دوره و شماره: دوره 10، شماره 6 - شماره پیاپی 60، بهمن و اسفند 1395 

مقاله پژوهشی

برآورد ریسک خشکسالی در سیستم‌های منابع آب (مطالعه موردی: زیر حوضه زرینه‌رود)

صفحه 707-713

مهدیه فرشادمهر؛ مهدی مفتاح هلقی؛ مهنوش مقدسی؛ خلیل قربانی؛ ابوطالب هزار جریبی


شبیه‌سازی چرخه نیتروژن در مدیریت‌های مختلف مدت زمان اعمال کود اراضی شالیزاری با استفاده از HYDRUS-1D

صفحه 723-731

مریم نوابیان؛ نرگس جلیل‌نژاد ماسوله؛ مهدی اسمعیلی ورکی؛ محمدحسن بیگلویی


تحلیل عدم قطعیت در مدل‌سازی آب زیرزمینی با استفاده از روش GLUE (مطالعه موردی: دشت بجنورد)

صفحه 755-769

مریم عابدینی؛ علی نقی ضیایی؛ مجتبی شفیعی؛ بیژن قهرمان؛ حسین انصاری؛ جواد مشکینی


تعیین عمق و دور آبیاری برای زراعت گلخانه‌ای گوجه‌فرنگی در منطقه همدان

صفحه 770-785

سیدمعین‌الدین رضوانی؛ حسین دهقانی سانیج؛ ‌ فریبا بیات؛ حمید زارع ابیانه


بررسی آزمایشگاهی تاثیر تجمع اجسام شناور بر آبشستگی موضعی پایه پل

صفحه 786-796

ابراهیم رحیمی؛ کورش قادری؛ مجید رحیم‌پور؛ محمد‌مهدی احمدی


بررسی روند تغییرات بارش و دمای شمال‌غرب کشور در نیم قرن اخیر

صفحه 797-809

علیرضا امیررضائیه؛ جهانگیر پرهمت؛ فرشاد احمدی


پیش‌بینی تغییرات نیم‌رخ سطح ایستابی بین زهکش‌های دو عمقی در اراضی شالیزاری

صفحه 837-848

مهدی جعفری تلوکلایی؛ علی شاهنظری؛ میرخالق ضیاتبار احمدی؛ داوود کلانتری


بهینه سازی بهره‌وری آب و کارایی انرژی در انتخاب الگوی کشت

صفحه 849-859

محمد کریم زاده؛ امین علیزاده؛ حسین انصاری؛ محمد قربانی؛ محمد بنایان اول