ارزیابی مدل SWAP برای شبیه‌سازی عملکرد و بهره‌وری آب ذرت در مدیریت‌های مختلف آب و کود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 استاد موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج

چکیده

هدف این پژوهش ارزیابی مدل SWAP در شبیه‌سازی عملکرد و بهره‌وری آب ذرت در شرایط مختلف مدیریت آب آبیاری و کود نیتروژن بود. بدین منظور، از داده‌های دو طرح تحقیقاتی مجزا، که در بخشی از مزارع پژوهشی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر انجام شده بود، استفاده گردید. در آزمایش اول عوامل سطوح کودی در چهار سطح (N1: 100، N2: 80، N3:60 درصد نیاز کودی و N4: شاهد) و زمان تقسیط کود در دو روش (T1: سه تقسیط و T2: چهار تقسیط مساوی) و در آزمایش دوم مقدار آب آبیاری در چهار سطح (W1: 120، W2: 100، WI3: 80 و W4: 60 درصد نیاز آبی) و کود نیتروژن در چهار مقدار (N1: 100، N2: 80، N3:60 و N4: صفر درصد نیاز کودی) بررسی شدند. نتایج آماره‌ RMSE نشان داد که مدل SWAP برای شبیه‌سازی عملکرد و بهره‌وری آب در آزمایش اول به‌ترتیب دارای خطای کم (55/0 تُن در هکتار) و قابل قبول (25/0 کیلوگرم بر مترمکعب) و در آزمایش دوم به‌ترتیب دارای خطای کم (51/0 تُن در هکتار) و زیاد (47/0 کیلوگرم بر مترمکعب) بود. دقت این مدل گیاهی برای شبیه‌سازی عملکرد و بهره‌وری آب در آزمایش نخست به‌ترتیب در دسته‌های عالی (NRMSE≤0.1) و خوب (0.1<NRMSE≤0.2) و در آزمایش دوم به‌ترتیب در دسته‌های عالی (NRMSE≤0.1) و ضعیف (0.3<NRMSE) قرار داشت. افزایش تقسیط کود نیتروژن از T1 به T2، سبب کاهش خطای شبیه‌سازی عملکرد از 6/6 به 4/4 درصد و بهره‌وری آب از 6/6 به 0/4 درصد شد. خطای شبیه‌سازی عملکرد در تیمارهای N1 الی N4 به‌ترتیب 11/0، 12/0، 14/0 و 17/0 درصد و در تیمارهای W1 الی W4 به‌ترتیب 12/0، 18/0، 12/0 و 12/0 درصد بود. ولی روند مناسبی بین تغییرات خطای بهره‌وری آب در تیمارهای مختلف مشاهده نشد. براساس کلیه نتایج، استفاده از مدل SWAP برای شرایط وجود کود نیتروژن پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of SWAP Model for Simulating Corn Yield and Water Productivity under Different Conditions of Irrigation Water and Nitrogen Fertilizer Management

نویسندگان [English]

  • Karim Neysi 1
  • Aslan Egdernezhad 2
  • Fariborz Abbasi 3
1 - M.Sc. Student of Irrigation and drainage, Department of Water Sciences and Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
2 Assistant professor, Department of Water Sciences and Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
3 Agricultural Engineering Research Institute, AERI
چکیده [English]

The purpose of this research was to evaluate the SWAP model in simulating the yield and water productivity of corn under different conditions of irrigation water and nitrogen fertilizer management. For this purpose, the data from two separate research projects were used. In the first research project, fertilizer in four levels (N1: 100, N2: 80, N3: 60 percent of fertilizer requirement and N4: control) and fertilizer splitting (T1: three and T2: four equal splitting) and in the second project, the factors of irrigation water amount in four levels (W1: 120, W2: 100, WI3: 80 and W4: 60% of water requirement) and nitrogen fertilizer in four amounts (N1: 100, N2: 80, N3: 60 and N4: zero percent of fertilizer requirement) were considered. The results showed that the SWAP model for simulating yield and water productivity in the first project provided low (0.55 ton.ha-1) and acceptable (0.25 kg.m-3) errors, respectively, and in the second project has low (0.51 ton.ha-1) and high (0.47 kg.m-3) error, respectively. The accuracy of this crop model for simulating the yield and water productivity in the first project was in the excellent (NRMSE≤0.1) and good (0.1<NRMSE≤0.2) categories, respectively, and in the second plan, in the excellent (NRMSE≤0.1) and poor (NRMSE<0.3) categories, respectively. Splitting of nitrogen fertilizer from T1 to T2 caused a decrease in yield simulation error from 6.6 to 4.4% and water productivity from 6.6 to 0.4%. The yield simulation error in treatments N1 to N4 were 0.11, 0.12, 0.14 and 0.17 percent, respectively and in treatments W1 to W4 were 0.12, 0.18, 0.12 and 0.12 percent, respectively. There was no proper trend between the changes of water productivity error in different treatments. Based on the results, application of the SWAP model is suggested for the presence of nitrogen fertilizer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water Stress
  • Fertilizer Stress
  • Fertilizer Splitting
  • Crop Modeling
  • Carbon-driven Model