تعیین عمق و دور آبیاری برای زراعت گلخانه‌ای گوجه‌فرنگی در منطقه همدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران

2 دانشیار پژوهشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج ، ایران

3 مربی پژوهشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران

4 دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

با توجه به بحران آب در ایران کاربرد کشت گلخانه­ای برای استفاده بهینه از منابع آب در حال گسترش است. هدف اصلی این تحقیق تعیین تناوب و مقدار آب آبیاری مناسب در کشت محصول گوجه­فرنگی (رقم فالکاتو) گلخانه­ای بود. اثر دور آبیاری به صورت ثابت روزانه، دو و سه روز یک بار و تیمارهای عمق آب آبیاری در سال اول برابر سه سطح  ETC75%، ETC100% و ETC 125% و در سال دوم ETC50%، ETC75% و ETC 100% در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد اثر دور و عمق آبیاری بر عملکرد و برخی متغیرهای کمی گوجه فرنگی معنی­دار نبود. هرچند مقدار عملکرد با افزایش دور آبیاری کاهش نشان ­داد. کم­ترین مقدار وزن متوسط یک گوجه­فرنگی در دور سه روز مشاهده شد. کارایی مصرف آب سال­های اول و دوم در سطوح آبیاری 75% و 50% بالاترین مقدار را داشت. در کارایی­ مصرف آب دورهای مختلف آبیاری تفاوت معنی­داری مشاهده نشد. مقایسه میانگین اثر متقابل دور و سطح آبیاری نشان داد در سال اول بالاترین عملکرد مربوط به سطوح آبیاری 100 و 125 درصد و دور آبیاری 2 روز و کم­ترین آن مربوط به دور آبیاری 3 روز و سطح آبیاری 100 درصد بود. همچنین در سال دوم، بالاترین عملکرد مربوط به تیمارهای سطح آبیاری 75 و دور آبیاری 2 روز و کم­ترین آن مربوط به تیمار دور آبیاری 2 روز و 50 درصد بود. با توجه به نتایج می­توان به جای آبیاری روزانه از آبیاری 2 یا 3 روز یک بار و در صورت استفاده از آبشویی می­توان از سطح 75% آب مورد نیاز برای آبیاری استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Depth and Frequency of Irrigation of Greenhouse Tomato

نویسندگان [English]

  • Seyed Moinodin Rezvani 1
  • Hossein Dehghanisanij 2
  • Fariba Bayat 3
  • Hmid Zare Abyaneh 4
1 Research staff, Agricultural Engineering Research Department, Hamedan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO., Hamedan., Iran
2 Associate Professor, Agricultural Engineering Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO)., Karaj., Iran
3 Research staff, Agricultural Engineering Research Department, Hamedan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center., AREEO., Hamedan., Iran
4 Associate Professor, Water Engineering Department, Agricultural Faculty of BU-Ali Sina University., Hamedan., Iran
چکیده [English]

