نویسنده = علیرضا عمادی
بررسی آزمایشگاهی اثر موقعیت قرارگیری سرریز فیوزگیت بر مشخصات هیدرولیکی جریان

دوره 17، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 337-349

سمیه خلیلی؛ رامین فضل اولی؛ علیرضا عمادی


تأثیر فشردگی جانبی بر ضریب دبی در سرریز دودکشی با استفاده از شبیه‌سازی عددی

دوره 14، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 1417-1428

محمد جلالی؛ رامین فضل اولی؛ علیرضا عمادی


بررسی تغییرات نفوذپذیری سطحی خاک در شبکه‌های تغذیه مصنوعی (مطالعه موردی: شبکه تغذیه مصنوعی دشت شهریار)

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 367-377

الهام شمس ناطری؛ رامین فضل اولی؛ علیرضا عمادی


کاربرد مدل IHACRES برای ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر دبی حوضه آبریز تجن

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 129-141

فاطمه موجرلو؛ رامین فضل اولی؛ علیرضا عمادی


بررسی خصوصیات جریان ترکیبی در سرریز لبه تیز مرکب و دریچه مستطیلی

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1337-1349

مهسا پسرکلو؛ علیرضا عمادی


بررسی تاثیر پروفیل طولی سرریز پلکانی بر استهلاک انرژی جریان

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 248-259

فرشته ترومیده؛ رامین فضل اولی؛ علیرضا عمادی؛ محمد میرناصری


بررسی عددی و آزمایشگاهی جریان غیردائمی با گام‌های مکانی مختلف در بدنه سد پاره‌سنگی

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1152-1161

اکبر محمدیها؛ مجید حیدری؛ جلال صادقیان؛ علیرضا عمادی