دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 45، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 1-204 
واسنجی و ارزیابی مدل AquaCrop برای ذرت علوفه‌ای منطقه قزوین

صفحه 108-115

حدیثه رحیمی خوب؛ عباس ستوده نیا؛ علیرضا مساح بوانی


تخمین دمای خاک با استفاده از روش‌های نوین داده‌کاوی

صفحه 145-152

لیدا اسدی؛ ابوطالب هزارجریبی؛ خلیل قربانی؛ مهدی ذاکری‌نیا؛ زهرا آقاشریعتمداری


شبیه‌سازی هیدرولیکی جریان در مانیفلدهای آبیاری قطره‌ای با استفاده از نرم‌افزار فلوئنت

صفحه 153-161

علی اشرف صدرالدینی؛ امیرحسین ناظمی؛ رضا دلیر حسن‌نیا؛ سعید صمدیان فرد


نقش آبیاری دقیق در مصرف آب و کارایی مصرف آب

صفحه 180-186

حسین دهقانی سانیج؛ الهام خزائی؛ مهدی ذاکری‌نیا