اثر پوشش گیاهی ناهمگون در نوار کناری سیلابدشت بر ساختار جریان و تلاطم در آبراهه روباز مرکب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

چکیده

پوشش گیاهی سیلابدشت می‌تواند خصوصیات جریان رودخانه را با اعمال یک نیروی کشانه اضافی تغییر دهد. در این پژوهش، ساختار جریان و خصوصیات تلاطم تحت اثر پوشش گیاهی دولایه ناهمگون در نوار کناری سیلابدشت‌های یک کانال مرکب مطالعه شد. در مطالعه این پدیده، از یک مدل عددی سه‌بعدی برای حل معادلات ناویر استوکس و ردیابی سطح آزاد استفاده شد. برای اطمینان از عملکرد مدل، نتایج عددی با استفاده از داده‌های مطالعات آزمایشگاهی پیشین اعتبارسنجی شد. نتایج اعتبارسنجی نشان داد که این مدل دقت بالایی در بازتولید خصوصیات دینامیکی جریان دارد. در گام بعدی، مدل در پیش‌بینی تغییرات سطح آزاد و میدان سرعت جریان ماندگار در ناحیه دارای پوشش گیاهی سیلابدشت مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که شکل‌گیری گرادیان سرعت در فصل مشترک بین کانال اصلی و سیلابدشت، منجر به توسعه جریان‌های ثانویه و انتقال جرم و مومنتوم در این ناحیه می‌شود. همچنین، انرژی جنبشی تلاطم و اتلاف انرژی جریان عبوری از ناحیه دارای پوشش گیاهی در سیلابدشت نسبتا زیاد است، بنابراین نتیجه‌گیری شد که پوشش گیاهی ناهمگون می‌تواند موجب افزایش تلاطم و اتلاف انرژی جنبشی جریان شود. مقادیر بیشینه پارامترهای انرژی جنبشی تلاطم و شدت تلاطم در فصل مشترک سیلابدشت و کانال اصلی رخ داد. بنابراین، تلاطم قابل ملاحظه در فصل مشترک سیلابدشت و کانال اصلی می‌تواند انتقال جرم و مومونتوم را در این ناحیه تقویت کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Flow and Turbulence Characteristics in a Compound Channel with Partially Layered Vegetated Floodplains

نویسندگان [English]

  • Fariba Ahmadi Dehrashid 1
  • majid heydari 1
  • mehdi yasi 2
  • alireza khoshkonesh 3
1 Department of Water Science and Engineering, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 Department of Irrigation and Reclamation Engineering, Faculty of Agricultural Engineering & Technology, University of Tehran, Karaj Campus, Iran
3 Department of Water Science and Engineering, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

