مقایسه استراتژیهای مختلف مدیریت کم آبیاری در پرتقال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، ساری، ایران

2 عضو هیات علمی بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران

3 محقق بخش تحقیقات خاک و آب،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران

چکیده

در این پژوهش تاثیر روش­های مختلف کم­آبیاری بر عملکرد پرتقال طی سه سال در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. تیمارها عبارت بودند از: (T1) آبیاری بر اساس عرف باغدار، (T2) آبیاری بر اساس نیاز آبی، (T3) آبیاری به میزان 75 درصد نیاز آبی، (T4) آبیاری به میزان 50 درصد نیاز آبی، (T5) آبیاری به میزان 75 درصد نیاز آبی و به روش خشکی موضعی ریشه، (T6) آبیاری به میزان 50 درصد نیاز آبی و به روش خشکی موضعی ریشه. نتایج نشان داد که در مورد پارامتر عملکرد میوه تیمار خشکی موضعی ریشه (T5) اختلاف معنی­داری را از نظر آماری با تیمار آبیاری بر اساس نیاز آبی (T2) نشان نداد و این در­حالی است که هر دو تیمار کم­آبیاری به شیوه معمول (T3و T4)، سبب کاهش معنی­دار عملکرد پرتقال به میزان 28 تا 34 درصد نسبت به تیمار T2گردیدند. در مورد پارامتر کارآیی مصرف آب تیمار T6با 3/9 کیلوگرم بر مترمکعب بیش­ترین مقدار را به خود اختصاص داد و بهترین تیمار شناخته شد. لازم به ذکر است که کم­ترین میزان کارآیی مصرف آب به میزان 8/4 کیلوگرم بر مترمکعب مربوط به تیمار T1بوده است. محاسبه ارزش حال خالص (NPV) تیمارها نشان می­دهد که تیمار T2 از نظر اقتصادی بهترین تیمار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Different Deficit Irrigation Management Strategies in Orange

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Shahabian 1
  • Ali Cherati 2
  • Ramazan Ali Dehghan 2
  • Mohammad Esmaeel Kamali 3
1 Soil and water research department, Mazandaran agricultural and natural resources research and education center, Sari, Iran
2 Scientific Staff Members of Soil and Water Research Department, Mazandaran Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Sari
3 Researcher of Soil and Water Research Department, Mazandaran Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Sari
چکیده [English]

