کلیدواژه‌ها = انار
تاثیر مدیریت های مختلف آبیاری بر انار رقم رباب نی‌ریز در شهرستان کازرون استان فارس

دوره 14، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 2175-2187

محمدعلی شاهرخ نیا؛ علیرضا بنیان پور؛ دادگر محمدی


اثر کم آبیاری و شوری بر میوه انار رقم شیشه کپ (مطالعه موردی شهرستان فردوس، خراسان جنوبی)

دوره 10، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 499-507

مجتبی طاوسی؛ فریدون کاوه؛ امین علیزاده؛ حسین بابازاده؛ علی تهرانی‌فر