بررسی فراوانی خشکسالی هواشناسی در حوضه کرخه استان لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاداسلامی-واحدعلوم تحقیقات تهران ، تهران، ایران

2 دکترای سازه های آبی، استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم تحقیقات تهران، تهران، ایران

3 دانش آموخته کارشناس ارشد هوا و اقلیم شناسی- دانشگاه آزاد واحد خرم آباد، خرم آباد، ایران

چکیده

یک دوره طولانی از نظر زمانی که بارندگی به مقدار غیرکافی نازل می­شود و خشکی هوا به درازا می­کشد را خشکسالی گویند. خشکسالی کاهش غیرطبیعی و طولانی مدت رطوبت است که اثرات نامطلوبی بر گیاهان، حیوانات و انسان می­گذارد. در تحقیق حاضر، تعریف پذیرفته شده از خشکسالی اقلیمی، دوره­هایی با بارش پایین­تر از معدل می­باشد، به عبارت دیگر "میزان کمبود بارش ، نسبت به شرایط میانگین طولانی مدت آن" می­باشد. از آن­جا که خشکسالی در پروژه­های آبی اهمیت ویژه­ای دارد در این تحقیق به بررسی فراوانی وقوع خشکسالی درطی دوره سی ساله در حوضه کرخه استالن لرستان پرداخته ایم. فراوانی خشکسالی از مهم­ترین ویژگی­های مورد مطالعه در بررسی خشکسالی در یک منطقه به شمار می­آید که می­تواند در مقیاس­های مختلف زمانی (سالانه، ماهانه، فصلی) محاسبه شود. در این تحقیق با استفاده از آمار بارندگی سی ساله هشت ایستگاه هواشناسی حوضه کرخه درماه­های مختلف به بررسی فراوانی خشکسالی هواشناسی پرداخته شد. آمار سی ساله بارندگی، از هواشناسی استان لرستان تهیه شد، پس از اطمینان از صحت داده­ها یا به عبارتی کیفیت داده­ها اقدام به بررسی کمی داده­ها و بازسازی نواقص آماری شد. برای بازسازی آمار مفقود شده، ایستگاه­ها با آمار کامل، موقعیت نسبت به ایستگاه­های با آمار ناقص و ارتفاع از سطح دریا مورد استفاده قرار گرفت. با استفاده از روش نسبت­ها با انتخاب ایستگاه مبنا که آمار کامل و مورد اطمینان است و مقایسه با ایستگاه دارای آمار ناقص و با استفاده از روابط، آمار مفقود شده، تخمین زده شد. از روش میان­گیری و نرم افزار Excel برای انجام پروژه استفاده شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Frequency of Drought Investigation on Karkhe Basin in Lorestan Province

نویسندگان [English]

  • Najmehe Monazami 1
  • Hossein Sedghi 2
  • Nahid Valizade 3
1 Graduated MSc in Irrigation and Drainage- Islamic Azad University of Research Branch of Tehran., Tehran., Iran
2 Hydraulic Structures ph.D, professor of Islamic Azad University, Tehran Research., Tehran., Iran
3 Graduated Msc in Weather and Climatology -Islamic azad University., khoramabad., Iran
چکیده [English]

Drought is called to a long period of time that an insufficient amount of rainfall to be revealed and dry weather lasts for a long time. Drought is abnormally low and long term moisture that has adverse effects on plants, animals and human. In this study, the accepted definition of climate drought is periods of precipitation that is lower than average. Actually, this is” the comparison between lack of rainfall and its long-term average”.
Because of the importance of drought in water projects, in this study, we investigate the frequency of drought for period of last thirty-years ago on Karkhe basin in Lorestan province. After checking the data, or data quality of statistical errors was to evaluate quantitative data. To reconstruct the missing data, Aystgah‌Ha with full statistics, position and altitude of the stations with incomplete statistics were used. Drought frequency is the most important feature for studying in a region that considered which can be different in scales of time (yearly, monthly, quarterly). In this study, we investigate rainfall data from eight meteorological stations for thirty years in KARKHE basin in different months to evaluate drought frequency. These data about the amount of thirty years of the rainfall have been prepared from meteorological of LORESTAN province. Although, the operation of review and restore data is in processing. Buffering method and Excel software was used for the project

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lorestan province
  • Karkhebasin Drought Fequency
حسینی­ها،ح.ع و صالحی،ز. 1379. بررسی وضعیت خشکسالی براساس تعدادی از شاخص­های آماری در استان زنجان. اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
دین پژوه،ی.، فاخری،م و میرنیا،ج. 1385. بررسی روند بارش ایران با تکیه بر مشخصه­های خشکسالی متئورو لوژیکی، اولین کنفرانس بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب زابل.
سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان لرستان. 1384. طرح جامع توسعه استان لرستان، بخش اقلیم­ و ­هواشناسی.
علیزاده،ا. 1384. اصول هیدرولوژی کاربردی، انتشارات دانشگاه امام رضا(ع).
 فرج­زاده اصل،م. تحلیل و پیش­بینی خشکسالی درایران. 1374. رساله دکتری اقلیم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس.
لشنی­زند،م. 1383. بررسی اقلیمی، خشکسالی­های ایران و راهکارهای مقابله با آن مطالعه موردی شش حوضه واقع در غرب و شمال­غرب ایران ، رساله دکتری اقلیم شناسی، دانشگاه اصفهان.
مبارکیان خرم­آبادی،س.م. 1371. تحلیلی بر وضعیت اقلیمی استان لرستان، سازمان جهاد سازندگی استان لرستان.
مسعودیان،س.ا. 1377. بررسی نظام تغییرات زمانی و مکانی بارش در ایران، رساله دوره دکتری، دانشگاه اصفهان.
معروفی،ص. 1384. بررسی وقوع خشکسالی­های هواشناسی و آب­شناسی در مناطق مرکزی و شمالی لرستان، فصلنامه علمی ترویجی خشکی و خشکسالی کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی، شماره 170.
وفا خواه،م و ایوب­زاده،س.ع. 1379. شناخت عوامل موثر در خشکسالی هیدرولوژیک به منظور کنترل آن­ها در حوزه آبخیز دریاچه نمک، اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
ولی­زاده،ن.  1387. بررسی روند تغییرات بارش در استان لرستان با تاکید برخشکسالی­های اقلیمی، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم­آباد.
Byun,H.R and Wilhite,D.A. 1998. Daily Qantification of mitigation center at  2929 university of Nebraska.
 Chbouck,N. 1995. Spatial-temporal patterns of Drought in morocco, journal of climatology.15.2. 2000.      
Drought  Network News , winter 1999 , spring2000.