دوره و شماره: دوره 17، شماره 3 - شماره پیاپی 99، مرداد و شهریور 1402، صفحه 401-596