دوره و شماره: دوره 12، شماره 6 - شماره پیاپی 72، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1304-1573 

مقاله پژوهشی

بررسی آزمایشگاهی اثر محل و دبی جریان جت آزاد مستطیلی بر پارامترهای پرش هیدرولیکی کلاسیک

صفحه 1304-1314

مهدی دستورانی؛ کاظم اسماعیلی؛ علی دیندالو؛ عباس خاشعی سیوکی


بررسی خروجی مدلهای پیشبینی عددی تحت سناریوی RCP4.5 درپیشبینی خشکسالیهای هواشناسی

صفحه 1315-1326

نسرین صالح‌نیا؛ امین علیزاده؛ سیدحسین ثنایی نژاد؛ محمد بنایان؛ آذر زرین


مقایسه استراتژیهای مختلف مدیریت کم آبیاری در پرتقال

صفحه 1381-1395

مهرداد شهابیان؛ علی چراتی؛ رمضانعلی دهقان؛ محمد اسماعیل کمالی


برآورد شاخص سطح برگ ذرت با استفاده دوربین دیجیتال اصلاح شده

صفحه 1396-1406

مصطفی گوینده نجف آبادی؛ سید مجید میرلطیفی؛ مهدی اکبری


ارزیابی و شبیه‌سازی کیفی رودخانه تالار با استفاده از مدل QUAL2KW

صفحه 1500-1510

سیده زهره هاشمی؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی؛ میرخالق ضیاء تبار احمدی