برهمکنش شوری آب آبیاری، ورمی‌کمپوست و رقم بر رشد، عملکرد و اجزاء عملکرد کلزا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی آب، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

2 گروه مهندسی آب، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

چکیده

با هدف بررسی برهمکنش شوری آب آبیاری (در چهار سطح 15/1، 4، 7 و 10 دسی‌زیمنس بر متر)، کود آلی ورمی‌کمپوست (در دو سطح صفر و 10 تن بر هکتار) و رقم (در چهار سطح RGS، هایولا 4815، 308 و 401) بر رشد، عملکرد و اجزاء عملکرد کلزا، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در منطقه گرگان انجام شد. اختلاف معنی‌دار رقم‌ها از نظر تعداد روز تا گلدهی به صورت RGS˂401˂308˂4815 بود. برهمکنش سه‌گانه شوری، ورمی‌کمپوست و رقم بر صفت تعداد روز تا رسیدگی معنی‌دار بود. در عین حال، کاهش معنی‌دار این صفت تحت تأثیر ورمی‌کمپوست (به میزان 2/2 روز) و شوری (به میزان 9/1 روز) مشاهده شد. کاربرد ورمی-کمپوست به افزایش معنی‌دار (2/52 درصد) تعداد شاخه فرعی منجر شد ولی این افزایش در رقم هایولا 401 بیشتر بود. ورمی‌کمپوست منجر به کاهش معنی‌دار وزن هزار دانه و طول غلاف رقم‌های مورد بررسی، به ترتیب بجز در رقم‌های هایولا 4815 و 401 که افزایش معنی‌داری داشتند، شد. افزایش معنی‌داری قطر ساقه، تعداد دانه در غلاف، تعداد غلاف در بوته، عملکرد دانه (از 5/1358 به 1/2067 کیلوگرم بر هکتار) و عملکرد بیولوژیکی (از 2/3603 به 3/5318 کیلوگرم بر هکتار) به ترتیب به میزان 40، 23، 70، 52 ، 48 درصد تحت تاثیر ورمی‌کمپوست مشاهده شد. در بین ارقام مورد بررسی رقم‌های هایولا 308 و RGS به ترتیب با تولید 4/1855 و 8/1572 کیلوگرم بر هکتار بیشترین و کمترین عملکرد دانه را داشتند. توانایی بیشتر رقم هایولا 308 در تولید دانه در غلاف و غلاف در بوته و رقم 401 در تولید دانه در غلاف و وزن هزار دانه منجر به برتری معنی‌دار عملکرد دانه آنها نسبت به رقم‌های هایولا 4815 و RGS شد. افزایش شوری در شرایط عدم کاربرد ورمی‌کمپوست منجر به افزایش وزن هزار دانه و کاهش عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی شد ولی در شرایط کاربرد ورمی‌کمپوست این اثر معکوس بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The interaction of irrigation water salinity, vermicompost and cultivar on growth, yield and yield components of canola

نویسندگان [English]

  • kami kaboosi 1
  • Akbar Nodehi 2
  • mohammad shamyati 2
1 Department of Water Engineering- Gorgan branch- Islamic Azad University- Gorgan- Iran
2 Department of Water Engineering, Gorgan branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
چکیده [English]

In order to investigate the interaction of irrigation water salinity (four levels including 1.15, 4, 7 and 10 dS.m-1) and vermicompost organic fertilizer (two levels including zero and 10 Tons.ha-1) and cultivar (including Hyola 4815, 308 and 401 and RGS) on growth, yield and yield components of canola, an experiment was designed as factorial based on complete randomized blocks with three replications in Gorgan region. The significant difference between four cultivars in term of days to flowering was in order of RGS˃401˃308˃4815. The interaction of salinity, vermicompost and cultivar on the days to maturity was significant. However, the significant reduction of this trait was observed by vermicompost (2.2 days) and salinity (1.9 days). Application of vermicompost increased the number of secondary branches by 52.2% averagely; however, this increase was higher in Hyola 401 cultivar. Vermicompost