نویسنده = مریم نوابیان
ساخت و ارزیابی‌ حسگرهای پایش رطوبت خاک مبتنی بر سازه‌های الیافی

دوره 17، شماره 6، بهمن و اسفند 1402، صفحه 1105-1118

مریم نوابیان؛ مصطفی جمشیدی اوانکی


کاربرد رینگ مروس و مگنت برای آبشویی متناوب و پیوسته کاتیون‌های خاک شور با استفاده از منابع مختلف آب

دوره 15، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 1104-1117

آذر قنبری؛ محمدرضا خالدیان؛ افشین اشرف زاده؛ مریم نوابیان