دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 55، فروردین و اردیبهشت 1395 
مقایسه کارایی بیوچار و ورمی‌کمپوست باگاس نیشکر در حذف نیترات از آب‌های آلوده و تعیین شرایط بهینه فرایند جذب

صفحه 104-116

لاله دیوبند هفشجانی؛ عبدالرحیم هوشمند؛ عبدعلی ناصری؛ امیر سلطانی محمدی؛ فریبرز عباسی


مقاله پژوهشی

ارزیابی تلفات تبخیر و بادبردگی در سیستم آبیاری بارانی شبانه و روزانه

صفحه 128-135

بختیار کریمی؛ آمانج محمدی نسب؛ چنور عبدی