بررسی تأثیر سطوح مختلف ابرجاذب (هیبروزوم دانه متوسط) و تنش آبی بر اجزای عملکرد ذرت علوفه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، تهران، ایران

چکیده

پلیمرهای سوپر جاذب به دلیل جذب و نگهداری آب می­توانند در افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک و کاهش تنش ناشی از کم آبی مؤثر باشند. این تحقیق به منظور بررسی اثر سطوح مختلف پلیمر سوپرجاذب و تنش آبی بر اجزای عملکرد ذرت علوفه­ای در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی  شهرستان ورامین در تیر ماه سال 1390 به صورت گلدانی و آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل 4 سطح تنش آبیw1، w2، w3 و w4(50، 75، 100 و 125 درصد نیاز آبی گیاه) و 4 سطح سوپرجاذب هیبروزوم s1، s2، s3 و s4(شاهد، 3، 5، 7 گرم در هر کیلوگرم خاک گلدان) بودند. صفات بررسی شده شامل طول بوته، وزن خشک برگ و وزن کل ماده خشک بود. نتایج نشان داد با افزایش میزان ابرجاذب میزان طول بوته، وزن خشک برگ و وزن کل ماده خشک افزایش یافته است. به­طوری که در تیمار s4(7 گرم در هر کیلوگرم خاک) نسبت به شاهد 72/63 درصد افزایش در وزن خشک برگ، 14/90 درصد افزایش در وزن کل ماده خشک و 36/42 درصد افزایش در طول بوته مشاهده شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Different levels of Super Absorbent Polymer and Water Stress on Yield Components of of Forage Corn

نویسندگان [English]

  • Hossein Sharifan 1
  • Shakiba Mirzaie 2
  • Mohsen Seilsepourr 3
1 Associate, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Gorgan., Gorgan., Iran
2 Graguated M.Sc., Agricultural Sciences and Natural Resources University of Gorgan., Gorgan., Iran
3 Assistant Professor, Department of Agriculture and Natural Resources Research Center of Tehran., Tehran., Iran
چکیده [English]

Super absorbent polymers because of Water absorption and hold water can increase the water-holding capacity of the soil and decreases tension caused by dehydration effect. This study evaluated the effects of different levels of superabsorbent polymer and water stress on yield components in maize In Agriculture Research Center of Varamin city in July 2012  Was carried out as a pot factorial complete block randomized design with 3 iteration. Treatments consisted of four levels of water stress, w1, w2, w3 and w4 (50, 75, 100 and 125% of crop water requirement) and 4 superabsorbent Hybrozom s1, s2, s3 and s4 (control, 3, 5, 7 grams per kilogram potting soil). Traits Review was Included: Length of Bush, Fresh weight of leaves and Dry weight of leaves. The Results indicated that, with increase rate of  superabsorbent polymer was increased leaf dry weight, total dry weight and plant height so that this parameters in the treatment s4 (7 grams per kilogram of soil) than controls, respectively 63.72, 90.14, 36.42 percent has increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Super absorbent
  • water stress
  • Dry matter Yield
  • Forage maize
احمدآلی،ج و خلیلی،م. 1386. ارزیابی اثر کم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه­ای در منطقه میاندوآب. مجله پژوهش آب ایران . سال اول/  شماره اول / زمستان ١٣٨٦. 23-17.
اعتدالی،س و کریمی،ا. 1388. اثرات تنش آب بر عملکرد و درصد پروتئین ذرت علوفه­ای در سیستم آبیاری قطره­ای-  نواری . دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، دانشکده کشاورزی . 29-30 مهرماه 1388.
پوراسمائیل،پ.، حبیبی،د.، توسلی،الف.، زاهدی،ح.، توحیدی مقدم،ح. 1389. تأثیر پلیمر سوپرجاذب بر صفات زراعی و فیزیولوژیکی ارقام مختلف لوبیا قرمز تحت تنش خشکی در شرایط گلخانه­ای. فصلنامه علمی پژوهشی گیاه و زیست بوم. سال6. شماره 21. 75- 91.
خادم،س.ع.، رمرودی،م.، گلوی،م و روستا،م.ج. 1390. تأثیر تنش خشکی و کاربرد نسبت­های مختلف کود دامی و پلیمرسوپرجاذب بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه­ای  (Zea mays L.). مجله علوم گیاهان زراعی ایران. دوره 42 ، شماره 1،1390 .123-115.
رحمانی،م.، حبیبی،د.، شیرانی راد،الف.ح.، دانشیان،ج.، ولد آبادی،س.ع.، مشهدی اکبر بوجار،م.، خلعتبری،الف.ح. 1389. تأثیر پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد فعالیت آنزیم­های آنتی اکسیدان (کاتالاز و سوپراکسید دیسموتاز) و پایداری غشاء سیتوپلاسمی گیاه دارویی خردل تحت شرایط تنش کم آبی. فصلنامه علمی پژوهشی گیاه و زیست بوم. سال 6. شماره 22. 19-38
فاضلی رستم پور،م.، ثقه الاسلامی،م.ج و موسوی،س.غ. 1389 . بررسی تأثیر تنش خشکی و سوپرجاذب بر محتوی نسبی آب و شاخص کلروفیل برگ و رابطه­ی آن­ها با عملکرد دانه در ذرت . فصلنامه علمی پژوهشی فیزیولوژی گیاهان زراعی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز- سال دوم، شماره اول، 19-31.
گنجی خرم دل،ن.، کیخایی،ف. 1383. استفاده از پلیمر فراجذب آب PR 3005 A جهت موفقیت برنامه های آبیاری در مناطق خشک و نیمه خشک. اولین همایش روش­های پیشگیری از اتلاف منابع ملی. تهران. فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران.
ملکوتی، م.ج و غیبی، م.ن.1376. تعیین حد بحرانی عناصر غذایی محصولات استراتژیک و توصیه صحیح کودی در کشور.نشر آموزش کشاورزی.سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی. کرج. ایران
نورمحمدی،ق.، سیادت،ع.و کاشان،ع.  1376. زراعت جلد اول(غلات). انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز. صفحه 327
Abedi kuhpai,J and Sohrab,F. 2004a. Evaluation of super absorbent polymer application on water holding capacity and potential in three soil type. Journal of Science and Polymer Technology.3:163-173
Abedi-koupai,J. and Sohrab,F. 2004b. Effect of super absorbent polymers on soil hydraulic properties.In: Proceedings of 8th national conference on hydraulics in engineering. Gold Coast, Australia May. 13-16
 
El-Hady,O.A. and El-Dewiny,C.Y. 2006. The conditioning effect of composts (natural) or/and acryl amide hydrogels (synthesized) on a sandy calcareous soil (Growth response, nutrients uptake and water and fertilizers use efficiency by tomato plants). Journal of Applied Sciences Research. 2.11: 890-898.
Monnig,S. 2005. Watter saturated super- absorbent polymers used in high strength concrete. Journal of Otto- Graf- 3: 16. 193-202
Wu,L., Liu,M.Z and Liang,R. 2008. Preparation and properties of a double coated slowrelease NPK compound fertilizer with superabsorbent and water-retention. Bioresource Technology 99: 547–554.