resulted reducion in the 1000-seeds weight and silique length of the studied cultivars, except for the Hyola 4815 and Hyola 401 which increased significantly. There was observed increasing stem diameter, seeds per silique, silique per plant, seed yield (from 1358.5 to 2067.1 Kg.ha-1) and biological yield (from 3603.2 to 5318.3 Kg.ha-1) under the influence of vermicompost by 40, 23, 70, 52, and 48%, respectively. Among the studied cultivars, Hyola 308 and RGS cultivers had the highest and lowest seed yield, with 1855.4 and 1572.8 Kg.ha-1, respectively. The higher ability of Hyola 308 in production of seed number per silique and siliques number per plant and Hyola 401 in seed number per silique and 1000-seeds weight resulted in their seed yield was significantly higher than Hyola 4815 and RGS. The interaction of vermicompost and salinity showed that increased salinity in the absence of vermicompost application resulted in a significant increase in 1000-seeds weight and insignificant reduction in seed yield and biological yield but in terms of vermicompost, its effect was reverse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hyola
  • Organic Fertilizer
  • RGS
  • Salinity Stress
Adamipour, N, Heiderianpour, M.B., and Zarei, M. Application of vermicompost for reducing the destructive effects of salinity stress on tall fescue turfgrass. Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture, 7(1): 35-47. (In Persian with English Summary)
Akhoundi, N., Roshdi, M., Hasanzadeh Ghourttapeh, A.A., and Ranji, H. 2009. Study of yield and its components in rapeseed genotypes in Miandoab areas of Azerbaijan. Journal of Research in Crop Science, 1(4): 25-38. (In Persian with English Summary)
Anagholi, A., Rousta, M.J., and Azari, A. 2016. Selection of salt tolerance varieties of canola by using of tolerant indices. Arid Biome Scientific and Research Journal, 6(2): 1-8. (In Persian with English Summery)
Azimi Gandomani, M., Faraji, H., Dehdari, A., Movahhedi Dehnavi, M., and Alinaghizadeh, M., 2009. Evaluation of the effect of salinity stress on ion accumulation, quantitative and qualitative yield of spring rapeseed cultivars. Environmental Stresses in Agricultural Sciences, 1(1): 27-37. (In Persian with English Summary)
Azimzadeh, S.J., Nassiri Mahallati, M., and Koocheki, A. 2017. Study on replacement probability of organic with chemical fertilizers in canola (brassica napus) under two deficit and full irrigation conditions. Iranian Journal of Field Crop Research, 14(4): 587-598. (In Persian with English Summery)
Beyk Khurmizi, A., Abrishamchi, P., Ganjeali, A. and Parsa, M. 2010. The effect of vermicompost on salt tolerance of bean seedlings (Phaseolus vulgaris L.). Journal of Agroecology, 2(3): 474-485. (In Persian with English Summery)  
Beyk Khurmizi, A., Ganjeali, A., Abrishamchi, P. and Parsa, M. 2012. Effect of vermicompost on photosynthesis and transpiration rate and water use efficiency of bean (Phaseolus vulgaris L.) under salinity stress. Journal of Agroecology, 4(3): 223-234. (In Persian with English Summery)  
Bybordi, A. 2010. Effects of salinity on yield and component characters in canola (Brassica napus L.) cultivars. Notulae Scientia Biologicae, 2(1): 81-83.