Due to the water crisis in Iran, the application of a greenhouse cultivation of optimum use for the water resources is expanding. The main objective of this research is to determine the frequency and amount of proper irrigation water in the cultivation of greenhouse tomato (cv Falkato).For this reason, an experiment was performed in completely randomized block split plot experiment design at three replications. Irrigation frequency as main plot consists of daily, two and three days. The effect of irrigation interval on a constant basis daily, two or three days once were imposed and treatments of irrigation water levels in the first year, 75%ETc, 100%ETc and 125%ETc and in the second year 50%ETc, 75% ETc and 100%ETc were considered. Results showed that the effect of irrigation frequency and levels on tomato yield and some quantitative variables were not significant. Although the yields showed reduction with increasing irrigation frequency. The least average weight of a tomato belonged to three days frequency. The highest value of WUE in the first and second years was observed in 75% ETc and 50%ETc irrigation level. Differences between the water use efficiency in irrigation frequencies was not significant. The interaction between irrigation frequency and levels showed in the first year the highest yield occurred in 100% and 125% ETc irrigation levels and 2 days irrigation frequency and the least yield occurred in 2 days irrigation frequency and 100% ETc. Mean comparisons of interaction between irrigation frequency and levels showed the highest yield in the first year occurred in 100% and 125% ETc of irrigation levels and intervals 2 days and the least for 3 days and 100%. Also in second year, the highest yield related to 75% ETc irrigation level and 2 days irrigation frequency and the lowest were related to 2 days irrigation frequency and 50% ETc, respectively. According to the results, two or three day irrigation frequency can be used instead of daily irrigation. Leaching is needed when irrigated with 75% ETc irrigation level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Greenhouse
  • Irrigation frequency
  • Irrigation level
  • Tomato
دفتر گلخانه­های استان همدان. 1394. آمار منتشر نشده. سازمان جهاد کشاورزی استان همدان.
رضوانی، س، م و سلگی، م. 1394. ارزیابی فنی و اقتصادی مصرف و بازده انرژی درکشت خیار گلخانه­‌های استان همدان. گزارش نهایی. شماره ثبت: 48447. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی. 152 صفحه.
وزارت جهاد کشاورزی. 1394. عملکرد گلخانه­های کشور طی سال­های93-1390. معاونت برنامه­ریزی و اقتصادی. مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات. 25 صفحه.
Allen,R.G., Pereira,L.S., Rase,D and Smith,M. 1998. Crop evapotranspiration: guidelines for computing crop water requirements. Rome: FAO. 300p. Irrigation and Drainage,56.
Baille,A. 1994. Principles and methods for predicting crop water requirement in greenhouse environments.INRA-CIHEAM, Cahiers Options Mediterraneennes. 31: 177-180.
Blanco,F.F and Folegatti,M.V. 2003. Evapotranspiration and crop coefficient of cucumber in greenhouse. Revista Brasileira de Engenharia Agricola e Ambiental. 7.2:285-291.
Blanco,F.F and Marcos,V. 2004.  Evaluation of evaporation-measuring equipments for estimating evapotranspiration within a greenhouse. Revista Brasileira de Engenharia Agricola e Ambiental.8.. 2/3:184-188.
Castilla,N. 1994. Greenhouse drip irrigation management and water saving. INRA-CIHEAM, Cahiers Options Mediterraneennes. 31: 189-202.
Michelakis,N and Chartzoulakis,K. 1988. Water consumptive use of greenhouse tomatoes as elated to various levels of soil water potential under drip irrigation. Acta Horticulturae, 228:127-136. http://www.actahort.org/books/228/228_13.htm.
Nuruddin,M.M, Madramootoo,C. A and Georges,T. D. 2003.  Effects of water stress at different growth stages on greenhouse tomato yield and quality. HortScience. 38:1389-1393.
Fernandes,C., Eduardo,J and Augusto,J. 2003. Reference evapotranspiration estimation inside greenhouses. Scientia Agricola. 60.3:591-594.
Howell,TA. 2001.Enhancing water use efficiency in irrigated agriculture. Agronomy Journal. 93:281-289.
Harmanto,V.M., Babel,M.S and Tantau,H.J. 2005. Water requirement of drip irrigated tomatoes grown in greenhouse in tropical environment. Agricultural Water Management.71:225-242.
Mahajan,G and Singh,K.G. 2006. Response of Greenhouse tomato to irrigation and fertigation. Agricultural Water Management. 84: 202–206.
Modaberi,H., Assari,M., Ansari,S. 2014. Evaluation of Common Methods of Reference Evapotranspiration Prediction in Greenhouse by Lysimeteric Data. Agriculture Science Developments. 3.1: 151-156.
Mpusia,P.T.O. 2006.Comparison of water consumption between greenhouse and outdoor cultivation. M. S. Thesis. International institute for geo-information science and earth observation, Enschede, Netherlands. 75p.
Tüzel,I.H., Ul,M.A and Tüzel,Y. 1994. Effect of different irrigation intervals and rates on spring-season glasshouse tomato production:1. YIELD AND PLANT GROWTH. Acta Horticulturae. (ISHS) 366:381-388.
Wahb-Allah,M.A., Alsadon,A.A., Ibrahim A.A. 2011. Drought tolerance of several tomato genotypes under greenhouse conditions. World Applied Sciences Journal. 15 .7: 933-940.
Wahb-Allah,M.A., Al-Omran,A.M. 2012. Effect of water quality and deficit irrigation on tomato growth, yieldandwater useefficiency at different developmentalstages. Journal of Agricultural and Environmental Sciences. Damnhur Uneversity. Egypt .11 .2:80-110
Yilmaz,I.; Sayin,C.; Özkan,B. 2005. Turkish greenhouse industry: past, present, and future. New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science.33:233-240.