In the current study, effects of different deficit irrigation strategies on yield of orange (Citrus sinensis L. Osbeck) were investigated in randomized complete block design. The treatments were including (T1) Traditional method of irrigation, (T2) irrigation based on water requirement, (T3) deficit irrigation based on 75% water requirement, (T4) deficit irrigation based on 50% water requirement; (T5) Partial root-zone drying based on 75% water requirement, (T6) Partial root-zone drying, based on 50% water requirement. Results showed that for yield, T5 had no significant difference related to T2. However, T3 and T4 had 28% and 34% difference related to T2. Furthermore, T6 had highest water use efficiency (9.3 kg/m3) and was selected as the best treatment. The lowest value of water use efficiency was for T1 (4.8 kg/m3). Calculating Net Presence Value (NPV) of treatments shows that T2 treatment is the most economical treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deficit irrigation
  • Orange
  • Partial root-zone drying
  • Water use efficiency
احمدی،ک.، قلیزاده،ح.، عبادزاده،ح.، حاتمی،ف.، حسینپور،ر.، کاظمی فرد،ر و عبدشاه،ه. 1395. آمارنامه کشاورزی سال 1394، جلد سوم، محصولات باغبانی، وزارت جهادکشاورزی، معاونت برنامه ریزی و اقتصادی، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران، ایران.
اسکونژاد،م.م. 1375. اقتصاد مهندسی و ارزیابی اقتصادی پروژه­های صنعتی و کشاورزی. انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر، چاپ هفتم، تهران، ایران.
حقیقی،م. 1389. تأثیر خشکی موضعی منطقه ریشه بر روابط آبی، رشد، عملکرد و برخی ویژگی­های کیفی گوجه فرنگی. مجله علوم و فنون کشت های گلخانه­ای. 1. 2 : 17-9.
رضایی استخروئیه،ع.، هوشمند،ع.، برومند نسب،س و خانجانی،م.ج. 1391. تاثیر کم آبیاری و خشکی موضعی ریشه بر عملکرد، اجزاء عملکرد و کارآیی مصرف آب گیاه ذرت دانه­ای هیبرید سینگل کراس 704. نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی.26. 6: 1521-1514.
علی احیائی،م و بهبهانی زاده،ع.ا. 1372. شرح روش­های تجزیه خاک (جلد یک). موسسه تحقیقات خاک و آب. نشریه فنی شماره 893 . 76-1.
لادن مقدم،ع. 1387. اثر اسید هیومیک در جذب عناصر غذایی و افزایش مقاومت پسته به شوری. رساله دکتری رشته علوم باغبانی (Ph.D)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و پژوهشات، تهران، ایران.
Affia,N., El Fadla,A., El Otmania,M., Benismaila,M.C., Idrissib,L.M., Salghicand,R and El Mastora,A. 2012. Comparative effects of partial rootzone drying and deficit irrigation onphysiological parameters of tomato crop. Der Pharma Chemica. 4.6:2402-2407.
Baeza,P., Conde,J.R., Lissarrague,J.R and Junquera,P. 2005. Agronomic and echophysiological responses of field-grown ‘Cabernet Sauvignon’ grapevines to three irrigation treatments. International Symposium on Grapevine Physiology and Biothechnology. ISHS Acta Horticulturae 689.
Bassoi,L.H., Dantas,B.F., Lima Filho,J.M.P., Lima,M.A.C., Leao,P.C.S., Silva,D.J., Maia,J.L.T., Souza,C.R., Silva,J.A.M and Ramos,M.M. 2007. Experimentary results of a long-term experiment about RDI and PRD irrigation strategies in winegrapes in Sao Francisco vally, Brazil. International Workshop on Advances in Grapevine and Wine Research. ISHS Acta Horticulturae 754.
Caspari,H.W., Einhorn,T.C., Leib,B.G., Redulla,C.A., Andrews,P.K., Lombardini,L., Auvil, T and McFerson, J.R. 2004. Progress in the development of Partial rootzone drying of apple trees. IV International Symposium on Irrigation of Horticultural Crops. ISHS Acta Horticulturae 664.
Consoli,S., Stagno,F., Vanella,D., Boaga,J., Cassiani,G and Roccuzzo,G. 2017. Partial root-zone drying irrigation in orange orchards: Effects onwater use and crop production characteristics. European Journal of Agronomy. 82, 190–202.
Dasgan,H.Y and Kirda,C. 2007. Partial rootzone drying (PRD) is a new technique for soilless grown vegetables. VIII International Symposium on Protected Cultivation in Mild Winter Climates: Advances in soil and soilless cultivation under protected environment. ISHS Acta Horticulturae 747.
Davies,F.S and Albrigo,L.G. 1994. Citrus. Crop Production Science in Horticulture. Volume 2.  Published by Centre for Agriculture and Bioscience International. 272 p.
De La Hera,M. L., Romero,P., Gomez- Plaza,E and Martinez,A. 2007. Is partial root-zone drying an effective irrigation technique to improve water use efficiency and fruit quality in field-grown wine grapes under semiarid conditions? Agricultural Water Management. 87: 261-274.
De Souza,C.R., Maroco,J.P., Dos Santos,T.P., Rodrigues,M. L., Lopes,C. M., Pereira,J.S and Chaves,M.M. 2005. Control of stomatal aperture and carbon uptake by deficit irrigation in two grapevine cultivars. Agriculture, Ecosystems and Environment. 106: 261–274.
Dzikiti.S., Steppe,K and Lemeur,R. 2008. Partial rootzone drying of drip irrigated 'Navel' orange trees [Citrus sinensis (L.) osbeck] under semi-arid tropical conditions. V International Symposium on Irrigation of Horticultural Crops. ISHS Acta Horticulturae. 792.
Einhorn,T and Caspari,H.W. 2004. Partial rootzone drying and defficit irrigattion of 'Gala' apples in a semi-arid climate. IV International Symposium on Irrigation of Horticultural Crops. ISHS Acta Horticulturae 664.
Kang,S., Hu,X., Goodwin,I and Jerie,P. 2002. Soil water distribution, water use, and yield response to partial root zone drying under a shallow groundwater table condition in a pear orchard. Scientia Horticulturae. 92: 277-291.
Kirda,C., Topaloglu,F., Topcu,S and Kaman,H. 2007. Mandarin yield response to partial root drying and conventional deficit irrigation. Turkish Journal of Agriculture. 31: 1-10.
Leib,B.G., Caspari,H.W., Redulla,C.A., Andrews,P.K and Jarbo,J.J. 2006. Partial rootzone drying and deficit irrigation of ‘Fuji’ apples in a semi-arid climate. Irrigation Science. 24. 2: 85-89.
Lovatt,C.J and Faber,B.A. 2007. Reducing water use in navel orange production with partial rootzone drying. Crop Research. 46(1):146-147.
Loveys,B., Dry,P., Hutton,R and Jerie,P. 1999. Improving the Water Use Efficiency of Horticultural Crops. National Program for Irrigation Research and Development. Final Report.
Patakas,A., Noitsakis,B., Chouzouri,A., Beis,A., Zotos,A and Chartzoulakis,K. 2008. Physiological and biochemical changes induced by different irrigation strategies in grapevines. V International Symposium on Irrigation of Horticultural Crops. ISHS Acta Horticulturae. 792.
Sadras,V.O. 2009. Does partial rootzone drying improve irrigation water productivity in the field? A meta-analysis. Irrigation Science. 27. 3: 183-190.
Satienperakul,K., Manochai,P., Ongprasert,S., Spreer,W and Muller,J. 2009. Economic evaluation of different irrigation regimes in mango production in northern Thailand. XVI International Symposium on Horticultural Economics and Management. ISHS Acta Horticulturae. 831.
Spreer,W., Nagle,M., Neidhart,S., Carle,R., Ongprasert, S and Muller,J. 2007. Effect of regulated deficit irrigation and partial rootzone drying on the quality of mango fruits (Mangifera indica L., cv. 'Ghok Anan'). Agricultural Water Management. 88: 173-180.
Stoll,M., Loveys,B and Dry,P. 2000. Hormonal changes induced by partial rootzone drying of irrigated grapevine. Journal of Experimental Botany. 51. 350: 1627-1634.
Treeby,M.T., Henriod,R.E., Bevington,K.B., Milne,D.J and Storey,R. 2007. Irrigation management and rootstock effects on navel orange [Citrus sinensis (L.) Osbeck] fruit quality. Agricultural Water Management. 91: 24-32.
Wahbi,S., Wakrim,R., Aganchich,B., Tahi,H and Serraj,R. 2005. Effects of partial rootzone drying (PRD) on adult olive tree (Olea Europaea) in field conditions under arid climate I. Physiological and agronomic responses. Agriculture, Ecosystems and Environment. 106: 289-301.
Zegbe,J.A., Behboudian,M.H and Lang,A. 2016. Partial rootzone drying advances fruit maturity of Royal Gala apple. Revista Fitotecnia Mexicana. 39.2: 187 – 192.