بررسی اثر مقادیر مختلف آب آبیاری بر عملکرد و کیفیت ارقام گوجه فرنگی تحت کاشت نشایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس، شیراز، ایران

2 عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

3 کارشناس ارشد بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

چکیده

گوجهفرنگی یکی از مهم­ترین محصولات کشاورزی استان فارس میباشد. تحقیقات پیشین نشان میدهد میزان آب مصرفی گوجهفرنگی در سیستمهای آبیاری سطحی با مدیریت سنتی بسیار بالا و بهرهوری پایین است. در این تحقیق تأثیر مقادیر مختلف آب آبیاری بر عملکرد کمی و کیفی سه رقم گوجهفرنگی تحت سیستم آبیاری قطرهای نواری در قالب بلوک کامل تصادفی بررسی گردید. آزمایش در یکی از مزارع شهرستان مرودشت که بافت خاک آن نسبتاً سنگین بود انجام شد. مقادیر 60، 80، 100 و120 درصد نیاز آبی گوجهفرنگی بر اساس روش پنمن مانتیث محاسبه و به مزرعه داده شد. یک تیمار آبیاری با مدیریت کشاورز نیز در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد به طور کلی با افزایش میزان آب آبیاری میزان عملکرد افزایش مییابد. بیش­ترین بهرهوری مصرف آب در تیمار نیاز آبی 80% به میزان 66/11 تا 21/14 کیلوگرم بر مترمکعب در ارقام مختلف مشاهده گردید. با افزایش آب آبیاری، میزان مواد جامد محلول کاهش و درصد آب میوه افزایش یافت که این تغییرات در بعضی از حالات از نظر آماری معنی­دار نگردید. بیش­ترین و کم­ترین میزان عملکرد مربوط به ارقام سوپراوربانا و کینگستون بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of Irrigation Water on Quality and Quantity of Tomato Yield under Seedling Cultivation

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Shahrokhnia 1
  • Maryam Shahamirian 2
  • Abdolmotaleb Olyan Ghiasi 3
1 Assistant Professor, Agriculture Engineering. Research Department, Fars Agriculture Research Center., Shiraz., Iran
2 Academic Member, Agricultural Engineering Research Department, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Shiraz., Iran
3 M.Sc. Agricultural Engineering Research Department, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Shiraz., Iran
چکیده [English]

