بررسی امکان استفاده از پساب تصفیه شده در آبیاری با توجه به اثرات زیست محیطی آن (مطالعه موردی پساب خروجی تصفیه خانه پرکندآباد مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی آب، سازه های آبی پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیارگروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

لاگون­های هوادهی نوعی از سیستم­های هوازی رشد معلق در تصفیه فاضلاب هستند که می­توانند برای تصفیه فاضلاب شهری و صنعتی مورد استفاده قرارگیرند. لاگون­های هوادهی به دلیل قابلیت انعطاف قابل ملاحظه و زمان­های ماند بالا، کاربرد وسیعی در تصفیه فاضلاب­های شهری و صنعتی دارند. لاگون­های هوادهی در تصفیه فاضلاب بهداشتی، صنایع غذایی و پتروشیمی و سایر صنایع نیز کاربرد گسترده ای دارند. در این تحقیق عملکرد لاگون­های هوادهی در تصفیه فاضلاب بهداشتی پرکندآباد 1 که شامل دولاگون هوادهی که در آن­ها از هواده­های سطحی دور کند استفاده شده است به مدت شش ماه از شهریورماه تا بهمن ماه 1392 مورد بررسی قرارگرفت. در این  تحقیق شاخص­های کیفی BOD5،COD ، TSS ، روی، مس، کروم در فاضلاب ورودی وخروجی مورد ارزیابی قرارگرفت. مقادیر میانگین شاخص­ها در پساب خروجی به ترتیبTSS  برابرmg/l117 ، BOD5 برابر  mg/l5/99، COD برابرmg/l199، کروم برابر mg/l 00136 /0 ، مس برابر  mg/l1/0 و روی برابر mg/l1007/0 می­باشد که با مقایسه با نمودار استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران استفاده از پساب تصفیه شده تصفیه خانه قابلیت استفاده جهت کشاورزی را دارا می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate the Feasibility of Using Wastewater Purication in Irrigation Due to Its Environmental Impacts (The effluent treatment plants parkandabad Mashhad

نویسندگان [English]

  • Babak Mehravaran 1
  • Hossein Ansary 2
  • Ali Asghar beheshti 3
  • Kazem Esmaili 2
1 Ph.D. Student in Water Engineering, Hydraulic Structures, International Campus, Ferdowsi University of Mashhad., Mashhad., Iran
2 Associate professor, Department of Water Engineering , Ferdowsi University of Mashhad., Mashhad., Iran
3 Assistant professor, Department of Water Engineering , Ferdowsi University of Mashhad., Mashhad., Iran
چکیده [English]

Aerated lagoons is a kind of the aerobic suspended growth process that can be used to treat domestic and industrial wastewater. Due to its considerable design flexibility ,and  time high of remained,the aerated lagoon has gained wide application s in both municipal and industrial wastewater treatment plants .this study aims to investigate the performance of aerated lagoons in the wastewater treatment plant in parkandabad 1 in mashhad ,includes two aerated lagoons which includes surface aerators have been used for a period of six month from September to February 2013.Quality indexes such as,TSS,,COD, Zn, Cu, Cr in plant influent and effluent were determined the average values of TSS,,COD, Cr , Cu ,Zn, in plant effluent were measured to be 117mg/l,99.5 mg/l,199 mg,0.00136mg/l,0.1 mg/l,0.and 0.1007mg/l respectively by comparison with standard limits recommended by Iranian EPO ,wastewater treatment plant is certified for use agricultural purpose.                          

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerated lagoons
  • Sanitation waste water
  • Waste water reuse
آزمایشگاه ایران، آزمایشگاه معتمد محیط زیست.1392.نتایج آزمایشات دوره ای
شرکت آب و فاضلاب مشهد.1392. نتایج آزمایشات ماهیانه شهریور ماه تا بهمن ماه آزمایشگاه مرجع شرکت آب وفاضلاب مشهد
زولی.م.  1389. بررسی عملکرد و روش­های بهینه­سازی لاگون­های هوادهی تصفیه­خانه فاضلاب شهر بندر گز، سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
فرزادکیا،م. 1383. بررسی کارایی برکه­های تثبیت در تصفیه فاضلاب شهر کرمانشاه . آب و فاضلاب. 51:15-10.
قاسمی،1. 1389. ارزیابی کیفیت پساب از تصفیه­خانه­های فاضلاب برای استفاده در کشاورزی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
قانعیان،م.ت.، مصداقی نیا،ع.، واحرامپوش،م،ح.  1380. مبانی استفاده مجدد از فاضلاب، کلیات، روش­ها، استانداردها، مخاطرات بهداشتی. انتشارات طب گستر.45- 20:47-21.
ندافی،ک.، واعظی،ف.  1384. بررسی عملکرد لاگون­های هوادهی در تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی بوعلی همدان . (47-53) 54
واعظی،ف. 1376. انتخاب  روش مناسب تصفیه و دفع فاضلاب­های صنعتی. نشریه شماره 2157، انتشارات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران .16-17.
Apha,Wpce,Awwa. 1995. Standard methods for the examination of water and wastewater. APHA NW19th ed 2-56,2-57,4-65,4-70,5-1,5-10,9-45,9-53
Gaetano,j.c. 2000. Industtrial wastewater treatment process engineering. Technomic publishing. 2:81-85
Kantachote,D., Dangtago,K and Siriwong,C. 2009. Treatment efficiency in wastewater treatment plant oh hat Yai municipality by quantitative removal of microbial indicators. Songklanakarin journal of Science and  Technology.31.5:1-10