بررسی تأثیر پارامترهای شماره منحنی رواناب، چالاب و زمان تمرکز در اولویت‌‌بندی عملیات کنترل سیل حوضه‌‌های آبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی و مدیریت منابع آب، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 استادیار گروه عمران، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 دانشیار گروه عمران، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

تعیین مناطق مولد سیل و عوامل مؤثر بر سیل­خیزی هر زیرحوضه می­تواند در مدیریت بهتر حوضه­های آبریز بزرگ نقش مهمی داشته باشد. در این مطالعه اولویت­بندی سیل­خیزی زیر حوضه­های کارده واقع در خراسان رضوی با اعمال پارامترهای مختلف مانند اندازه سلول مدل رقومی ارتفاع، شماره منحنی رواناب در سه وضعیت رطوبتی زمین، محاسبه هیدوگراف واحد با دو روش متفاوت و هم­چنین وجود یا عدم وجود چالاب بررسی گردید. نتایج نشان داد که بدون اعمال چالاب در زیرحوضه­ها تأثیر پارامترهای اندازه سلول مدل رقومی ارتفاع و زمان تمرکز در پتانسیل سیل خیزی حوضه، در مقایسه با پارامتر شماره منحنی رواناب بسیار ناچیز می­باشد. اما با افزایش چالاب علاوه بر اینکه اولویت­بندی­ها تغییر می­کند، تأثیر سایر پارامترها نیز بر سیل خیزی زیرحوضه­ها بیش­تر می­شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on the Effect of Runoff Curve Number, Depression Storage and Time Concentration Parameters to Prioritize the Flood Control Operation in Watershed Basins

نویسندگان [English]

  • Mahdeyeh Kalantari 1
  • Ali Nasirian 2
  • Abolfazl Akbarpour 3
  • Nahid Majidi 1
  • Sara Sarikhan 1
1 Graduate student, Engineering and Water Resources Management, University of Birjand., Birjand., Iran
2 Associate Professor of Civil Engineering University of Birjand ., Birjand., Iran
3 Associate Professor of Civil Engineering University of Birjand., Birjand., Iran
چکیده [English]

To determine and locate of the flood-prone areas, effective flood factors in every sub-basin through the flood control studies can play an important and indispensable role in better management of large ecosystems. In this study, the priority of basin flood control operation was done by applying different parameters such as Digital Elevation Method cell size, runoff curve number in three ground moisture, calculation of unit hydrograph with two different method, and presence or absence of  depression storage were examined. The result showed that without the presence of depression storage in sub-basins, the effect of Digital Elevation Method cell size and time concentration on potential flooding in the basins, is very negligible in comparison with the runoff curve number parameter but with the increase of depression storage rate; in addition priority is changed and the effect of other parameters on flood basins are increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flood Control
  • basin
  • The land humidity conditions
  • depression storage
اکبرپور،ا.، کبارفرد،م. عنابی،ف. 1388، سیستم مدل­سازی حوضه آبریز (WMS)، انتشارات سخن گستر، 316 صفحه.
جهانگیر،ا.، رائینی،م.، احمدی ضیاء تبار،م و اکبرپور،ا. 1384. شبیه سازی بارش – رواناب با استفاده از شبکه­های عصبی مصنوعی در حوضه کارده، مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران، کرمان.
علیزاده،ا. 1391. اصول هیدرولوژی کاربردی، مشهد، دانشگاه امام رضا، 800 صفحه.
کریمیان،ر.، ساداتی نژاد،ج.، هنربخش،ا.، نجفی حاجیور،م.، میلان،خ. 1392. مقایسه روش­های هیدرولیکی روندیابی سیل در بازه­ای از رودخانه دوآب صمصامی، مجله مهندسی منابع آب. 17: 15-24.
محمدپور،ر.، سبزواری،ت. 1386. روند قابلیت سیل­خیزی حوضه آبریز گاوه رود توسطGIS  .بخشی از رودخانه قره آغاج، مجموعه مقالات کنفرانس GIS، تهران.
 Bellal,M., Sillen,X and Zeck,Y. 1996. Coupling GIS with a distributed hydrological model for studying the effect of various urban planning options of rainfall-runoff relationship in urbanized basins, In: Kovar, K. and H.P. Nachtnebel, (eds.). Application of geographic Information Systems in hydrology and water resources management; 99-106 pp. International Association of Hydrological Sciences, Series of Proceedings and Reports.
 Islam,M and Sado,K. 2000. Development of flood hazard maps Bangladesh using NOAA-AVHRR images with GIS. Hydrological Sciences Journal. 45.3: 337-355.
Miloradov,M and Marjanovic,P. 1991. Geographic information system in environmentally sound river basin development, 3rd Rhine-Danube Workshop, Proceedings, 7-8 October: Delft, the Netherlands.
Saghafian,B and Khosroshahi,M. 2005. Unit Response Approach for priority determination of flood source areas. Journal of   Engineering. 10:270-277.
Solaimani Sarood,F., Soltani Kopaii,S., Salajeghe,A. 2013. Selection of Appropriate Flooding Potential Index by Using Rainfall-Runoff (HEC-HMS) Model and RS and GIS Techniques in Jiroft Dam Basin