نویسنده = مهدی دستورانی
اثر جت و زبری نیم استوانه‌ای بر مشخصات پرش هیدرولیکی

دوره 15، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 842-853

بنفشه اسلام منش؛ مهدی دستورانی؛ یوسف رمضانی


بررسی اثر جت و شیب معکوس بر مشخصات پرش هیدرولیکی

دوره 15، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 357-368

زهره عبداللهی سلم آباد؛ محمد حسین نجفی مود؛ مهدی دستورانی؛ عباس خاشعی سیوکی


ارزیابی کیفی آب زیرزمینی دشت سرایان با استفاده از شاخص کیفی WQI

دوره 13، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 1064-1074

فرشته بهرامی؛ مهدی دستورانی