Floodplain vegetation can alter the flow characteristics of a river through the application of redundant drag forces. In this study, turbulence characteristics and flow structure were investigated under the influence of partially double-layered vegetation in a compound channel. To investigate the phenomenon, a three-dimensional numerical model was used to solve the Navier-Stokes equations and track the evolution of the free surface. To ensure the performance of the model, the numerical results were validated using data from previous experimental studies. The validation results showed that this model captured the flow dynamics with high accuracy. In the next step, the model was used to predict the free surface fluctuations and velocity field of the steady flow in the layered vegetated floodplains. The modeling results showed that the formation of a velocity gradient at the interface between the main channel and the floodplain can lead to the development of secondary flows and the mass and momentum exchange at this interface. In addition, turbulent kinetic energy and turbulent dissipation of the flow through vegetation in floodplains was observed in the numerical results. It was concluded that the layered vegetation can increase the flow turbulence and the dissipation rate of the flow energy. The maximum values of turbulence kinetic energy and turbulence intensity were observed at the interface between the floodplain and the main channel. Therefore, the flow disturbance at the interface between the floodplain and the main channel may increase the mass and momentum exchange in this region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compound channel
  • Double-layer vegetation
  • Turbulence intensity
  • Turbulent kinetic energy
  • Velocity profile
Anjum, N., Ghani, U., Ahmed Pasha, G., Latif, A., Sultan, T. and Ali, S. 2018. To investigate the flow structure of discontinuous vegetation patches of two vertically different layers in an open channel. Water. 10(1): p.75. https://doi.org/10.3390/w10010075
Anjum, N. and Tanaka, N. 2020. Hydrodynamics of longitudinally discontinuous, vertically double layered and partially covered rigid vegetation patches in open channel flow. River Research and Applications. 36(1): 115-127. https://doi.org/10.1002/rra.3546.
Carollo, F. G., Ferro, V. and Termini, D. 2002. Flow Velocity Measurements in Vegetated Channels. Journal of Hydraulic Engineering. 128: 664-673. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9429(2002)128:7(664)
Chembolu, V., Kakati, R. and Dutta, S. 2019. A laboratory study of flow characteristics in natural heterogeneous vegetation patches under submerged conditions. Advances in Water Resources. 133: 103418.
Curran, J. C. and Hession, W. C. 2013. Vegetative impacts on hydraulics and sediment processes across the fluvial system. Journal of Hydrology. 505: 364-376.
Dehrashid, F.A., Heidari, M., Rahimi, H.R., Khoshkonesh, A., Yuan, S., Tang, X., Lu, C., Wang, X. (2022). CFD modeling the flow dynamics in an open channel with double-layered vegetation. Modeling earth system and environment. doi.org/10.1007/s40808-022-01513-4.
Ghani, U., Anjum, N., Pasha, G. A. and Ahmad, M. 2019. Numerical investigation of the flow characteristics through discontinuous and layered vegetation patches of finite width in an open channel. Environmental Fluid Mechanics. 19(6): 1469-1495.
Grinvald, D. I. and Nikora, V. I. 1988. The turbulence of rivers. Hydrometeoizdat: Leningrad, Russia
Gu, J., Shan, Y., Liu, C. and Liu, X. 2019. Feedbacks of flow and bed morphology from a submerged dense vegetation patch without upstream sediment supply. Environmental Fluid Mechanics. 19(2): 475-493.
Hinze JO. 1959. Turbulence. New York: McGraw-Hill. p. 586
Khoshkonesh, A., Daliri, M., Riaz, K., Dehrashid, F. A., Bahmanpouri, F. and Di Francesco, S. 2022. Dam-break flow dynamics over a stepped channel with vegetation. Journal of Hydrology. 613: 128395. doi.org/10.1016/j.jhydrol.2022.128395.
Koftis, T. and Prinos, P. 2018. Reynolds stress modelling of flow in compound channels with vegetated floodplains. Journal of Applied Water Engineering and Research. 6(1): 17-27. doi: 10.1080/23249676.2016.1209437.
Liu, D., Diplas, P., Hodges, C. C. and Fairbanks, J. D. 2010. Hydrodynamics of flow through double layer rigid vegetation. Geomorphology. 116(3-4): 286-296. doi: 10.1016/j.geomorph.2009.11.024.
Lopez, F. and Garcia, M. H. 2001. Mean Flow and Turbulence Structure of Open-Channel Flow through Non-Emergent Vegetation. Journal of Hydraulic Engineering. 127: 392-402. https://doi.org/10.1061/(ASCE)07339429(2001)127:5(392)
Neary, V. S. 2003. Numerical Solution of Fully Developed Flow with Vegetative Resistance. Journal of Engineering Mechanics. 129: 558-563. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9399(2003)129:5(558)
Nepf, H. M. and Vivoni, E. R. 2000. Flow structure in depth‐limited, vegetated flow. Journal of Geophysical Research: Oceans. 105(C12): 28547-28557. doi: 10.1029/2000JC900145.
