of urbanization on agriculture sector: A case study of Peshawar Pakistan. Journal of Resources Development and Management. 8:79–86.
Wada, C.A. 2010. Optimal and sustainable groundwater management: multiple aquifers, watershed conservation, and water recycling (Doctoral dissertation, Ph. D. Thesis).
Wang, Z., Shen, J., Sun, F., Zhang, Z., Zhang, D., Jia, Y. and Zhang, K. 2019. A Pricing Model for Groundwater Rights in Ningxia, China Based on the Fuzzy Mathematical Model. International journal of environmental research and public health, 16(12): 2176.
Yana, T., Wanga, J. and Huangaa, J. 2015. Urbanization, agricultural water use, and regional and national crop production in China. Journal of Ecological Modelling. 318:1–10.