Tomato is one of the major agricultural products in Fars Province. Previous studies show that the tomato farms under traditional surface irrigation systems lose a large volume of water with low water productivity. In the present research, the influence of different irrigation regimes on tomato yield quality and quantity was studied. The farm under study located in Marvdasht plain and has a heavy soil texture. The irrigation water was applied base on 60, 80, 100, and 120 percent of Penman Montieth water requitement method. Another treatment was considered and irrigated by the farmer management. Results show that the obtained yield increase with irrigation water while the water productivity decrease. The maximum water productivity was observed in the treatment irrigated about 80% of water requirement, about 11.66 to 14.21 Kg/m3. Increase in irrigation water, decreses the fruit brix and increases the percent of fruit juice. These variations were not statistically significant in some of the conditions. The maximum and minimum of yield were due to Super Urbana and Kingston varieties, respectively. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tomato irrigation
  • Yield qualiy
  • Penman Montieth method
جلینی،م. 1390. بررسی اثر سطوح مختلف آب و مالچ پلاستیک بر عملکرد و کارایی مصرف آب گوجه­فرنگی در روش آبیاری قطره­ای سطحی و زیرسطحی. نشریه آب و خاک، دانشگاه فردوسی مشهد. 25 5: 1025-1032.
شاهرخ نیا،م.ع.، زارع،ا و استخر،ا. 1389. تعیین میزان آب مصرفی، راندمان آبیاری و کارایی مصرف آب در مزارع چهار شهرستان استان فارس. مجموعه مقالات دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب. دانشگاه کرمان، 9-10 بهمن 89، کرمان.
علیزاده،ا.، قربانی،ق و حق نیا،غ. 1379. مقایسه عملکرد و کیفیت محصول گوجه­فرنگی در دو روش آبیاری قطره­ای و جویچه­ای. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی 4. 4: 1-8.
علیزاده،ا. 1379. اصول و عملیات آبیاری قطره­ای. دانشگاه امام رضا.
 صدر قاین،س.ح.، اکبری،م.، افشار،ه و نخجوانی مقدم،م.م. 1389. اثر سه روش آبیاری میکرو و سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد گوجه­فرنگی. نشریه آب و خاک. دانشگاه فردوسی مشهد. 24. 3: 574-582.
گلکار،ف.، فرهمند،ع و فرداد،ح. 1387. بررسی میزان آب آبیاری بر عملکرد و بازده مصرف آب در گوجه­فرنگی. مجله مهندسی آب.1 : 13-19.
مولوی،ح.، محمدی،م و لیاقت،ع. 1390. اثر آبیاری کامل و یک درمیان جویچه­ای بر عملکرد، اجزاء عملکرد و کارایی مصرف آب گوجه فرنگی. نشریه دانش آب و خاک. 3. 21: 115-126.
Amayreh,J and Al-Abed,N. 2005. Developing crop coefficients for field-grown tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) under drip irrigation with black plastic mulch. Agricultural Water Management. 73:247–254.
AOAC. 1990. Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists.Washington, DC. 15th ed.
Favati,F., Lovelli,S., Galgano,F.,  Miccolis,V.,  Tommaso,T.Di and Candido,V. 2009. Processing tomato quality as affected by irrigation scheduling, Scientia Horticulturae. 122:562–571.
Hanson,B and May,D. 2006. Crop evapotranspiration of processing tomato in the San Joaquin Valley of California, USA. Irrigation Science. 24: 211–221.
Kahlaoui,B., Hachicha,M.,  Rejeb,S. Rejeb,M.N. 2012. Effect of drip and subsurface drip irrigation with saline water on tomato crop. Crop Production for Agriculture Improvement: 705-719.
Malash,N.M., Flowers,T.J and Ragab,R. 2008. Effect of irrigation methods, management and salinity of irrigation water on tomato yield, soil moisture and salinity. Irrigation Science. 26: 313–323.
Marouelli,W.A and Silva,W.L.C. 2007. Water tension thresholds for processing tomatoes under drip irrigation in Central Brazil. Irrigation Science. 25: 411–418.
Machado,R.M.A and Oliveira,M.R.G.  2005. Tomato root distribution, yield and fruit quality under different subsurface drip irrigation regimes and depths. Irrigation Science. 24: 15–24.
Migliaccioa,K.W., Schaffera,B., Cranea,J.H and Davies,F.S. 2010. Plant response to evapotranspiration and soil water sensor irrigation scheduling methods for papaya production in south Florida. Agricultural Water Management. 97: 1452-1460.
Ortega-Farias,S., Olioso,O., Fuentes,S., Valdes,H. 2006. Latent heat flux over a furrow-irrigated tomato crop using Penman–Monteith equation with a variable surface canopy resistance. Agricultural Water Management. 82: 421–432.
Patanè,C., Tringali,S and Sortino,O.  2011. Effects of deficit irrigation on biomass, yield, water productivity and fruit quality of processing tomato under semi-arid Mediterranean climate conditions. Scientia Horticulturae. 129. 4: 590–596.
Salokhe,H.V.M., Babel,M.S and Tantau.H.J. 2005. Water requirement of drip irrigated tomatoes grown in greenhouse in tropical environment. Agricultural Water Management. 71: 225–242.
Wang,D., Kang,Y and Wan.S. 2007. Effect of soil matric potential on tomato yield and water use under drip irrigation condition. agricultural water management, 87:180-186.
Wang,F., Kang,S., Du,T.  Li,F and Qiu,R. 2011. Determination of comprehensive quality index for tomato and its response to different irrigation treatments. Agricultural Water Management. 98. 8: 1228–1238.
Zegbe-Domı´nguez,J.A., Behboudiana,M.H., Langb,A. Clothier,B.E. 2003. Deficit irrigation and partial rootzone drying maintain fruit dry mass and enhance fruit quality in ‘Petopride’ processing tomato (Lycopersicon esculentum, Mill.) Scientia Horticulturae. 98: 505–510.