دوره و شماره: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 98، خرداد و تیر 1402، صفحه 193-400 
بررسی تأثیر کم آبیاری و شبکه سایه‌بان بر رشد و کیفیت میوه در باغ متراکم سیب

صفحه 365-374

مهدی سلاح ورزی؛ حسین انصاری؛ علی نقی ضیایی؛ مهدی نصیرپور


بهبود بهره وری آب و انرژی با کاربرد سامانه هوشمند آبیاری بارانی توتستان

صفحه 375-385

صادق عموئی بیجائیه؛ محمدرضا خالدیان؛ رضا صورتی زنجانی