اثر شستشو بر مسدود شدن قطره‌چکان‌ها ‌در شرایط استفاده از فاضلاب تصفیه شده شهر سنندج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 استادیار، گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

3 دانش آموخته آبیاری و زهکشی، گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

استفاده از آب­های نامتعارف نظیر فاضلاب تصفیه شده راهکاری اساسی جهت حل بحران کمبود آب می­باشد. آبیاری قطر­­ه­ای، بهترین روش برای کاربرد فاضلاب تصفیه شده است. بزرگ­ترین مشکل کاربرد پساب در آبیاری قطره­ای، گرفتگی قطره­چکان­ها می­باشد. گرفتگی قطره­چکان­ها باعث کاهش یکنواختی پخش آب و افزایش مدت زمان کارکرد سیستم و هزینه­های بهره­برداری می­گردد. هدف از این پژوهش بررسی اثر دوره‌های شستشوی ماهانه و  انتهای فصل بر کاهش گرفتگی قطره­چکان­های میکروفلاپر، کرونا و نوارهای آبیاری در شرایط استفاده از فاضلاب تصفیه شده شهر سنندج می‌باشد. برای این منظور، یک مدل فیزیکی آبیاری قطره­ای در آزمایشگاه طراحی و ساخته شد. نتایج تحقیق نشان داد که در شرایط استفاده از فاضلاب تصفیه شده، با گذشت زمان، میزان گرفتگی قطره­چکان­ها افزایش می­یابد که بیش­ترین و کم­ترین درصد گرفتگی به ترتیب مربوط به قطره­چکان میکروفلاپر ( 8/44 درصد) و نوار آبیاری قطره‌ای (11/35 درصد) بود. با اعمال شستشوی آخر فصل نرخ گرفتگی قطره­چکان­های مذکور به 6/2 و 8/25 درصد رسید. هم­چنین نتایج نشان داد که شستشوی ماهانه، بهترین دوره شستشو جهت کاهش گرفتگی قطره‌‌چکان­ها و نوار آبیاری مذکور در شرایط استفاده از فاضلاب تصفیه شده شهر سنندج می­‌باشد. نتایج تحلیل آماری نشان داد که اثر دوره­ی شستشو و نوع قطره­چکان بر گرفتگی آن­ها در سطح آماری یک درصد معنی­دار می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Flushing s on Emitter Clogging when Using Sanandaj City’s Treated Wastewater

نویسندگان [English]

  • Arezoo Golzari 1
  • Parviz Fathi 2
  • Chanour Abdi 3
1 Msc. Student of Irrigation and Drainage. Departmant of Water Engineering University of Kurdistan., Sannadaj., Iran
2 Assistant Professor of Water Engineering University of Kurdistan., Sannadaj., Iran
3 Graduated of Irrigation and Drainage. Departmant of Water Engineering University of Kurdistan., sannadaj., Iran
چکیده [English]

The use of unconventional water resources such as treated wastewater is an important strategy for solving the problem of water crisis. Drip irrigation is considered as the best method for irrigation when using wastewater. Emitter clogging is the most important problem in drip irrigation systems. The emitter clogging reduces the water distribution uniformity and increases the cost and operation time of the system. The purpose of this research was to investigate the effect of flushing frequencies (monthly flushing and flushing end of season) on the clogging reduction of Micro Flapper, Corona emitters and drip irrigation tape when using treated wastewater of Sanandaj city. For this purpose, a physical model of drip irrigation was designed and made in the laboratory. The results of this study indicated that, clogging rate of emitters increase with time, when using treated wastewater which, the highest and lowest emitter clogging related to Micro Flapper emitter (44.8 percent) and drip irrigation tape (35.1 percent), respectively. The flushing end of season caused clogging reduction of the above mentioned emitters to 2.6 and 25.8 percent, respectively.  Also, the results showed that the monthly flushing is the best flushing frequency to reduce the clogging of the emitters and drip irrigation tape. The statistical results indicated that the effect of flushing frequency and the type of emitter on the emitters clogging was statistically significant at one percent level. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • flushing
  • irrigation
  • Wastewaterapplications
  • Drip Irrigation
  • Water Quality
زهتابیان،غ. ۱۳۷۳ . راهنمای عملی آبیاری (ترجمه). انتشارات دانشگاه تهران.
عابدی کوپایی،ج. و بختیاری­فر،ع. 1383. تأثیر پساب تصفیه شده برخصوصیات هیدرولیکی انواع قطره­چکان­ها درسیستم آبیاری قطره­ای. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. 3: 43- 33.
ملاحسینی،م و دانش،د. 1386. تأثیر کاربرد تؤام آب و پساب. مجله آبیاری و زهکشی ایران. 1. 2: 104- 95.
Adin,A and Sacks,M. 1991. Dripper clogging factors in wastewater irrigation  Journal of Irrigation and Drainage Engineering.  117.6: 813-826.
Anonymous. 2003. ASAE Standards. EP405.1: design and installation of micro irrigation system. Standards 2003. Jeseph, Michigan,  ASEA.
Asano,T. 2007. Water reuse: issues, technologies, and applications. McGraw-Hill Professional.
Bralts,V.F, Wu,I.P., Gitlin,H.M.  1981 . Dr. Irrigation uniformity considering emitter plugging, Trans. ASAE, 24:1234-1245.
Bralts,V.F, Wu,I.P.,  and Gitlin,H.M. 1982. Emitter plugging and drip irrigation lateral line hydraulics: Trans. ASAE: 1274-1281.
Capra, A., and Scicolone, B. 1998. Water quality and distribution uniformity in drip/trickle irrigation systems. Journal of Agriculture. Engineering. Research. 70: 355-365.
 
Duran-Ras,M., Puing-Bargues,P., Arbat,G and Barragan,J and Ramirez,F. 2009.  Effect of filter, emitter and location on clogging when using effluents. Agricultural water management.96: 67 –79.
Gillbert,R.G., Nakayama,F.S., Bucks,D.A., French,O.F and Adamson,K.C. 1981. Trickle irrigation Emitter clogging and other flow problems. 3: 159-178.
Liu,H and Huang,G. 2008. Laboratory experiment on drip emitter clogging with fresh water and treated sewage effluent, Agricultural Water Management, 96:745-756.
Oron,G., Campos,C., Gillerman,L and Salgot,M. 1999. Wastewater treatment, renovation and reuse for agricultural irrigation in small communities. Agricultural Water Management, 38: 223-234.
Palese,A. M., Pasquale,V., Celano,G., Figliuolo,G., Masi,S and Xiloyannis,C. 2009. Irrigation of olive groves in Southern Italy with treated municipal wastewater: effects on microbiological quality of soil and fruits. Agriculture, Ecosystems and Environment. 129: 43-51.
Puing-Bargues,j., Arbat,G., Elbana,m., Duran-R os,m and  Baragan,j. 2010. Effect of flushing frequency on emitter clogging in micro irrigation with effluents. Agricultur water management. 97: 883-891.
Ravina,I.E., Paz,Z., Sofer,A., Marcu,A., Schischa,G., Sagi,Z., Yechialy and Lev,Y. 1992. Control of clogging in drip irrigation with reclaimed wastewater. Irrigation Science. 13: 129- 139.
Trooien,T.P., Lamm,F.R., Stone,L.R., Alam,M., Clark,G.A., Rogers,D.H and schlegel.A.J.  2000. Subsurface drip irrigation using livestoke wastewater.Drip line flow rates. Apply. Engineering in Agriculture. 16.5: 505-508.