بررسی امکان استفاده از پساب تصفیه شده در آبیاری با توجه به اثرات زیست محیطی آن (مطالعه موردی پساب خروجی تصفیه‌خانه لوکال چهل بازه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی آب - دانشکده کشاورزی - دانشگاه فردوسی مشهد- مشهد- ایران

2 گروه علوم و مهندسی آب . دانشکده کشاورزی. دانشگاه فردوشی مشهد. مشهد ایران

3 گروه علوم و مهندسی آب- دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد -مشهد-ایران

چکیده

استفاده از پساب تصفیه شده به عنوان یک راهکار جهت تأمین آب فضای سبز مطرح است. استفاده مجدد از پساب تصفیه شده شهری در آبیاری مزارع و فضای سبز مـی‌توانـد نیـاز بـه استخراج آب از منابع طبیعی و همچنین تخلیه پساب‌ها به محیط را کاهش دهد. در استفاده فاضلاب تصفیه شده بجای آب، کیفیـت و واکـنش آن بـا خـاک، دارای اهمیت است و باید اثرات دراز مدت آن بر سیستم آبیاری، شوری خاک، بازده محصول وکیفیت آن و ویژگی‌هـای آب- خـاک و اثرات محـیط زیستی مورد توجه قرارگیـرد. در مناطق خشک و نیمه خشک، به علت استفاده کمتر از آب، تبخیر بالاتر و تصفیه پایین، غلظـت مـواد شـیمیایی موجـود در فاضلاب تصفیه شده بالاتر است. در مطالعه تحقیقاتی حاضر، ضمن بررسی کیفیت روزانه پساب خروجی تصفیه‌خانه چهل‌بازه مشهد در بازه زمانی 23 ماه، امکان استفاده از پساب شهری جهت آبیاری فضای سبز با روش تصفیه‌ایی لجن فعال مورد بررسی قرار گرفت. با تعیین متوسط میزان اکسیژن‌خواهی بیولوژیکی BOD 08/6 و اکسیژن خواهی شیمیاییCOD 70/13 و TSS میانگین 05/3، حذف کلیفرم و نماتد انگلی، میانگین نسبت COD به BOD تصفیه‌ای 29/2، وضعیت کیفی در محدوده مجاز جهت آبیاری فضای سبز استانداردسنجی گردید. با توجه به بررسی پارامترهای کیفی و ترکیبات شیمیایی از لحاظ میانگین BOD، COD و TSS و پارامترهای میکروبی، پساب خروجی این تصفیه‌خانه می‌تواند در آبیاری فضای سبز شهری قابل استفاده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the possibility of using treated wastewater in irrigation with regard to its environmental effects (a case study of the effluent from the Chehelbaze local water treatment plant)

نویسندگان [English]

  • S. M. Taheri 1
  • Banejad Hossein 2
  • Hadi Karimi Miyandoab 3
1 Water Sciences and Engineering Dept. Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad,, Mashhad. Iran
2 water sciences and engineering dept., Faculty of Agriculture, Ferdowsi university of Mashhad, MaSHHAD, iRAN
3 Water Sciences and Engineering Dept. Faculty of Agriculture- Ferdowsi University of Mashhad.-Mashhad, Iran
چکیده [English]

The use of treated wastewater is considered as a solution for supplying water to green spaces. The reuse of purified urban wastewater in the irrigation of fields and green space can reduce the need to extract water from natural sources and also reduce the discharge of wastewater into the environment. In using treated wastewater instead of water, its quality and reaction with soil is important, and its long-term effects on the irrigation system, soil salinity, product yield and its quality, water-soil characteristics, and environmental effects should be considered. In arid and semi-arid regions, due to less use of water, higher evaporation and lower purification, the concentration of chemical substances in treated wastewater is higher. In the current research study, while checking the daily quality of the effluent from the Chehelbaze treatment plant in Mashhad in a period of 23 months, the possibility of using urban wastewater for irrigation of green spaces with the activated sludge treatment method was investigated. By determining the average amount of biological oxygen demand BOD 6.08 and chemical oxygen demand COD 13.70 and average TSS 3.05, removal of coliform and parasitic nematodes, the average ratio of COD to BOD purification 2.29, the quality status is within the permissible range of Green space irrigation was standardized. According to the examination of qualitative parameters and chemical compounds in terms of average BOD, COD and TSS and microbial parameters, the effluent of this treatment plant can be used in urban green space irrigation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Unconventional waters
  • wastewater
  • green space
  • coliform
  • parasite nematode