ارزیابی کیفی آب زیرزمینی دشت سرایان با استفاده از شاخص کیفی WQI

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 - دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

2 استادیار گروه علوم ومهندسی آب ، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه بیرجند

چکیده

از آنجایی که شاخص WQI یکی از مناسبترین شاخص‌ها برای ارزیابی کیفیت آب‌های زیرزمینی محسوب می‌شود در این پژوهش از شاخص WQI برای ارزیابی کیفیت منابع آب‌زیرزمینی در دو سال 1391 و 1396 استفاده شد. پارامترهای مورد استفاده عبارت بودند از : PH، کلراید، سولفات، کل جامدات محلول، سختی‌ کل، قلیائیت، سدیم. نتایج ارزیابی نشان داد که میزان کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت سرایان در سال 1396 بیشتر از سال 1391 بود. با توجه به اینکه خشکسالی چند ساله در منطقه حاکم هست نتایج نشان داد که پمپاژ بیش از حد از آب‌های زیرزمینی چاه‌ها و عدم مدیریت مناسب در بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی در سال 1391 باعث کاهش کیفیت منابع آبی گردیده است بطوریکه 15درصد از منابع آبی در محدوده بد و 5 درصد در محدوده خیلی بد قرار گرقتند. اجرای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب با هدف کنترل و مدیریت برداشت منابع آب و در نتیجه برقراری تعادل بین تغذیه و برداشت از این منابع باعث گردید با توجه به اینکه دشت سرایان بحرانی ممنوعه می‌باشد ولی کیفیت آب بدلیل کاهش برداشت و مدیریت مناسب در بهره‌برداری در سال 1396 افزایش یابد بطوریکه تمام منابع آبی مورد مطالعه در محدوده خوب و عالی قرار گفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quality Assessment of Groundwater in the Plain of Sarayan Using Water Quality Index (WQI)

نویسندگان [English]

  • fereshta Bahrami 1
  • mehdi dastourani 2
1 Graduate student of irrigation and drainage, Faculty of Agriculture, Birjand University, Birjand, Iran.
2 Assistant Prof., Dept. of Water Engineering, University of Birjand
چکیده [English]

Since the WQI index is one of the most suitable indicators for assessing groundwater quality, WQI index for assessing the quality of groundwater resources in two years 2012 and 2017 was used in this research. The parameters used were pH, chloride, sulfate, total solids solubility, total hardness, alkalinity, sodium. The results of the survey showed that the quality of groundwater resources of the Sarayan plain was more than 2012 in 2017. Regarding the multi-year drought in the region, the results showed that excessive pumping of underground water wells and lack of proper management of groundwater resources in 2012 caused a decrease in the quality of water resources. 15% of the water resources are in the bad range and 5% in the very poor range. The implementation of a water resources rehabilitation and balance plan aimed at controlling and managing water resources harvesting and, as a result, balancing nutrition and harvesting of these resources, has made it difficult for plains to be prohibited, but water quality due to reduced harvest and proper management in Operation will increase in 2017, so that all the water resources studied are in good and excellent range.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water Quality Index
  • Plain Sands
  • Groundwater
  • Forbidden Criticality
اسلامی،ف.، شکوهی،ر.، درویش متولی،م و سالاری،م. 1396. ارزیابی شاخص کیفیت آب (WQI) منابع آب زیرزمینی استان کرمان در سال 1394. مجله سلامت محیط و کار. 3. 1: 48-58.
رنجبر،آ.، سلطانی،ج. 1392. ارزیابی کیفی آب زیرزمینی دشت اشتهارد با استفاده از شاخص کیفی (WQI). اولین همایش و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک. آذرماه، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران.
زارعی،ا.، خوشناموند،م. 1391. بررسی شاخص­های کیفی آب شرب چاه­های عمیق (مطالعه موردی:شهر شیراز). اولین همایش ملی حفاظت و برنامه­ریزی محیط زیست. اسفندماه، دانشگاه آزاد همدان.
سلیمانی،س.، محمودی­قرایی،م.ح.، قاسم­زاده،ف و سیاره،ع. 1392. بررسی تغییرات کیفی منابع آب باختر کوهسرخ با استفاده از شاخص GQI در محیط GIS. مجله علوم زمین. 23 .89: 175-182.
علی­اکبری،پ.، خزیمه­نژاد،ح و صادقی طبس،ص. 1393. بررسی میزان کیفیت آب زیرزمینی آبخوان قائن جهت مصرف شرب بر اساس شاخص WQI. دومین همایش بحران ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط­زیست). شهریورماه، دانشگاه شهرکرد.
کاردان­مقدم،ح.، بنی­حبیب،م. 1396. بررسی اثرات زیست محیطی هجوم جبهه­های آب شور به آبخوان­های کویری (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی –آبخوان سرایان). نشریه آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی). 31. 3: 688-673.
نخعی نژادفرد،س.، زهتابیان،غ.، ملکیان،آ و خسروی،ح. 1396. بررسی تغییرات زمانی و مکانی کمیت و کیفیت آب های زیرزمینی دشت سرایان در خراسان جنوبی. فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات مرتع و بیابان ایران. 24 .2: 267-278.
نصرآبادی،ت.، عباسی­مائده،پ. 1392. بررسی کیفیت آب زیرزمینی شهر تهران با استفاده از شاخص سازمان بهداشت جهانی. فصلنامه انسان و محیط زیست. 26: 1-11.
Bhardwaj,V., Singh,D.S and Singh,A. 2010. Hydrogeochemistry of groundwater and anthropogenic control over dolomitization reactions in alluvial sediments of the Deoria district: Ganga plain, India. Environmental Earth Sciences. 59,5: 1099–1109.
Coletti,C., Testezlaf,R., Túlio AP,R., Renata TG de,S., Daniela de A,P. 2010. Water quality index using multivariate factorial analysis. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental.14,5.
Magesh,N.S., Chandrasekar,N. 2013. Evaluation of Spatial Variations in Groundwater Quality by WQI and GIS Technique: a Case Study of Virudunagar District, Tamil Nadu, India. Arabian Journal of Geosciences. 6,6:1883-1898.
Ramakrishnaiah,C.R., Sadashivaiah and Ranganna,G. 2009. Assessment of Water Quality Index for the Groundwater in Tumkur Taluk, Karnataka State, India. Journal of Chemistry.6,2: 523-530.
Ramesh,K., Elango,L. 2012. Groundwater quality and its suitability for domestic and agricultural use in Tondiar river basin, Tamil Nadu, India. Environmental Monitoring and Assessment. 184,6: 3887-3899.
Reza,R., Singh,G. 2010. Assessment of Ground Water Quality Status by Using Water Quality Index Method in Orissa, India. World Applied SciencesJournal. 9,12: 1392-1397.
Sánchez,E., Colmenarejo,M.F., Vicente,J., Rubio,A., García,M.G. 2007. Use of the water quality index and dissolved oxygen deficit as simple indicators of watersheds pollution. Ecological Indicators.7,2: 315-328.
Vasanthavigar,M., Srinivasamoorthy,K., Vijayaragavan,K., Rajiv Ganthi,R., Chidambaram,S., Anandhan,P. , Manivannan,R and Vasudevan,S. 2102. Application of water quality index for groundwater quality assessment: Thirumanimuttar sub-basin, Tamilnadu, India. Environ Monit Assess. 171:595–609.
Yogendra,K., Puttaiah,E.T. 2008. Determination of Water Quality Index and Suitability of Urban Waterbody in Shimoga Town, Karnataka. Conference Proceedings of the 12th World Lake Conference.Taal.