دوره و شماره: دوره 9، شماره 3 - شماره پیاپی 51، مرداد و شهریور 1394، صفحه 399-559 
بررسی اثر روش‌های مختلف کم‌آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب ذرت علوفه‌ای

صفحه 522-530

نادر نادری؛ رامین فضل اولی؛ میرخالق ضیاء تبار احمدی؛ علی شاهنظری؛ سعید خاوری خراسانی