دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 57، مرداد و شهریور 1395 

مقاله پژوهشی

بررسی روابط بین خشکسالی اقلیمی و متغیرهای خورشیدی در ایستگاه کرمانشاه

صفحه 272-283

محمدحسین مبین؛ اعظم غلام‌نیا؛ رضا ابراهیمی


تحلیل عدم قطعیت مدل انتقال آلودگی در رودخانه به روش (GLUE)

صفحه 284-293

مهدی خراشادی زاده؛ سید آرمان هاشمی منفرد؛ ابوالفضل اکبرپور؛ محسن پوررضا بیلندی


مدل‌سازی تابع توزیع توام چهار بعدی ویژگی‌های مهم سیل با استفاده از ساختار سی-واین

صفحه 327-338

مریم شفائی؛ احمد فاخری فرد؛ یعقوب دین پژوه؛ رسول میر عباسی نجف آبادی


بهینه‌سازی برنامه‌ریزی آبیاری در واحد‌های زراعی شبکه‌‌ آبیاری و زهکشی شهید چمران اهواز

صفحه 339-351

افشین نجفی؛ ابراهیم امیری تکلدانی؛ حامد ابراهیمیان؛ سید هادی میرابولقاسمی


واسنجی و اعتبارسنجی مدل AquaCrop در مدیریت آبیاری غلات مهم

صفحه 389-397

هادی رمضانی اعتدالی؛ عبدالمجید لیاقت؛ مسعود پارسی‌نژاد؛ علیرضا توکلی