کلیدواژه‌ها = توابع انتقالی
برآورد هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک بر مبنای اصلاح پارامترهای مدل ون‌گنوختن ـ معلم

دوره 17، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 165-179

مجتبی شیاسی ارانی؛ حجت امامی؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری


آنالیز روش‌های برآورد نفوذپذیری خاک در اراضی آبیاری‌شده با پساب شهری تصفیه‌شده

دوره 9، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 871-882

نصیر روشناس؛ فاطمه کاراندیش؛ سیدمحمود طباطبایی؛ علیرضا حسن‌اقلی؛ سلمان شریف آذری