Bybordi, A. 2016. Effect of zeolite, selenium and silicon on yield, yield components and some physiological traits of canola under salt stress conditions. Iranian Journal of Field Crop Research, 14(1): 154-170. (In Persian with English Summery)  
Dehshiri, A., and Modares Sanavy, S.A.M. 2017. Effects of salinity on yield quantity and quality of three rapeseed (brassicc napus) cultivars under different atmospheric carbon dioxide concentrations. Crop Production, 9(4): 1-16. (In Persian with English Summery) 
Dehshiri, A., Modares Sanevi, S.M.A., Rezaei, H., and Shirani Rad, A.H. 2012. Effect of elevated concentration of atmospheric carbon dioxide on some traits of three rapeseed (Brassicc napus L.) varieties under saline conditions. Seed and Plant Production Journal, 28(1): 35-52. (In Persian with English Summery)
Ebrahimi, M., Akbari, G.A., Akbari, G.A., and Samadi Firoozabad, B. 2012. Effect of sowing date on seed yield and its components of canola cultivars in Varamin region in Iran. Seed and Plant Production Journal, 28(1): 69-80. (In Persian with English Summery)
Ehteshami, S.M.R., Tehrani Aref, A., and Samadi, B. 2015. Effect of planting date on some phenological and morphological characteristics, yield and yield components of five rapeseed (Brassica napus L.) cultivars. Applied Field Crops Research, 28(4): 111-120. (In Persian with English Summary)
Fanaei, H., Keikha, G.A., Davtalab, N., and Saravanie, F. 2015. Evalution of seed yield and yield components of canola (Brassica napus L.) genotypes in response to delay planting. Applied Field Crops Research, 28(3): 65-73. (In Persian with English Summary)
Faraji, A., and Soltani, A. 2007. Evaluation of yield and yield components of canola spring genotypes in two years with different climate conditions. Seed and Plant, 23(2): 191-202. (In Persian with English Summary)
Food and Agriculture Organization (FAO). 2017a. FAOSTAT. Available at Web site http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC (Access 17 November 2017).
Food and Agriculture Organization (FAO). 2017b. FAO Soils Portal. Available at Web site http://www.fao.org/soils-portal/en/ (Access 17 November 2017).
Francois, L.E. 1994. Growth, seed yield and oil content of canola grown under saline conditions. Agronomy Journal, 86(2): 233-237.
Golestanian, J., Shargi, Y., Zahedi, H., Modares Sanavi, S.H., and Alavi Asl, S.A. Effect of calcium silicate on salt stress tolerance of four canola varieties. Iranian Journal of Field Crop Science, 49(1): 179-188. (In Persian with English Summary)
Gul, H., and Ahmad, R. 2007. Effect of different sowing dates on the vegetative and reproductive growth of canola (Brassica napus L.) cultivars under different salinity levels. Pakistan Journal of Botany, 39: 1161-1172.
Hoseini, Y., Homaee, M., and Asadi Kapoorchal, S. 2016. Interactive effect of nitrogen and salinity on yield, oil content and nitrogen use efficiency in canola. Crop Production, 9(2): 193-211. (In Persian with English Summery)  
Hoseini, Y., Homaee, M., Karimian, N.A., and Saadat, S. 2009. The effects of phosphorus and salinity on growth, nutrient concentrations and water use efficiency in canola (Brassica napus L.). Agricultural Research, 8(4): 1-18. (In Persian with English Summery)
IBM Corp. Released, 2010. IBM SPSS Statistics for Windows. Version 19.0. Armonk, New York, IBM Corp.
Kaboosi, K., and Ehsani, A. 2016. Effects of zeolite on canola under salinity stress. Journal of Biosystems Engineering, 5(3): 23-34. (In Persian with English Summary)
Kaboosi, K., and Majidi, O. 2017. Agro-ecological zoning of rainfed wheat in Golestan province based on meteorology, agronomy, soil and land properties. Journal of Agroecology, 7(2): 1-19. (In Persian with English Summery)
Kaboosi, K., Faraji, A., and Nejadhoseini, S.M.M. 2016. The effects of salinity and vermicompost on morphology, yield, yield component, oil and water productivity of canola. Iranian Journal of Oilseed Plant, 4(2): 41-58. (In Persian with English Summary)
Khatamain, O.S., Modares Sanavy, S.A.M., Ghanati, F., and Mostavafi, M. 2011. Evaluation of yield, its components and some morphological traits of sixteen rapeseed oil cultivars in arak region. Journal of Sustainable Agriculture and Production Science, 21(3): 147-161. (In Persian with English Summary)
Jabeen, N., and Ahmad, R. 2017. Growth response and nitrogen metabolism of sunflower (Helianthus annuus L.) to vermicompost and biogas slurry under salinity stress. Journal of Plant Nutrition, 40(1): 104-114.