Nepf, H. and Ghisalberti, M. 2008. Flow and Transport in Channels with Submerged Vegetation. Acta Geophy. 56: 753-777. https://doi.org/10.2478/s11600-008-0017-y
Rahimi, H. R., Tang, X., & Singh, P. 2020a. Experimental and numerical study on impact of double layer vegetation in open channel flows. Journal of Hydrologic Engineering. 25(2): 04019064. https://doi.org/10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0001865
Rahimi, H., Tang, X., Singh, P., Li, M. and Alaghmand, S. 2020b. Analytical Model for the Vertical Velocity Profiles in Open Channel Flows with Two Layered Vegetation. Advances in Water Resources. 137: 103527. https://doi.org/10.1016/j.advwatres.2020.103527
Raupach, M. R., Finnigan, J. J. and Brunet, Y. 1996. Coherent eddies and turbulence in vegetation canopies: the mixing-layer analogy. In Boundary-layer meteorology 25th anniversary volume. 1970–1995.
Souliotis, D. and Prinos, P. 2011. Effect of a Vegetation Patch on Turbulent Channel Flow. Journal of Hydraulic Research. 49: 157-167. https://doi.org/10.1080/00221686.2011.557258.
Stone, B. M. and Shen, H. T. 2002. Hydraulic Resistance of Flow in Channels with Cylindrical Roughness. Journal of Hydraulic Engineering. 128: 500-506. https://doi.org/10.1061/(ASCE)07339429(2002)128:5(500)
Takuya, U., Keiichi, K. and Kohji, M. 2014. Experimental and numerical study on hydrodynamics of riparian vegetation. Journal of Hydrodynamic. 26: 796-806. doi: 10.1016/S1001-6058(14)60088-3.
Tang, X. and Knight, D. W. 2009. Lateral Distributions of Streamwise Velocity in Compound Channels with Partially Vegetated Floodplains. Journal of Science in China Series E: Technological Sciences. 52: 3357-3362. https://doi.org/10.1007/s11431-009-0342-7
Tang, X. and Ali, S. 2013. Evaluation of Methods for Predicting Velocity Profiles in Open Channel Flows with Submerged Rigid Vegetation. In Proceedings of the 35th IAHR World Congress, Chengdu, 8-13 September 2013, Vol. 4, 1-12
Tang, X., Rahimi, H., Singh, P., Wei, Z., Wang, Y., Zhao, Y. and Lu, Q. 2018. Experimental Study of Open-Channel Flow with Partial Double-Layered Vegetation. Proceedings of the 1st International Symposium on Water Resource and Environmental Management (WREM 2018), Kunming, 28-29 November 2018, 1-7.https://doi.org/10.1051/e3sconf/20198101010
Tang, X. 2019. A Mixing-Length-Scale-Based Analytical Model for Predicting Velocity Profiles of Open Channel Flows with Submerged Rigid Vegetation. Water and Environment Journal. 33: 610-619. https://doi.org/10.1111/wej.12434
Tang, X., Rahimi, H. R., Wang, Y., Zhao, Y., Lu, Q., Wei, Z. and Singh, P. 2019. Flow Characteristics of Open-Channel Flow with Partial Two-Layered Vegetation. Proceedings of the 38th IAHR World Congress, Panama City, 1-6 September 2019.https://doi.org/10.3850/38WC092019-0513
Tang, X., Guan, Y., Zhang, Y., Zhang, W., Jiang, Y., Liu, T. and Yi, X. 2021a. Effect of Vegetation on the Flow of a Partially-Vegetated Channel. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 668, No. 1, p. 012050). IOP Publishing.
Tang, X., Rahimi, H., Guan, Y. and Wang, Y. 2021b. Hydraulic characteristics of open-channel flow with partially-placed double layer rigid vegetation. Environmental Fluid Mechanics, 21, pp.317-342.
Yang, K., Cao, S. and Knight, D. W. 2007. Flow patterns in compound channels with vegetated floodplains. Journal of Hydraulic Engineering. 133(2): 148-159. doi: 10.1061/(ASCE)0733-9429(2007)133:2(148).
Yang, F., Huai, W. and Zeng, Y. 2020. New Dynamic Two-Layer Model for Predicting Depth-Averaged Velocity in Open Channel Flows with Rigid Submerged Canopies of Different Densities. Advances in Water Resources. 138: 103553. https://doi.org/10.1016/j.advwatres.2020.103553
Yan, C., Shan, Y., Sun, W., Liu, C. and Liu, X. 2020. Modeling the Longitudinal Profiles of Streamwise Velocity in an Open Channel with a Model Patch of Vegetation. Environmental Fluid Mechanics. 20: 1441-1462. https://doi.org/10.1007/s10652-020-09747-5
Zeng, C. and Li, C. W. 2014. Measurements and Modeling of Open-Channel Flows with Finite Semi-Rigid Vegetation Patches. Environmental Fluid Mechanics. 14: 113-134. https://doi.org/10.1007/s10652-013-9298-z.
Zhang, J., Wang, W., Li, Z., Wang, H., Wang, Q. and Mi, Z. 2022. Evaluation of a random displacement model for scalar mixing in ecological channels partially covered with vegetation. Environmental Science and Pollution Research. 1-13.
Zhang, J., Huai, W. X., Shi, H. R. and Wang, W. J. 2021. Estimation of the longitudinal dispersion coefficient using a two-zone model in a channel partially covered with artificial emergent vegetation. Environmental Fluid Mechanics. 21(1): 155-175.
Zhao, F. and Huai, W. 2016. Hydrodynamics of Discontinuous Rigid Submerged Vegetation Patches in Open-Channel Flow. Journal of Hydro-environment Research. 12: 148-160. https://doi.org/10.1016/j.jher.2016.05.004