نقش آبیاری دقیق در مصرف آب و کارایی مصرف آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهش، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی‌، کرج، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی‌، گرگان، ایران

3 استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

چکیده

با توجه به آنکه سهم عمده‌‌‌ای از منابع محدود آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌گردد، سیاست‌‌گذاری برای مدیریت بهینه مصرف آب امری ضروری بوده و به‌ همین دلیل تحقیقات اخیر محققان به منظور صرفه‌جویی در مصرف آب و نیز افزایش بازده آبیاری و کارایی مصرف آب، به سمت خودکارسازی ( آبیاری دقیق) سوق پیدا کرده‌است.بهینه کردن مصرف آب در کشاورزی و افزایش کارائی مصرف آن که در نهایت می‌تواند به پایداری سیستم کشاورزی آبی، به همراه افزایش درآمد زارع منتهی شود، مستلزم بکارگیری روش‌های مختلف آبیاری دقیق است. به‌ منظور بررسی نقش مدیریت بهره‌برداری در آبیاری دقیق بر بهره‌وری مصرف آب در کشاورزی تحقیقاتی در باغ زردآلو در کرج طی سال‌های 1388 و 1389 و در مزرعه ذرت در ساوه طی سال زراعی 1390 انجام شد. در این تحقیق تیمارهای مختلف مدیریت آب در مزرعه: آبیاری بر اساس کاربرد اطلاعات اقلیمی مزرعه (I1) به عنوان آبیاری دقیق، با اطلاعات اقلیمی بلند مدت از ایستگاه هواشناسی منطقه (I2) و آبیاری با مدیریت زارع (I3) مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاکی از کاهش مصرف آب و افزایش بهره‌وری مصرف آب با مدیریت آبیاری دقیق در مزرعه بر اساس استفاده از داده‌های به‌هنگام هواشناسی بود. به طوریکه در مزرعه ذرت 2/17 درصد کاهش در مصرف آب و 7/49 درصد افزایش در کارایی مصرف آب نسبت به آمار بلند مدت هواشناسی حاصل شد. همچنین با اعمال این شیوه‌ی مدیریتی در باغ زردآلو، آب مصرفی در مدیریت I1 نسبت به I2 به میزان 29 درصد و نسبت I3 تقریبا 100 درصد کاهش نشان داد و کارایی مصرف آب در شرایط مدیریت I1 نسبت به I3 مه میزان 5/81 درصد افزایش داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Precision Irrigation on Water use and Water use Efficiency

نویسندگان [English]

  • Hossein Dehghanisanij 1
  • Elham Khazaei 2
  • Mehdi Zakerinia 3
1 Associate Researcher, Agricultural Engineering Research Institute, Karaj, Alborz, Iran
2 MSc Student, Agricultural Sciences and natural resources University of Gorgan., Gorgan., Iran
3 Assistant Professor, Agricultural Sciences and natural resources University of Gorgan., Gorgan., Iran
چکیده [English]

Due to the fact that the much part of limited resource of water are used in agriculture, the policy of optimal management of water consumption is essential. Therefore recent researches in order to save water, increase irrigation and water use efficiency, has led to the automation (precision irrigation). In order to optimize irrigation water use in a sustainable agriculture, the use of different approaches of precision irrigation required. For evaluation the role of precision irrigation on operation management and water use efficiency in agriculture resaerch study was conducted in apricot garden in Karaj during agronomical years 2009 and 2010 and in corn farm in Saveh during agronomical years 2011. Different irrigation management was conducted in this study; irrigation based on daily climate information from farm, irrigation based on daily climate information from weather station close to the farm and irrigation based on long term climate information suggested to the farmer in drip irrigation system design plan. The result showed water use reduced and water use efficiency increased with precision irrigation management and use of on farm climate data.Accordingly, in corn farm 17.2% reduction in water consumption and 49.7 percent increasing in water use efficiency was achieved. In apricot garden, results indicated water use based on daily climate had reduction 29 percent in related to daily climate data from weather station and had 100 percent decrease in related to long term weather data during growth season. Water use efficiency of apricot increased 81.5 percent when we are using more accurate climate information based on farm condition.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exact irrigation
  • Updated climatic data
  • Water Use Efficiency
 اکبری، م.، دهقانی سانیج، ح. 1386. نقش خودکارسازی در بهبود و توسعه روش‌های آبیاری قطره ای. مجموعه مقالات اولین کارگاه فنی خودکارسازی سامانه های آبیاری تحت فشار، ص 118-109، 3 خرداد. کرج.
موسوی، م. 1387. ارزیابی تاثیر اجرای خودکارسازی آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب ذرت علوفه ای (مطالعه موردی منطقه کرج)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد.
Allen, R. G., and Pruitt, W. O. 1986. Rational use of the FAO Blaney-Criddle formula. Journal of  Irrigation  and Drainage Engineering. 112(2): 139-155.
Allen, R. G., Brockway, C. E. and Wright, J. L. 1983. Weather station sitting and consumptive use estimates. Journal of Water Resources Planning and Management. 109(2): 134-147.
Casadesus, J., Mata, M., Marsal, J., and Girona, J. 2011. Automated irrigation of apple trees based on measurements of light interception by the canopy.  Biosystems Engineering. I o 8, 220-226.
Jacovides, C. P., and Kontoyiannis, H. 1995. Statistical procedures for the evaluation of evapotranspiration computing models. Agriculture Water Management, 27:365-371.
Jensen, D. T., Hargreaves, G. H., Temesgen, B., and Allen, R. G. 1997. Computation of ETo under non-ideal conditions. Journal of  Irrigation  and Drainage Engineering. 123(5), 394-400.
Morari, F., and Giardini, L. 2002. Irrigation Automation whit heterogeneous vegetation, the case of padova botanical garden. Agricultural Water Management. 55,183-201.
Taley, S. M., Patode, R. S., and Mankar, A. N. 1998. Automation in drip irrigation system for cotton growing on large scale, a case study"