Ministry of Agriculture-Jahad (MAJ). 2017. Yearly statistical book: 2016. Available at Web site http://amar.maj.ir (Access 17 November 2017).
Moameni, A. 2011. Geographical distribution and salinity levels of soil resources of IRAN. Iranian Journal of Soil Research- Soil and Water Science, 24(3): 203-215. (In Persian with English Summery)
Moravveji, S., Zamani, G.R., Kafi, M., and Alizadeh, Z. 2017. Effect of different salinity levels on yield and yield components of spring canola cultivars (Brassica napus L.) and Indian mustard (B. juncea L.). Environmental Stresses in Crop Sciences, 10(3): 445-457. (In Persian with English Summery)  
Naderi Arefi, A., and Abedini Esfahlani, M. 2014. Effect of planting date on yield and yield components of spring and winter canola cultivars. Applied Field Crops Research, 27(105): 167-171. (In Persian with English Summary)
Naderi Zarnaghi, R., and Toorchi, M. 2015. Classification of spring rapeseed genotypes by morphological and physiological traits related to salt tolerance. Environmental Stresses in Crop Sciences, 7(2): 233-244. (In Persian with English Summary)
Oliva, M.A., Rincón, R., Zenteno, E., Pinto, A., Dendooven, L., and Gutierrez, F. 2008. Vermicompost role against sodium chloride stress in the growth and photosynthesis in tamarind plantlets (Tamarindus indica L.). Gayana Botanica, 65(1): 10-17.
Oo, A.N., Iwai, C.B., and Saenjan, P. 2015. Soil Properties and maize growth in saline and nonsaline soils using cassava‐industrial waste compost and vermicompost with or without earthworms. Land Degradation and Development, 26(3): 300-310.
Pérez-Gómez, J.J., Abud-Archila, M., Villalobos-Maldonado, J.J., Enciso-Saenz, S., Hernández de León, H., Ruiz-Valdiviezo, V.M., and Gutiérrez-Miceli, F.A. 2017. Vermicompost and vermiwash minimized the influence of salinity stress on growth parameters in potato plants. Compost Science and Utilization, 25(4): 282-287.
Pezeshkpour, P., Ardakani, M.R., Paknejad, F., and Vazan, S. 2015. Effects of vermicompost, microorganisms mycorrhiza and phosphate biofertilizer on some morphophysiological characteristics and seed protein percent of chickpea in autumn plantation. Plant Ecophysiology, 7(22): 190-204. (In Persian with English Summary)
Porcelli, C.A., Gutierrez Boem, F.H., and Lavado, R.S. 1995. The K/Na and Ca/Na ratios and rapeseed yield, under soil salinity or sodicity. Plant and Soil, 175: 251-255.
Rabiei, M., and Rahimi, M. 2014. Selection of the best rapeseed genotypes as second crop in paddy fields of Guilan. Crop Production, 7(1): 201-213. (In Persian with English Summary)
Rafiq, A., and Nusrat, J. 2009. Demonstration of growth improvement in sunflower (Hellanthus Annuus L.) by the use of organic fertilizers under saline conditions. Pakistan Journal of Botany, 41(3): 1373-1384.
