نویسنده = علی شهیدی
اثر نوع ‌آبیاری با ترکیب فاضلاب تصفیه‌شده و آب شور بر جذب برخی فلزات سنگین در دانه جو

دوره 16، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 1098-1111

علی شهیدی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ حسین باقری؛ علی افشین


تأثیر دور آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه‎ دارویی آویشن شیرازی(منطقه مورد مطالعه: علی ‎آباد فارس)

دوره 16، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 751-761

زهرا میری؛ علی شهیدی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ محمدهادی روحیان


واسنجی و صحت سنجی مدل گیاهی AQUACROP جهت شبیه‌سازی عملکرد سه رقم گندم تحت تنش رطوبتی مختلف

دوره 14، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 2257-2267

امیرحسین قدیریان؛ مصطفی یعقوب‌زاده؛ غلامرضا زمانی؛ علی شهیدی


بررسی اثر توأم تنش آبی و آبیاری با پساب فاضلاب شهری بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه تریتیکاله

دوره 14، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 1571-1582

علی شهیدی؛ فاطمه فراتی؛ عباس خاشعی سیوکی


تعیین بهترین تابع تولید آب– عملکرد و ارزیابی شاخص‌های تولید پنبه رقم‌های ورامین و خرداد در منطقه سرایان خراسان جنوبی

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 301-309

علی شهیدی؛ فرشته بهرامی؛ محمد حسین نجفی مود؛ عباس خاشعی سیوکی


برآورد و مقایسه‌ی ردپای آب در بخش صنعت و کشاورزی (مطالعه‌ی موردی: استان خراسان جنوبی)

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 565-574

علی شهیدی؛ مصطفی دهقان؛ محمد حسین نجفی مود؛ اعظم عربی یزدی


طراحی شبکه پایش ایستگاه‌های باران‌سنجی با استفاده از تئوری بی‌نظمی (مطالعه موردی: حوضه دریاچه ارومیه)

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 296-308

محمد ناظری تهرودی؛ علی شهیدی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ یوسف رمضانی


ارزیابی کیفی آبخوان دشت بیرجند جهت اجرای آبیاری تحت فشار با استفاده از روش زمین آماری کریجینگ نشانگر

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 34-44

بهاره همراز؛ علی شهیدی؛ عباس خاشعی سیوکی


ارزیابی مدل SWAP در تخمین رطوبت و شوری پروفیل خاک (مطالعه موردی منطقه بیرجند)

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1174-1188

محمد جواد نحوی نیا؛ بهنام معاونی؛ علی شهیدی