کلیدواژه‌ها = دور آبیاری
بررسی تبخیر-تعرق، عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک گلرنگ پاییزه تحت تنش‌های خشکی و شوری

دوره 16، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 1026-1043

سعید فاضلی شورکی؛ نجمه یرمی؛ سمیه سلطانی گردفرامرزی؛ علی سلطانی مهرجردی


تاثیر کم‌آبیاری گیاه سالیکورنیا با آب دریا بر عملکرد زیست‌توده و شاخص بهره‌وری آب در منطقه بوشهر

دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 413-420

محمدحسن رحیمیان؛ یوسف هاشمی نژاد؛ فرهاد دهقانی؛ غلامحسن رنجبر؛ مجتبی پورمقدم


تعیین عمق و دور آبیاری برای زراعت گلخانه‌ای گوجه‌فرنگی در منطقه همدان

دوره 10، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 770-785

سیدمعین‌الدین رضوانی؛ حسین دهقانی سانیج؛ ‌ فریبا بیات؛ حمید زارع ابیانه