Rahimi, M., Rabiee, B., and Rabiee, M. 2012. Important morphological traits on canola yield as second cultivation in Guilan. The Plant Production, 35(2): 85- 98. (In Persian with English Summery)
Rahnama, A., 2013. Comparison the yield and yield component of canola varieties and relative resistance in south salinity soil of Khouzestan province. Agronomy Journal (Pajouhesh & Sazandegi), 99: 70-80. (In Persian with English Summary)
Rahnama, A.A., and Makvandi, M.A. 2008. Changes in yield and yield components of canola cultivars (Brassica napus L.) in different planting rate in salty soils. Iranian Journal of Dynamic Agriculture, 5(3): 339-348. (In Persian with English Summary)
Rameeh, V. 2017. Response of commercial cultivars and new lines of oilseed rape to delayed sowing conditions in Mazandaran. Seed and Plant Production Journal, 33(1): 13-30. (In Persian with English Summary)
Rameeh, V. 2016. Effect of delayed sowing on reduction of agronomical traits and grain yield of rapeseed lines and varieties in Mazandaran. Applied Field Crops Research, 29(4): 13-24. (In Persian with English Summary)
Rameeh, V. 2012. Ions uptake, yield and yield attributes of rapeseed exposed to salinity stress. Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 12: 851-861.
Rameeh, V., Cherati, A., and Abbaszadeh, F. 2012. Salinity effects on yield, yield components and nutrient ions in rapeseed genotypes. Journal of Agricultural Science, 57: 19-29
Rashtbari, M., and Alikhani, H.A. 2011. Evaluation the appropriate levels of vermicompost and municipal solid waste compost on nutrient uptake and yield of canola under drought stress conditions. Agricultural Engineering (Scientific Journal of Agriculture), 34(2): 85-96. (In Persian with English Summary)
Rashtbari, M., and Alikhani, H.A. 2012. Effect and efficiency of municipal solid waste compost and vermicompost on morpho-physiological properties and yield of canola under drought stress conditions. Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 22(2): 113-127. (In Persian with English Summary)
Sajadi Nik, R., and Yadavi, A.R. 2013. Effect of nitrogen fertilizer, vermicompost and nitroxin on growth indexes, phonological stages and grain yield of Sesame. Crop Production, 6(2): 73-99. (In Persian with English Summary)
Sajadi Nik, R., Yadavi, A.R., Balouchi, H.R., and Farajee, H. 2011. Effect of chemical (Urea), organic (vermicompost) and biological (Nitroxin) fertilizers on quantity and quality yield of Sesame (Sesamum indicum L.). Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 21(2): 87-101. (In Persian with English Summary)
Shabani, A., Sepaskhah, A.R., and Kamgar-Haghighi, A.A. 2013. Responses of agronomic components of rapeseed (Brassica napus L.) as influenced by deficit irrigation, water salinity and planting method. Internation Journal of Plant Production, 7: 313-340.
Shahbazi, M., Kiani, A.R., and Raeisi, S., 2011. Determination of salinity tolerance threshold in two Rapeseeds (Brassica napus L.) cultivars. Iranian Journal of Crop Sciences. 13(1): 18-31. (In Persian with English Summary)
Tajali, T., Bagheri, A.R., and Hosseini, M. 2011. Effect of salinity on yield and yield components of five canola cultivar. Journal of Plant Ecophysiology, 3: 77-90. (In Persian with English Summary)
Tarinejad, A., Gayomi, H., Rashidi, V., Farahvash, F., and Alizade, B. 2013. Evaluation of tolerance rate of canola cultivar to salinity stress. Journal of Sustainable Agriculture and Production Science, 22(4.1): 29-43. (In Persian with English Summary)
Truong, H.D., Wang, C.H., and Kien, T.T. 2018. Effect of vermicompost in media on growth, yield and fruit quality of cherry tomato (Lycopersicon esculentun Mill.) under net house conditions, Compost Science and Utilization, 26(1): 52-58.
Yazdani, H., Ghahraman, B., Davari, K., and Kafi, M. 2015. The effect of salinity stress and deficit irrigation on water use efficiency index of two canola varieties. Water Engineering, 7(23): 67-84. (In Persian with English Summary)
Yazdani, V., Davari, K., Ghahreman, B., and Kafi, M., 2016. Modeling the effects of salinity and water deficit stress on growth and yield parameters of two cultivars of canola. Irrigation Science and Engineering, 38(4): 137-154. (In Persian with English Summary)