دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 56، خرداد و تیر 1395 

مقاله پژوهشی

مدل کردن نیمرخ رطوبتی در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی با استفاده از HYDRUS-2D

صفحه 136-144

مژده خلیلی؛ مهدی اکبری؛ ابوطالب هزارجریبی؛ مهدی ذاکری‌نیا؛ فریبرز عباسی؛ علی کولائیان


مدل‌سازی واکنش گیاه برنج رقم هاشمی به تغییرات شوری آب آبیاری در طول دوره رشد

صفحه 168-176

حسن ابراهیمی راد؛ حسین بابازاده؛ مجتبی رضائی؛ ابراهیم امیری


بررسی عملکرد مدل‌های SVR و GEP در پیش‌بینی نوسانات ماهانه تراز آب دریاچه ارومیه

صفحه 199-207

مصطفی کدخداحسینی؛ شایان شامحمدی؛ حامد نوذری؛ رسول میرعباسی نجف آبادی


بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر تبخیر- تعرق گیاه مرجع در اقلیم‌های مختلف

صفحه 230-240

فریبا هادی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی؛ محمدرضا فرزانه