چگونگی توزیع رطوبت در خاک اطراف قطره‌چکان‌های زیرسطحی در بافت‌های مختلف خاک

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان،گرگان، ایران

2 استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 دانشیار بخش تحقیقات فنی و منهدسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، گرگان، ایران

چکیده

در شرایط آب و هوایی ایران مشکل اصلی در راه افزایش تولید محصولات کشاورزی محدودیت منابع آب می­باشد. این عامل باعث روی آوردن هر چه بیش­تر به سامانه­های آبیاری تحت فشار شده است. از جمله این سامانه­ها، آبیاری قطره­ای زیرسطحی است که طراحی و مدیریت صحیح این سامانه­ها به­منظور کاهش تلفات آب و استفاده مطلوب از آب و مواد مغذی خاک، آگاهی از چگونگی توزیع رطوبت خاک از اطراف محل قطره­چکان­ها را طلب می­کند. شکل (قطر و عمق خاک خیس شده) و روند پیشروی جبهه رطوبتی در خاک به عوامل مختلفی شامل بافت و لایه­بندی خاک، همگنی خاک، شدت پخش آب، رطوبت اولیه خاک، شیب زمین و حجم آب مصرفی بستگی دارد. از این رو مطالعه­ای در زمینه چگونگی توزیع رطوبت در قطره­چکان­های زیرسطحی در دو بافت لوم و سیلتی لوم صورت گرفته است. نتایج حاصل نشان داد که رطوبت در خاک دارای بافت لوم دیرتر از بافت سیلتی لوم ظاهر می­شود. و به دلیل عمق کم نصب لوله­ها در هر دو باغ، رطوبت در سطح خاک ظاهر شد. با توجه به بافت­های خاک منطقه و پدیدار شدن رطوبت روی سطح خاک پیشنهاد می­شود عمق کارگذاری لوله­ها افزایش یابد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Emitters Subsurface Distribution of Soil Moisture the Soil in Different Tissues

نویسندگان [English]

  • Rogheyeh Bagheri 1
  • Mousa Hesam 2
  • Ali Reza Kiani 3
  • Abotaleb Hezarjaribi 2
1 MA Irrigation and Drainage Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources., Gorgan., Iran
2 Assistant Professor,Department of Water Engineering Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources., Gorgan., Iran
3 Associate Professor, Engineering Research Center for Agriculture and Natural Resources Research Department in Golestan Province., Gorgan., Iran
چکیده [English]

The climatic conditions of the main problem in increasing agricultural production and water resources are limited. These factors turning  more and more to the pressurized irrigation systems. Among these systems, subsurface drip irrigation. The design and proper management of these enterprises to reduce water loss and optimal use of water and soil nutrients, soil moisture distribution around the dropper knowing how to demand. Shape (diameter and depth of wet soil) and the wetting front in the soil on many factors including texture and layers of soil, soil homogeneity, intensity of water, soil moisture content, slope of the land and water volume depends. The study of the distribution of moisture in the loam and silt loam subsurface Emitters taken. The results showed that the moisture in the soil with loam, silty loam texture will appear later. And because of the shallow depth of the pipes in both the garden, the moisture in the soil surface appearance. According to soil texture and appearance of moisture on the soil surface is recommended depth will increase tubes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • irrigation
  • Design and sound management of water resources
خلیلی،م. 1391. تعیین پروفیل رطوبتی در آبیاری قطره­ای زیرسطحی. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
سیاری،ن.، قهرمان،ب.، داوری،ک. 1386. بررسی توزیع رطوبت خاک تحت سیستم آبیاری قطره ای زیرسطحی در باغ های پسته(مطالعه موردی: اراضی رفسنجان با آب های شور). مجله پژوهش کشاورزی:آب و خاک و گیاه در کشاورزی،7:3. 65 - 77.
لنجابی.م.، طباطبایی.ع.، طباطبایی.ح.، فتاح،ر.، نوری،م. 1389. تاثیر کاربرد پوشش ژئو تکستایل بر پیاز رطوبتی در سیستم آبیاری قطره­ای زیر سطحی . مجله آبیاری و زهکشی. 4:1. 109 - 117.
Acar,B., Topak,R and Mikailsoy,F. 2009. Effect of applied water and discharge rate on wetted soil volum in loam or clay-loam soil from an irrigated trickle source. Afican Journal of Agricultural Research. 4.1: 301-303.
Arbat,G.P, Lamm,F,R., Abou Kheira,A.A. 2010. Sub surface drip irrigation emitter spacing effection soil water redistribution, corn yield and water productivity. American society of Agriculture and biological engineers. 263:391-399.
Lamm, F.R. Todd, P.T. 2003. subsurface drip irrigation for corn production . a review of 10 years of research in Kansas . Irrigation science. 22: 195-200.
Li,J. Zhang, J and Rao,M. 2004. Wetting patterns and nitrogen distributions as affected by fertigation strategies from a surface point source. Agriculture Water mangement. 67:89-104.
Patel,N and Rajput,T.B.S. 2008. Dynamics and modeling of soil water under subsurface drip irrigated onion agricultural water management. 95:1335 – 1349.
Philip,B.C., Warren,A.M. 2003. Crop establishment  using subsurface drip irrigation:a comparison of point and area sources. Irrigation Science. 22:171–176.
Peter,J.T.,  Freeman,J., Cookkeith,L.B. 2003. Soil-dependent Wetting from trickle emitters implications for system design and management. Irrigation Science. 22:121.
Siyal,a.a and Skaggs,T.H. 2009. Measured and simulated soil wetting patterns under porous clay management.96)6(893-904.
Thorburn,P.J., Cook, F.J., Bristow,K. L. 2003. Soil-dependent wetting from trickle emitters: implications for system design and management. Irrigation. Science. 22.3:121-127.