دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 48، آذر و دی 1393، صفحه 654-864 
تغییرات زمانی و مکانی آب توزیع شده در کانال‌های شبکه سد درودزن

صفحه 684-693

مائده فرخی؛ علی اکبر کامگار حقیقی؛ علیرضا سپاسخواه؛ شاهرخ زند پارسا؛ تورج هنر


تأثیر سیستم آبیاری بر توسعه ریشه درختان بالغ زیتون در خاک‌های سنگ‌ریزه‌ای

صفحه 726-734

فهیمه محمدزاده؛ مهدی قیصری؛ اسماعیل لندی؛ پروین ذوالفقاری


اثر مقادیر آب آبیاری و کود پتاسیم بر رشد ریشه و اندام‌های هوایی ارقام سورگوم علوفه‌ای

صفحه 747-756

سید حسن موسوی فضل؛ امین علیزاده؛ حسین انصاری؛ پرویز رضوانی‌مقدم


تأثیر تنش آبی با استفاده از آبیاری بارانی به روش تک‌شاخه‌ای بر عملکرد سویا

صفحه 757-765

ابوطالب هزارجریبی؛ ابراهیم هزارجریبی؛ مهدی ذاکری‌نیا؛ قربان قربانی نصرآباد؛ حسین جهانتیغ


بررسی کاهش نیترات زه‌آب کشاورزی توسط زئولیت اصلاح شده در آزمایش‌های ناپیوسته و پویا

صفحه 766-773

مهرناز مسلمی کوچصفهانی؛ مریم نوابیان؛ مهدی اسمعیلی ورکی؛ مجید وظیفه دوست


پهنه‌بندی برنامه‌بندی آبیاری گندم زمستانه در استان فارس با استفاده از اطلاعات بارندگی(استوکاستیک)

صفحه 774-785

ریحانه‌السادات موسوی‌زاده مجرد؛ علی‌اکبر کامگار حقیقی؛ علیرضا سپاسخواه؛ آرمان گنجی؛ شاهرخ زند پارسا؛ معصومه‌السادات هاشمی‌طامه


تأثیرکم آبیاری متناوب برعملکرد، اجزا عملکرد و بهره‌وری آب در ذرت دانه‌ای سینگل کراس-704

صفحه 810-816

سیده طیبه معصومی؛ علی رحیمی خوب؛ مجید قربانی جاوید؛ محمد هادی نظری‌فر


بررسی تغییرات شاخص‌های حدی هواشناسی در استان خراسان رضوی

صفحه 817-825

مریم عرفانیان؛ حسین انصاری؛ امین علیزاده؛ محمد بنایان اول