دوره و شماره: دوره 17، شماره 4 - شماره پیاپی 100، مهر و آبان 1402، صفحه 597-815 

مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر بیوچار و شوری آب آبیاری بر شاخص‌های عملکرد و درصد پروتئین کینوا در شرایط کم‌آبیاری

صفحه 597-610

ام البنین توراج زاده؛ حلیمه پیری؛ امیر ناصرین؛ محمد مهدی چاری


بررسی الگوی جریان در حوضچه ی رسوبگیر گردابی مبتنی بر الگوریتم خودکار ردیابی ذره

صفحه 643-654

الناز مهربانی؛ علی نقی ضیایی؛ ندا شیخ رضازاده نیکو؛ محمودرضا گلزاریان