دوره و شماره: دوره 9، شماره 5 - شماره پیاپی 53، آذر و دی 1394، صفحه 678-841 

مقاله پژوهشی

مدل‌سازی رواناب حوضه آبخیز اترک با استفاده از الگوریتم SUFI-2 مدل SWAT

صفحه 678-690

محمدرضا اکبرزاده؛ سعیدرضا خداشناس؛ کاظم اسماعیلی


ریز مقیاس کردن زمانی و مکانی تبخیر-تعرق واقعی تصاویر لندست و مودیس

صفحه 710-719

مهدی مکاری؛ بیژن قهرمان؛ سیدحسین ثنایی نژاد؛ امین علیزاده


تخمین نیاز آبیاری با استفاده از توابع توزیع احتمال (مطالعه موردی: گندم پائیزه)

صفحه 720-730

سیّد صابر شریفی بناب؛ امیرحسین ناظمی؛ علی‌ اشرف صدرالدینی؛ احمد فاخری فرد؛ فرزین سلماسی