نویسنده = پیمان افراسیاب
ارائه معادله بیلان حجمی برای روش دونقطه‌ای جدید

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 1055-1066

حمید رضا مغفرتی؛ محمد مهدی چاری؛ پیمان افراسیاب؛ معصومه دلبری


تأثیر آبیاری ناقص ریشه با آب شور و شیرین بر برخی از ویژگی‌های گیاه زنیان در یک اقلیم خشک

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1451-1459

مهدی کلانکی؛ فاطمه کاراندیش؛ پیمان افراسیاب؛ عیسی خمری؛ سیدمحمود طباطبایی


شبیه‌سازی و ارزیابی الگوی توزیع رطوبتی خاک در آبیاری زیرزمینی کوزه‌ای

دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 233-241

آزاد آقایی؛ پیمان افراسیاب؛ مهدی کیخا؛ غلامعلی کیخا