دوره و شماره: دوره 17، شماره 6 - شماره پیاپی 102، بهمن و اسفند 1402، صفحه 1025-1244 

مقاله پژوهشی

تحلیلی بر راندمان های آبیاری ایران در بستر زمان

صفحه 1025-1033

فریبرز عباسی؛ نادر عباسی


مدلسازی کیفیت و رسوب رودخانه‌ با استفاده از روش‌های ناپارامتری و غیرخطی

صفحه 1075-1088

محبوبه شادابی بجند؛ ابراهیم امیری؛ علی مقیمی کندلوسی؛ ناصر محمدیان روشن


امکانسنجی توسعه کاشت نشایی و بذری زوفا (Hyssopus officinalis L.) با منابع آب شور

صفحه 1145-1161

هانیه حمیدیان؛ حمید سودایی زاده؛ رستم یزدانی بیوکی؛ محمد علی حکیم زاده اردکانی؛ مهدی سلطانی گردفرامرزی